• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia - rekrutacja na semestr letni 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-GES-L
Jednostka organizacyjna Wydział Geologii
Kierunek studiów Geologia stosowana
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 8
Limit miejsc 34
Czas trwania 2 lata
Adres WWW http://www.geo.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (04.01.2023 00:00 – 02.02.2023 23:59)

Rekrutacja na semestr letni.

Specjalności: hydrogeologia; geologia inżynierska; tektonika i kartografia geologiczna; geologia środowiskowa; gospodarka surowcami mineralnymi.

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalności  (w  pożądanej  kolejności),  których  studiowaniem  są  najbardziej zainteresowani.
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie  możliwość  nieotwarcia  danej  specjalności.  W  takim  przypadku  osobie  przyjętej  zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 15 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem:

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin),

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną (czyli 2),
gdzie K jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin (G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu.

R=ΣKGW

Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

 • dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0
 • dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0
 • dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0
 • dla pozostałych: 0,0

Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest uzyskanie przez niego końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 120 000.

Kandydat jest zobowiązany załączyć na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK:

 1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera,
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym nieposiadający honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną:

 • geografia Europy/geografia kraju, z którego pochodzi kandydat,
 • zainteresowania związane z przedmiotem studiów.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają kompetencje językowe kandydata, a nie jego wiedza z zakresu programu przyszłych studiów.

Sumarycznie z rozmowy kwalifikacyjnej możliwe jest uzyskanie przez kandydata 30 pkt. Kandydat musi osiągnąć co najmniej 15 pkt. aby zostać dopuszczonym do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 7 lutego 2023 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 9 lutego 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 10, 13-14 lutego 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 lutego 2023 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Geologii