• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia i kultura Żydów, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-JS
Jednostka organizacyjna Wydział Historii
Kierunek studiów Historia i kultura Żydów
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 8
Limit miejsc 16
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wh@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-771
Adres WWW http://historia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Od 1 września 2020 r. w miejsce Instytutu Historycznego powołany został Wydział Historii. Kierunki dotychczas prowadzone w Instytucie Historycznym są prowadzone w ramach Wydziału Historii.

Studia judaistyczne drugiego stopnia mają charakter historyczny i koncentrują się na dziejach i kulturze Żydów środkowoeuropejskich, szczególnie polskich.

Zajęcia o tematyce żydowskiej objęte programem studiów magisterskich można podzielić na kilka grup:

1. Seminarium magisterskie. Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej. Na pierwszym roku studiów magisterskich studenci uczęszczają na dwa seminaria, a na drugim roku – na jedno.

2. Zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie. Zajęcia te pozwalają na realizację pogłębionych zainteresowań naukowych studentów, a realizowane są one w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Studenci kierunku Historia i kultura Żydów mogą wybierać zajęcia przeznaczone szczególnie dla nich lub korzystać z szerokiej oferty zajęć na Uniwersytecie – np. student zainteresowany Zagładą może uczęszczać na zajęcia poświęcone II wojnie światowej czy mniejszościom narodowym w przedwojennej Europie, a student zainteresowany historią Żydów w średniowieczu może się uczyć łaciny. Innym typem zajęć uzupełniających seminarium magisterskie mogą być zajęcia o charakterze metodologicznym.

3. Zajęcia źródłoznawcze. Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy na temat bazy źródłowej do badania dziejów i kultury Żydów, właściwej dla danej epoki historycznej. Zajęcia pokazują różnorodne typy źródeł (pisanych i niepisanych) i uczą ich krytycznej analizy. W czasie zajęć omawiane są także podstawowe wydawnictwa źródłowe i ich specyfika. Zajęcia te przygotowują do przeprowadzenia kwerendy źródłowej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej. Realizowane są na pierwsztm roku studiów magisterskich.

4. Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej. Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej, ujmowanym w szerokiej perspektywie. Jest to zarówno szeroka perspektywa czasowa, dzięki której można dostrzec ciągłość i zmianę zjawisk, jak i szeroka perspektywa geograficzna, dająca możliwość porównania Żydów polskich z Żydami innych rejonów diaspory. Takimi przykładowymi zagadnieniami są np. tożsamość żydowska, antysemityzm, Holokaust i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie.

5. Warsztaty zawodowe. Moduł obejmuje zajęcia, które dotyczą praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia dostarczają podstawowych narzędzi, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Są to:

  • archiwistyka żydowska (zaznajomienie z najważniejszymi archiwami i kolekcjami archiwaliów żydowskich na świecie, znajomość struktury archiwów i innych instytucji przechowujących archiwalia dotyczące Żydów oraz sposobów opracowywania i katalogowania zbiorów archiwalnych; umiejętność korzystania z pomocy archiwalnych),
  • edytorstwo źródeł żydowskich (znajomość podstawowych zasad edycji tekstów źródłowych, wskazanie modelowych wydawnictw źródłowych, specyfika edycji tekstów w językach żydowskich: hebrajskim i jidysz),
  • muzealnictwo żydowskie (zaznajomienie z najważniejszymi muzeami żydowskimi na świecie oraz z różnymi sposobami budowania narracji muzealnej, zasady przygotowywania materiału do wystaw i prezentacji),
  • upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej (przygotowanie zajęć i prezentacji dla różnych grup odbiorców, podstawowe metody dydaktyczne, specyfika upowszechniania zagadnień z dziejów i kultury Żydów).

6. Translatorium. Są to zajęcia językowe, przygotowujące do samodzielnej lektury tekstów w wybranym języku, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. Studenci mogą wybrać język żydowski (hebrajski i jidysz) lub nowożytny. W trakcie zajęć studenci poznają różnego rodzaju teksty (teksty naukowe, literackie, artykuły prasowe, korespondencja, pamiętniki, inskrypcje nagrobne itp.) i ich specyfikę językową. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do lektury tekstów na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Wybór języka powinien być podporządkowany temu celowi.

Oprócz powyższych zajęć judaistycznych program studiów obejmuje również przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów Uniwersytetu.

Studia magisterskie „Historia i kultura Żydów” przygotowują do podjęcia pracy w różnych instytucjach, takich jak ośrodki badawcze, muzea, wydawnictwa, archiwa, szkoły i organizacje społeczne, zwłaszcza tych, które koncentrują się na badaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii i kulturze Żydów, budowaniu bliskich relacji między społecznością polską i żydowską oraz przełamywaniu uprzedzeń na tle wyznaniowym czy narodowościowym.

Aktualny program studiów dostepny jest na stronie http://studiajudaistyczne.pl/studia-magisterskie/.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej trzech lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.

Rozmowa nie jest egzaminem z dat i faktów, ma sprawdzić umiejętność ogólnego zrozumienia tekstu i wskazania najważniejszych myśli autora.

Do pierwszej tury rozmów kwalifikacyjnych przystąpić będzie mógł każdy student ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

W razie niewypełnienia limitu miejsc przeprowadzona zostanie druga tura rekrutacji. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w pierwszej turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dla kandydatów z innych kierunków niż historia i kultura Żydów oraz innych licencjackich studiów judaistycznych na pierwszym roku przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów licencjackich: wstęp do badań żydowskich oraz wykład (plus egzamin) i ćwiczenia z epoki, w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h).

Lista lektur do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób z dyplomami zagranicznymi, które nie posiadają honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego na poziomie B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-21 września 2022 r., od godz. 10:00 (w przypadku większej liczby kandydatów od godz. 9:00), Wydział Historii, Krakowskie Przedmieście 26/28

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 27-28 września 2022 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Historii