• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-AD
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 210
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
tel. (22) 55-24-601
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2023 00:00 – 09.07.2023 23:59)

Opis programu studiów:

Studia stacjonarne drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie, w którym państwo stara się oddziaływać i regulować w ramach posiadanego władztwa administracyjnego kolejne obszary życia.

Koncepcja kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce. Pozwalają one na specjalizację w wąskich obszarach, a także mogą stanowić ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innego - odrębnego kierunku studiów, o administracyjne aspekty działalności państwa i innych upoważnionych podmiotów. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu argumentacji i schematów profesjonalnego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się od poniedziałku do piątku, w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu – przede wszystkim na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.
 
Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.
Program studiów obowiązujący na tym kierunku nie przewiduje konieczności odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia na kierunku Administracja (studia II stopnia, stacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Administracja (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych  poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie dowolnej pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich, czy nietypowych podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wielu innych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej będzie gotowy do kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

 1. Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczącego kandydatów legitymujących się dyplomem zagranicznym, nieposiadających dokumentu honorowanego przez Uniwersytet Warszawski poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2): egzamin ustny
 2. Zagadnienia egzaminacyjne : historia powszechna XX wieku oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych. Lista zagadnień egzaminacyjnych:
  1. pierwsza wojna światowa;
  2. Liga Narodów;
  3. totalitaryzmy XX w.;
  4. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa;
  5. druga wojna światowa;
  6. system ONZ;
  7. „zimna wojna”;
  8. dekolonizacja;
  9. upadek komunizmu;
  10. integracja europejska;
  11. prawa człowieka i system ich ochrony;
  12. podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
  13. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii;
  14. system prezydencki w USA;
  15. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu: 10
 4. Próg punktowy: 5
 5. Wymagany poziom znajomości języka: B2.

Punkty uzyskane z egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 14 lipca 2023 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 21, 24-25 lipca 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 28, 31 lipca 2023 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW