Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, stacjonarne


W mocy od: 17 sierpnia 2022

Zasady kwalifikacji

Sprawdź terminy egzaminów wstępnych na studia prowadzone w ramach MISMaP:

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Kandydaci ustalają kierunek podstawowy i muszą spełnić wymagania stawiane na tym kierunku.

O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny dowolnego kierunku studiów.

1. Wymagania rekrutacyjne na kierunek podstawowy

Kandydaci muszą spełniać wymagania rekrutacyjne określone dla wybranego kierunku studiów.

2. Wymagania rekrutacyjne dodatkowe:

Kandydaci muszą wylegitymować się 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy (prowadzonych przez K MISMaP).

  1. Kandydaci w celu potwierdzenia uzyskania 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy mają obowiązek wczytania na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK karty przebiegu studiów w terminie rejestracji na ww. kierunek studiów.
  2. Kandydaci, którzy nie mogą się wylegitymować 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy (prowadzonych przez UW w ramach K MISMaP) zdają egzamin wstępny na dowolnie wybranym kierunku spośród wymienionych na poziomie kształcenia oprócz podstawowego. Jeśli kandydat w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym uzyska ocenę negatywną, to jest skreślony z listy kandydatów.

Sposób obliczania punktów: listę rankingową ustala się według wzoru: W=P+D

gdzie:
P – liczba punktów za rekrutację na kierunku podstawowym
D – liczba punktów za rekrutację na kierunku dodatkowym

W przypadku gdy kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie średniej ocen „S” ze studiów licencjackich to P = S.
Jeżeli kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie egzaminu i E jest oceną z tego egzaminu w skali od 3 do 5 to P = 0.8×E.
Jeżeli wynik egzaminu „E” jest podany w postaci liczby punktów to P = (4×E)/M, gdzie M jest maksymalna liczbą punktów do zdobycia.
W przypadku kandydatów będących absolwentami K MISMaP D = 1.
W pozostałych przypadkach D = 0.2×e, gdzie e jest oceną (w skali od 3 do 5) z postępowania kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym.
Jeśli wynik egzaminu „E” jest podany w postaci liczby punktów to P = E/M, gdzie M jest maksymalna liczbą punktów do zdobycia.

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia przez K MISMaP kandydat składa wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie w sekretariacie K MISMaP.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, dotyczy to również kwestii sprawdzenia znajomości języka, w jakim prowadzone są studia na danym kierunku.

 

Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów

W przypadku studiów w języku polskim

Zdanie egzaminu wstępnego w języku polskim potwierdza jednocześnie kompetencje kandydatów do studiowania w tym języku (w przypadku osób nieposiadających honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

W przypadku studiów w języku angielskim

Kandydaci na studia w języku angielskim zobowiązani są do znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Stosowne dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym powinny być załączone w postaci skanów na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie IRK.

 Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: Zgodnie z terminami na poszczególne kierunki studiów partycypujących w MISMaP

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych