• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kognitywistyka (Cognitive Science), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-KOG-ANG
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Kognitywistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 32
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej cogsci@psych.uw.edu.pl
tel. 668-481-161
Adres WWW http://psych.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Limit miejsc: 32, w tym: 20 miejsca w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 12 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Kierunek: Cognitive Science

Dziedziny: 1. nauki społeczne, 2. nauki humanistyczne, 3. nauki ścisłe i przyrodnicze, 4. nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Dyscypliny: psychologia, filozofia, językoznawstwo, informatyka, matematyka, nauki medyczne.

Cechy programu

Studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunku Cognitive Science są kontynuacją studiów pierwszego stopnia na kierunku Kognitywistyka, prowadzonych (w języku polskim) przez Uniwersytet Warszawski. Treści programowe studiów pierwszego stopnia stanowią podstawę dalszego rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu kognitywistyki i nauk pokrewnych studentów na studiach magisterskich. Równocześnie program jest tak skonstruowany, by mogli się na nim odnaleźć także absolwenci innych kierunków pod warunkiem uzupełnienia ewentualnych różnic kompetencyjnych.

Program studiów drugiego stopnia z Cognitive Science jest w porównaniu do programu studiów licencjackich znacząco bardziej zaawansowany, a także węższy. Skupia się na dwóch obszarach (w postaci dwóch "ścieżek tematycznych") badań empirycznych prowadzonych w kognitywistyce i naukach pokrewnych. Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną ze ścieżek, której program staje się dla nich obligatoryjny.

 1. W ramach ścieżki neurokognitywistycznej studenci zyskują pogłębioną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych (i szerzej — biologicznych) podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Poznają też sposoby wykorzystania nowych technologii do usprawniania funkcjonowania poznawczego ludzi, np. wspierania rozwoju i edukacji, diagnozy i rehabilitacji.
 2. W ramach ścieżki modelarsko-obliczeniowej studenci zyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na samo zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące: stąd wyeksponowanie w tej ścieżce języka naturalnego i jego przetwarzania. Tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych, przetwarzanie języka naturalnego to umiejętności, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest coraz większe.

Obligatoryjne zajęcia wprowadzające (26% ECTS) oraz wybór jednej z dwóch ścieżek (13% ECTS) zapewnia uzyskanie niezbędnego minimum umiejętności, w jakie powinien być wyposażony współczesny kognitywista. Równocześnie zachowana jest duża plastyczność i swoboda w kształtowaniu przez studentów własnego toku studiów (ponad 50% ECTS), pozwalająca również zainteresowanym studentom na pełne lub częściowe zrealizowanie obu ścieżek.

Szczególnie istotną cechą programu Cognitive Science jest to, że niezależnie od wybranej ścieżki kształcenie przebiega w ścisłym związku z prowadzonymi przez partycypujące zespoły badaniami oraz we współpracy z firmami oferującymi praktyki, a studenci — realnie uczestnicząc w pracach wybranych przez siebie zespołów i firm zewnętrznych (26% ECTS) — zyskują praktyczne doświadczenie.

Inną unikalną cechą programu studiów jest indywidualne podejście do studentów poprzez wprowadzenie opieki tutora od pierwszego roku. Jego rola polega na przeanalizowaniu dotychczasowego doświadczenia studenta i doborze odpowiednich zajęć „wyrównawczych”, a także innych indywidualnych form aktywności (lektury, kursy internetowe), które pozwolą w pierwszym roku studiów nadrobić ewentualne braki.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7 oraz w kampusie „Ochota”. Za realizację studiów odpowiadają Wydział Psychologii oraz Instytut Filozofii UW, ale kursy prowadzą również pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Centrum Nowych Technologii, Wydziału Neofilologii i Polskiej Akademii Nauk.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://cogsci.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Program studiów Cognitive Science kładzie nacisk na przekazanie studentom praktycznego doświadczenia. Poprzez realny udział w pracach zespołów badawczych i poprzez praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R studenci mają okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań, stosowaniu adekwatnych metod, technik badawczych i nowych technologii. Studia magisterskie na kierunku Cognitive Science dają możliwość nabycia cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, jak tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych (data mining), przetwarzanie języka naturalnego, tworzenie technologii edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających rozwój, czy wspomagających osoby niepełnosprawne.

 


Limit miejsc

20 miejsc w pierwszej turze rekrutacji czerwcowo-lipcowej

12 miejsc w drugiej turze rekrutacji sierpniowo-wrześniowej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka (Cognitive Science) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny dowolnego kierunku studiów.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego w formie testu przeprowadzanego w języku angielskim. Egzamin pisemny obejmuje treści poruszane w lekturach, których spis opublikowany zostanie na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz na stronie studiów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu kwalifikacyjnego wynosi 100. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zakwalifikowane zostaną osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z testu kwalifikacyjnego.

Literatura do egzaminu:

 1. Abubshait, A., & Wiese, E. (2017). You Look Human, But Act Like a Machine: Agent Appearance and Behavior Modulate Different Aspects of Human-Robot Interaction. Frontiers in psychology, 8, 1393.
 2. Bermudez, J. L. (2014). Cognitive science: an introduction to the science of the mind. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
 3. Chen, B., Vondrick, C. & Lipson, H. (2021). Visual behavior modelling for robotic theory of mind. Scientific Reports, 11, 424.
 4. Dienes, Z. (2008). Understanding Psychology as a Science: An Introduction to Scientific and Statistical Inference (chapter 3). Palgrave.
 5. Online introductory Python programming course 
 6. Partee, B. H., ter Meulen, A., & Wall, R. E. (1990). Mathematical methods in linguistics. Dordrecht: Kluver Academic
  • Chpt 1, pp. 3-26
  • Chpt 2, pp. 27-37
  • Chpt 3, pp. 39-53
  • Chpt 6.1-6.4, pp. 97-112
  • Chpt 7.1-7.2, pp. 135-145
 7. Richardson, H., & Saxe, R. (2020). Development of predictive responses in theory of mind brain regions. Developmental science, 23 (1), e12863.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.


Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

Od kandydatów wymagany jest honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 21 września 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne dla studentów spoza UE/EFTA (strony umowy o EOG) oraz Szwajcarii - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii