• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia cyfrowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SCC
Jednostka organizacyjna Wydział Socjologii
Kierunek studiów Socjologia cyfrowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@is.uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-721, (22) 55-23-502
Adres WWW https://ws.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2022 00:00 – 15.09.2022 23:59)

Socjologia cyfrowa to wysokospecjalistyczne studia II stopnia (z obszaru nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne), których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w cenione przez pracodawców kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

Studia trwają 4 semestry i mają wartość 120 ECTS.

Absolwent kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie procesy i problemy społeczne, dobrze orientuje się w najnowszych trendach metodologii badań społecznych i marketingowych, ale też potrafi posługiwać się językiem świata nowych technologii oraz rozumie architekturę świata cyfrowego i umie wykorzystywać w badaniach różnorodne narzędzia cyfrowe. Absolwent będzie miał pogłębioną wiedzę metodologiczną w zakresie: świadomego wyboru źródeł danych i odpowiednich metod, wnioskowania, projektowania badań, rozumienia procesu powstawania danych, ich krytycznej i refleksyjnej analizy oraz wizualizowania i komunikowania wyników analiz w sposób zrozumiały dla osób, które nie mają wysokich kompetencji w tej dziedzinie. Jednocześnie będzie świadom wyzwań, jakie za tym idą - m.in. będzie rozumieć zagrożenia wynikające z używania nowych technologii, ograniczenia wykorzystywania dużych zbiorów danych, rosnące znaczenie kształtowania danych i samego świata cyfrowego przez algorytmy, kwestie ochrony danych osobowych czy kwestie etyczne związane z tematyką cyfrowych metod badań społecznych.

Przykładowe obszary działań absolwentów nowego kierunku studiów:

 • analizy społeczeństwa cyfrowego, badania powiązań między zmianą technologiczną a zmianą społeczną
 • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
 • obszar nowych mediów (badanie potrzeb użytkowników, nawiązywanie relacji z odbiorcą, projektowanie zindywidualizowanych treści cyfrowych)
 • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
 • projektowanie, przygotowywanie i wdrażanie aplikacji mobilnych
 • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych
 • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami)

Studia dają również dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz pracy naukowej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Socjologii na Karowej 18.

Szczegółowy program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie Wydziału Socjologii.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku i przystąpiły do egzaminu kompetencyjnego, składającego się z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego (w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej).

Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa złożona z punktów uzyskanych przez kandydatów w egzaminie kompetencyjnym. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu wynosi 100. Minimalna liczba punktów za egzamin, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia wynosi 50.

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybranie tych kandydatów, którzy przejawiają zdolność dostrzegania złożoności świata społecznego, umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego i krytycznego poszukiwania i selekcjonowania informacji i mają potencjał do stosowania ich w rozwiązywaniu problemów badawczych. Egzamin kompetencyjny będzie zawierał również zadania o charakterze praktycznym i analitycznym, w tym takie, które mogą wymagać odniesienia się do odpowiednio przygotowanych materiałów źródłowych. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku socjologia cyfrowa oczekiwana jest znajomość podstawowych metod i technik badań społecznych, podstawowa wiedza o zróżnicowaniu społecznym i kulturowym oraz umiejętność dostrzegania społecznej natury relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne.

Kandydaci powinni umieć samodzielnie znaleźć podstawowe informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, formułować samodzielne sądy na temat podstawowych procesów i zjawisk społecznych, zinterpretować dane dotyczące zjawisk społecznych, jak również analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach. Kandydaci powinni też umieć zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych oraz zaprojektować proste badanie socjologiczne z wykorzystaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych.

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów z dyplomami zagranicznymi sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte w teście kompetencji. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza ocenę niedostateczną a 5 – bardzo dobrą. Minimalna ocena konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji językowych: 3. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2+.

W przypadku kandydatów, którzy legitymują się honorowanymi przez Uniwersytet Warszawski dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, odpowiedź na pytanie otwarte na egzaminie kompetencji nie jest oceniana pod względem językowym. Ocena nie wlicza się do ogólnej punktacji, a zaliczenie testu jest warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 20 września 2022 r., godz. 10:00-14:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23, 26 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Socjologii