• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Międzywydziałowe studia ochrony środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-OS-MSOS
Jednostka organizacyjna Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Kierunek studiów Ochrona środowiska, Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rek.msos@uw.edu.pl
tel. (22) 55-40-619
Adres WWW http://ucbs.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kierunek studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) (Inter-Faculty Studies In Environmental Protection) I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku polskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, ponieważ ochronę środowiska można i należy realizować w wielu dziedzinach działalności człowieka. Zatem, ten kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk społecznych; w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, nauki chemiczne, fizyczne, biologiczne, prawne, ekonomia i finanse oraz matematyka.

Cele stawiane edukacji na I stopniu studiów na MSOŚ to:

 1. Ugruntowanie wiedzy przyrodniczej.
 2. Ukazanie złożoności problemów środowiskowych wynikających z wielostronnych związków człowieka z przyrodą, problemów zróżnicowania przestrzennego środowiska, zagrożeń geo- i biosfery oraz zasad polityki ekologicznej.
 3. Nabycie umiejętności identyfikacji, analizy i redukcji zagrożeń geo- i biosfery, wykorzystywania monitoringu, instrumentów prawno-ekonomicznych oraz metod ochrony i technologii przyjaznych środowisku.
 4. Przygotowanie do realizacji praktycznych, standardowych zadań ochrony środowiska z otwartością społeczną w tym edukację, dyskusje i negocjacje.

Program studiów I stopnia składa się z:

 • przedmiotów podstawowych: matematyka, statystyka, fizyka, biologia, chemia;
 • przedmiotów kierunkowych: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, mikrobiologia, biochemia, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, technologie w ochronie środowiska;
 • przedmiotów ogólnych: technologia informacyjna, język obcy i wychowanie fizyczne (szeroki wybór);
 • przedmiotów do wyboru – z oferty całego UW;

Program studiów ma charakter międzyobszarowy. Zasadniczy trzon stanowią nauki przyrodnicze (73 ECTS – 64%). Do obszaru nauk ścisłych należą przedmioty z zakresu kształcenia w dziedzinie chemii, fizyki oraz matematyki, statystyki i informatyki (34 ECTS – 30%). Uzupełniające znaczenie ma obszar nauk społecznych (6 ECTS – 6%). W drugim semestrze Student ma możliwość wyboru bloku (8 ECTS każdy blok): biologicznego, chemicznego, fizycznego, geologicznego, geograficznego, ekonomicznego, prawnego oraz komunikacji społecznej i edukacyjnego.

W programie studiów kierunku MSOŚ teoria podbudowana jest praktyką, którą stanowią ćwiczenia terenowe oraz praktyka zawodowa w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Studenci odbywają ćwiczenia terenowe:

na I roku studiów:

 • Naturalne i antropogeniczne procesy strefy brzegowej Bałtyku; technologie czystej energii - Pobrzeże

na II roku:

 • Zintegrowane obserwacje i pomiary środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich
 • Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska

Celami studenckich praktyk zawodowych są w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania;
 2. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego;
 3. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych;
 4. kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się;
 5. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli;
 6. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania;
 7. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

W wyniku kształcenia na poziomie studiów I stopnia absolwent kierunku MSOŚ:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • rozumie i analizuje procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko;
 • zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swych działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, internet, czasopisma fachowe), prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania;
 • komunikuje się z otoczeniem społeczno-gospodarczym w mowie i piśmie, umie pracować w zespole;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska;
 • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych;
 • jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku i przygotowany do podjęcia dalszych studiów.

Strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2023

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

waga = 50%

Matematykę na poziomie rozszerzonym można uwzględnić dwukrotnie, w kolumnach 2 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

waga = 50%

Matematykę na poziomie rozszerzonym albo bez poziomu można uwzględnić dwukrotnie, w kolumnach 2 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, fizyka, chemia, zarządzanie, ekonomia, informatyka, matematyka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Matematykę na poziomie wyższym (HL) można uwzględnić dwukrotnie, w kolumnach 2 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, fizyka, chemia, ekonomia, informatyka, matematyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Matematykę na poziomie rozszerzonym można uwzględnić dwukrotnie, w kolumnach 2 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, chemia, fizyka, geografia, ekonomia, informatyka, matematyka

waga = 10%

waga = 30%

waga = 10%

waga = 50%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Matematykę można uwzględnić dwukrotnie, w kolumnach 2 i 4.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku polskim, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2023/2024.

W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną, maturą IB oraz EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca kompetencje do studiowania w języku polskim.

Forma zaliczenia: rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Liczba punktów wymagana do dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego to 50 z 100 punktów możliwych do uzyskania.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 września 2023 r., godz. 11:00, ul. Żwirki i Wigury 93

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki;
 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują również:

LAUREACI:

 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody;
 • Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) organizowanych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci;

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu biologia lub geografia otrzymują:

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z wymaganego przedmiotu dodatkowego do wyboru otrzymują:

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński.

 

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem