• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-BW
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 90
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
tel. (22) 55-22-986
Adres WWW https://wnpism.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)

Ogólna charakterystyka studiów

Współczesny świat jest pełen wyzwań i kryzysów, pojawiają się nowe zagrożenia, a te które były znane dotychczas eskalują. W takim kontekście ogromnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy, społeczny i prywatny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zatem interesujesz się problematyką bezpieczeństwa, dostrzegasz wagę tego wymiaru i z tą sferą łączysz swoją zawodową przyszłość te studia są dla Ciebie.

Struktura studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich oraz studentów, którzy chcą zdobyć nowy, atrakcyjny dyplom. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

 • Zarządzanie kryzysowe - to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w zawodach związanych z zarządzaniem sferą bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i prywatnych. Tu realizowane są takie przedmioty jak: Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach, Zachowania jednostki w sytuacjach ekstremalnych, System penitencjarny, Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych.
 • Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w zakresie uczestnictwa lub kierowania zespołami odpowiedzialnymi za komunikację z zakresu bezpieczeństwa instytucji publicznych i prywatnych, kontaktów z mediami. Tu realizowane są takie przedmioty jak: Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń, Nowe media, Kreowanie wizerunku instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, Współpraca z mediami.
 • Administracja porządku publicznego – to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w administracji publicznej związanej z bezpieczeństwem: instytucjach publicznych, władzy samorządowej. Tu realizowane są takie przedmioty jak: Kancelarie tajne i prowadzenie dokumentacji niejawnej, Postępowanie administracyjne, Zadania administracji terytorialnej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, Gra decyzyjna, Współpraca służb, inspekcji i straży.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, głównie w nowym, komfortowym budynku Collegium Politicum oraz na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Sylwetka absolwenta

Naszym celem jest przekazanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych ukierunkowanych na sferę bezpieczeństwa. Nasi Absolwenci mają pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa i jego zagrożeń we współczesnym świecie, państwie, jego instytucjach i podmiotach prywatnych. Mają wszechstronną wiedzę w zakresie zrozumienia specyfiki bezpieczeństwa, jego uwarunkowań i aspektów np.: psychologicznych, socjologicznych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych i kulturowych. Nabywają także kompetencje i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy zawodowej.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne zdobywają umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów, optymalizacji decyzji, kierowania zespołem ludzkim, prowadzenia negocjacji, zarządzania kryzysami. Mają rozwinięte kompetencje techniczne, w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i zarządzania informacjami. Potrafią sprawnie posługiwać się językiem obcym, niezbędnym w pracy zawodowej, co najmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dzięki realizacji praktyk zawodowych nabywają kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zgodnie ze swymi preferencjami.

Absolwenci są także wszechstronnie przygotowani do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w dziedzinie nauk społecznych.

Perspektywy pracy zawodowej

Podjęcie studiów na najlepszej Uczelni w Polsce i na najwyżej ocenionym kierunku w zakresie bezpieczeństwa otwiera znakomite perspektywy pracy zawodowej. Jakość naszego dyplomu jest potwierdzona renomą Wydziału oraz wynikami rankingów i niezależnych ocen. Pozyskana wiedza oraz kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy jako np.:

 • funkcjonariusz służ publicznych z zakresu bezpieczeństwa,
 • pracownik ochrony infrastruktury krytycznej,
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • doradca i analityk z zakresu bezpieczeństwa,
 • specjalista z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych,
 • pracownik z zakresu komunikacji w sektorze bezpieczeństwa i kontaktu z mediami,
 • audytor w wymiarze bezpieczeństwa i wielu innych.

Naszym atutem są badania naukowe

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową. Wykładowcy od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa. Nasi Pracownicy są doceniani za jakość publikacji, biorą udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, odbywają zagraniczne staże, zdobywają nagrody, pozyskują granty na badania. Dzięki temu Studenci otrzymują pogłębioną i aktualną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem. Stanowimy zgrany i przyjazny dla Studentów zespół. Dla nas praca na Uniwersytecie jest pasją.

Stawiamy na jakość zajęć dydaktycznych

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, mają profil praktyczny. W ramach ich programu realizowane są nie tylko przedmioty wiedzy ogólnej (np.: teorii bezpieczeństwa, psychologiczne, socjologiczne, prawne, ekonomiczne), lecz duży udział mają przedmioty ukierunkowane na zdobycie kompetencji praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej. Na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy, a także liczne grono specjalistów, którzy zawodowo zajmują się problemami bezpieczeństwa np.: pracownicy służb mundurowych, administracji publicznej, praktycy działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, komunikacją w zakresie bezpieczeństwa, analitycy i doradcy.

W trakcie studiów prowadzone są takie zajęcia jak: Podstawy wiedzy o prawie, Podstawy psychologii, Konflikty społeczno-polityczne świata, Współczesny terroryzm, Bezpieczeństwo ekologiczne, Technologie informacyjne, Prawo karne, Zarządzenie w sytuacjach kryzysowych, System ratownictwa medycznego, Kryminalistyka, Przestępczość we współczesnym świecie i wiele innych. Studenci mają możliwość rozwijania kompetencji językowych korzystając z szerokiej oferty lektoratów i zainteresowań w ramach przedmiotów do wyboru (OGUN).

Gwarantowana jakość studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nasze atuty w zakresie jakości studiów, prowadzonych badań, jakości dydaktyki, zaplecza materialnego, są potwierdzone w niezależnych postępowaniach ewaluacyjnych i rankingach kierunków studiów:

 • całościowym potwierdzeniem jakości studiów jest zajęcie pierwszego miejsca w Polsce kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w rankingu „Perspektywy 2022”. Jesteśmy najlepsi w Polsce wśród Uczelni które oferują kierunki związane z bezpieczeństwem.
 • w ramach ostatniej ewaluacji naukowej dyscyplina Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała najwyższą możliwą i rzadko przyznawaną kategorię A+ , co stanowi o jakości naszej kadry naukowej i badań na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
 • w roku 2020 kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW otrzymał także pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2023

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z : język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki

P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 35%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z : język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 25%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 35%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany**

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), przedmiot z grupy "sztuka"

P. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**W kolumnie 4 nie można uwzględnić języków z kolumn 1 lub 3.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany**

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, sztuka, muzyka, socjologia

P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 nie można uwzględnić języków z kolumn 1 lub 3.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka**

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany***

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczenstwie, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, geografia, filozofia, łacina, greka klasyczna, biologia, chemia, fizyka, astronomia, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, socjologia

waga = 25%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 35%

*Język z kolumny 1 może zostać powtórzony w kolumnie 3
**W przypadku braku matematyki na świadectwie może być uwzględniony jeden przedmiot do wyboru spośród: ekonomia, biologia, chemia,
fizyka, geografia, informatyka. W takim przypadku przedmiot z kolumn 2 i 4 może być uwzględniony dwukrotnie
***W kolumnie 4 nie można uwzględnić języków z kolumn 1 lub 3.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2.

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny:

 • zasobu słownictwa – 0-10 pkt.
 • poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt.
 • stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt.

Próg kwalifikacji: 16 pkt.

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 17 lipca 2023 r., godz. 8:00-20:00 (rozmowa przeprowadzona zostanie zdalnie na platformie Google Meet)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

a) LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;

b) LAUREACI:

 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Uniwersytet Warszawski.
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;
 • Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne;
 • Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 • Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filologiczne;
 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Artystycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki.

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu, któremu przypisana jest największa waga otrzymują:

FINALIŚCI:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;
 • Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne;
 • Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 • Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filologiczne;
 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Artystycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 21, 24-25 lipca 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 28, 31 lipca 2023 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych