• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca socjalna, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-PSO
Jednostka organizacyjna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wsnsir@uw.edu.pl
tel. (22) 55 30 723
Adres WWW http://ipsir.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 15.09.2022 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2022/2023
  Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 15.09.2022 23:59)

 ‘Praca socjalna’ to kierunek studiów dla tych, którzy chcieliby swoją karierę zawodową rozwijać w obszarze pracy z i na rzecz innych ludzi, w szczególności osób, rodzin lub społeczności doświadczających różnego typu problemów życiowych. Studiowanie pracy socjalnej to z jednej strony zdobywanie wiedzy pozwalającej zrozumieć ludzi przeżywających życiowe trudności oraz rozpoznawać mechanizmy, które do powstawania tych trudności prowadzą, z drugiej – to uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach służących nabywaniu umiejętności profesjonalnego pomagania.

Studia II stopnia na kierunku ‘Praca socjalna’ mają charakter studiów wydziałowych – zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i dydaktycznych obu instytutów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

Ukończenie studiów na kierunku ‘Praca socjalna’ daje ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uznawane także w innych krajach Unii Europejskiej. Studia przygotowują także do profesjonalnej działalności pomocowej, która nie jest ograniczona do jednego zawodu pomocowego czy jednej instytucji polityki społecznej (pomocy społecznej).

Niezależnie od korzyści formalnych i czysto zawodowych studia te przynoszą inne pożytki przydatne na współczesnym rynku pracy, ale także we własnym życiu: uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych ludzi, rozwijają umiejętności interpersonalne, pozwalają lepiej zrozumieć siebie, innymi słowy, wspomagają rozwój osobisty.

Dyplom pracownika socjalnego pozwala wykonywać ten zawód w krajach Unii Europejskiej po spełnieniu dodatkowych wymagań: znajomość języka i przepisów prawnych związanych z praktykowaniem pracy socjalnej w danym kraju.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie liczby punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat/ka otrzymuje następujące punkty:

 1. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10),
 2. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu (=średnia ocen na dyplomie),
 3. za ukończenie kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, psychologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, nauki o rodzinie oraz na kierunkach socjologicznych i pedagogicznych z oceną co najmniej dobrą (10 pkt.),
 4. za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej pracy z ludźmi (kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w wolontariacie, pracy zawodowej lub innej formie pracy z ludźmi) (maksymalnie 5 pkt.)

Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:

Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy prowadzonej w języku polskim.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 punktów. Sprawdzian ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata.

Punkty uzyskane z rozmowy nie wliczają się do końcowego wyniku kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 20 września 2022 r., godz. 9:30-11:30 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 26-27 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji