• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo finansowe i skarbowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NW2-PF
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo finansowe i skarbowość
Forma studiów Niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 150
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
tel. (22) 55-24-601
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis programu studiów:

UWAGA: Zajęcia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość (studia II stopnia, niestacjonarne) odbywać będą się co tydzień w piątki (od godz. 16:45) i w soboty.

Studia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość (studia II stopnia, niestacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają charakter prawniczy, lecz są uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej.

Koncepcja kształcenia dla studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia w zakresie administracji, ekonomii, finansów lub rachunkowości, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy oraz specjalizacji w wąskich obszarach funkcjonowania administracji finansowej i skarbowej oraz instytucji finansowych. Mogą one stanowić także ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innych kierunków studiów o finansowe aspekty działalności państwa i innych podmiotów publicznych lub prywatnych. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu profesjonalnej argumentacji i schematów praktycznego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się w piątek popołudniu i w sobotę. Taki model studiów pozwala na ich swobodne łączenie z pełnoetatową pracą zawodową, zdobywaniem praktyk czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość nie przewiduje obowiązku odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym, zaś osoby, które dotychczas wybierały ten kierunek studiów w przytłaczającej większości pracują zawodowo i mają bogate doświadczenie praktyczne.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w administracji publicznej, w tym zwłaszcza finansowej i skarbowej oraz instytucjach finansowych oraz uczestniczyć́ w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają także na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie obsługi rozliczeń podatkowych lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem i sektorem publicznym. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy w sektorze bankowości i ubezpieczeń, doradztwie podatkowym i prawnym, konsultingu, pionach finansowych podmiotów gospodarczych oraz biurach rachunkowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, będzie gotowy do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Na mocy odrębnej umowy zawartej z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, absolwent, który zdał lub zaliczył określone przedmioty, jest zwolniony z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

 1. Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczącego kandydatów legitymujących się dyplomem zagranicznym nieposiadających dokumentu honorowanego przez Uniwersytet Warszawski poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2): egzamin ustny
 2. Zagadnienia egzaminacyjne : historia powszechna XX wieku oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych. Lista zagadnień egzaminacyjnych:
  1. pierwsza wojna światowa;
  2. Liga Narodów;
  3. totalitaryzmy XX w.;
  4. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa;
  5. druga wojna światowa;
  6. system ONZ;
  7. „zimna wojna”;
  8. dekolonizacja;
  9. upadek komunizmu;
  10. integracja europejska;
  11. prawa człowieka i system ich ochrony;
  12. podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
  13. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii;
  14. system prezydencki w USA;
  15. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu : 10
 4. Próg punktowy: 5
 5. Wymagany poziom znajomości języka: B2.

Punkty uzyskane z egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 10 października 2023 r. (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 11 października 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 12-13 października 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 16-17 października 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW