• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bioetyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-BIOET
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii
Kierunek studiów Bioetyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 8
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wfz@uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-702
Adres WWW https://bioetyka.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Dynamiczny rozwój medycyny, instytucji ochrony zdrowia, biomedycznych badań naukowych oraz rosnący wpływ człowieka na środowisko naturalne i zwierzęta powoduje, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy mający wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, integrujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z różnych dziedzin wiedzy.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bioetyka przygotowują studentów do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki, a także z zakresu wyspecjalizowanych subdyscyplin filozofii, socjologii i antropologii medycyny, biopolityki, prawa medycznego, polityki zdrowotnej oraz nauk o organizacji systemów ochrony zdrowia. Nabywają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, a także do pracy w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów lub ochroną praw zwierząt i przyrody. Zdobywają umiejętności konieczne do aktywnego uczestniczenia w różnego rodzaju gremiach opiniodawczo-doradczych z zakresu etyki badań naukowych i etyki klinicznej. Ponadto, uczą się śledzić i krytycznie komentować aktualne wydarzenia społeczne związane z bioetyką.

Studia należą do dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych. W programie studiów reprezentowane są następujące dyscypliny naukowe: filozofia, nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika. Dyscypliną wiodącą kierunku jest filozofia.

Studia trwają cztery semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej w większości w budynku Wydziału Filozofii UW przy Krakowskim Przedmieściu 3. W czasie studiów student realizuje 1060 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze wykładowym, ćwiczeniowym, seminaryjnym, konwersatoryjnym, warsztatowym i praktycznym. Między pierwszym a drugim rokiem studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w formie wizyt studyjnych oraz krótkiego stażu w wybranej instytucji lub organizacji, np. w placówce prowadzącej działalność leczniczą, organizacji pozarządowej działającej w obszarze promocji i ochrony zdrowia bądź ochrony praw zwierząt, albo podmiocie administracji publicznej na rzecz ochrony zdrowia. Program studiów składa się z 16 (grup) przedmiotów obowiązkowych oraz wolnego albo ograniczonego wyboru.

Student samodzielnie wybiera tematykę zajęć „wartych” ponad połowę wszystkich punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów. Przykładowe przedmioty obowiązkowe to wstęp do bioetyki, etyka kliniczna oraz etyka badań naukowych. Najciekawszą grupą zajęć do wyboru są specjalistyczne, monograficzne seminaria bioetyczne. Są one prowadzone w języku polskim albo w języku angielskim i dzielą się na seminaria stałe oraz seminaria autorskie. Lista seminariów stałych obejmuje cztery przedmioty: etyka prokreacyjna, etyka końca życia, etyka nowych technologii, etyka środowiskowa. Co roku oferowane są nowe, ciekawe seminaria autorskie często prowadzone przez wykładowców spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci przygotowują pracę magisterską pod opieką najwyższej klasy badaczy i nauczycieli akademickich. Podstawą pracy magisterskiej mogą być badania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne.

Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na uczelniach polskich i zagranicznych, w szczególności na studiach z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także na specjalistycznych studiach doktorskich z zakresu etyki praktycznej, bioetyki lub etyki medycznej. Studia na kierunku bioetyka przygotowują m.in. do pracy w charakterze: pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, członka komisji bioetycznej, członka komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, członka szpitalnej komisji etycznej, pracownika administracyjnego komisji etycznej lub bioetycznej, nauczyciela bioetyki lub etyki medycznej, pracownika instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów, dziennikarza zajmującego się problematyką naukową i bioetyczną.

Więcej informacji na stronie: http://bioetyka.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku.

1. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z dwóch części:

  1. Ocena osiągnięć kandydata (maksimum 20 punktów): Kandydat ma 5 minut na przedstawienie swoich osiągnięć akademickich, naukowych i zawodowych. Ocenie poddawane są dotychczasowe osiągnięcia akademickie, naukowe i zawodowe kandydata zgodnie z tabelą w punkcie 4 poniżej.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna (maksimum 80 punktów): Przed egzaminem wstępnym kandydat wybiera dwie lektury bioetyczne (jedną w j. polskim, drugą w j. angielskim) z listy lektur ogłoszonej przez Komisję Rekrutacyjną (lista lektur w punkcie 3 poniżej). Kandydat powinien przygotować się do dyskusji na temat wybranych przez siebie tekstów zgodnie z tabelą w punkcie 4 poniżej.

2. Kwalifikacja kandydatów

Na podstawie oceny osiągnięć akademickich, naukowych i zawodowych kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 100. Minimum punktów wymaganych do przyjęcia na studia wynosi 60.

3. Lista lektur

Pojęcie zdrowia i choroby

1. Z. Szawarski, Dwa rodzaje wiedzy medycznej, [w:] Z. Szawarski , „Mądrość i sztuka leczenia”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 67-83.
2. T. Szasz, The myth of mental illness, “American Psychologist” 1960, vol. 15, nr 2, s. 113-118.

Etyka kliniczna

3. P. Łuków, Komu jest potrzebny kodeks etyki lekarskiej, „ISF Diametros” 2007, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=72.
4. J. Savulescu, Conscientious Objection in Medicine, „BMJ British Medical Journal” 2006 (332)7536, s. 294-297.

Etyka prokreacyjna

5. M.A. Warren, O moralnym i prawnym statusie aborcji [w:] „Początki ludzkiego życia”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 197-214.
6. R.M. Hare, Abortion and the golden rule, Philosophy and Public Affairs” 1975 (4)3, s. 201-222.

Etyka końca życia

7. D. Marquis, Słabość argumentu za legalizacją samobójstwa z pomocą lekarza,[w:] „Wokół śmierci i umierania”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2009, s. 303-318.
8. D.W. Brock, Active voluntary euthanasia, „The Hastings Center Report” 1992, vol. 22, nr 2, s. 10-22.

Etyka nowych biotechnologii

9. D.W. Brock, Klonowanie ludzi: ocena etycznych argumentów za i przeciw, [w:] „Czy powstanie klon człowieka? Fakty i fantazje”, red. M. Nussbaum, C. Sunstein, Warszawa, Diogenes 2000: 151-176.
10. J. Savulescu, B. Foddy, M. Clayton, Why we should allow performance enhancing drugs in sport, British Journal of Sports Medicine 2004, vol. 38, nr 6, s. 366-70.

Etyka środowiskowa

11. P. Singer, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, „Etyka” 1980, vol. 18, s. 49-61.
12. A. Leopold, Land ethics, [w:] „ Ethics in Practice. An Anthology” 2. Ed., red. H. LaFollette, Blackwell Publishers. 631-639.

Etyka badań naukowych

13. H. Jonas, Filozoficzne refleksje na temat eksperymentów z udziałem ludzi, [w:] „Badania z udziałem ludzi”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2011, s. 333-354.
14. J. Harris, Scientific research is a moral duty, Journal of Medical Ethics” 2005, vol. 31, s. 242-248.

4. Kryteria oceny

 

PUNKTACJA

Ocena osiągnięć kandydata

Max

20

Kryteria przyznawania punktów

Dotychczasowe osiągnięcia akademickie, naukowe i zawodowe*

20

5

doktorat lub dorobek naukowy (np. publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych, etc.)*

4

drugi licencjat/magisterium/dyplom równorzędny lub drugi kierunek studiów w toku lub studia doktoranckie w toku*

3

znacząca aktywność edukacyjna (np. udział w szkołach letnich lub innych szkoleniach pozauniwersyteckich; działalność organizacyjna, etc.)*

3

znacząca aktywność społeczna (np. współpraca z NGOs; działalność w mediach, etc.)*

3

doświadczenie zawodowe związane z bioetyką (np. praca w zawodzie pielęgniarki)*

2

doświadczenie zawodowe niezwiązane z bioetyką (np. praca dorywcza w trakcie studiów)*

Ocena przebiegu rozmowy na temat wybranych lektur bioetycznych
[ocena umiejętności i kompetencji społecznych]

Max

80

Kryteria przyznawania punktów

Umiejętność formułowania złożonych wypowiedzi ustnych w języku polskim na wybrane tematy bioetyczne

20

20

Bardzo wysoka

15

Wysoka

10

Dostateczna

5

Niska

0

Bardzo niska

Umiejętność krytycznego analizowania i oceniania wypowiedzi innych autorów na wybrane tematy bioetyczne

20

20

Bardzo wysoka

15

Wysoka

10

Dostateczna

5

Niska

0

Bardzo niska

Umiejętność formułowania własnego stanowiska dotyczącego wybranych kwestii bioetycznych i przedstawiania argumentów na jego poparcie

20

20

Bardzo wysoka

15

Wysoka

10

Dostateczna

5

Niska

0

Bardzo niska

Umiejętność posługiwania się literaturą bioetyczną w języku angielskim

10

10

Ponadprzeciętna

5

Wystarczająca

0

Niewystarczająca

Świadomość znaczenia refleksji etycznej oraz uwarunkowań społecznych, prawnych i ekonomicznych dla rozwoju współczesnej biomedycyny i innych bionauk

10

10

Ponadprzeciętna

5

Wystarczająca

0

Niewystarczająca

* Osiągnięcia oraz doświadczenie kandydatów należy udokumentować w formie skanów stosownych dokumentów wczytanych do IRK w czasie rejestracji.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, zostaną sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kompetencje te podlegają odrębnej ocenie. Kandydat może uzyskać za nie maksymalnie 100 punktów. Minimalna liczba punktów potwierdzająca wystarczające kompetencje kandydata do podjęcia studiów w języku polskim na ww. kierunku wynosi 60.

Punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych nie wliczają się do końcowej punktacji kandydata.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-20 września 2023 r., od godz. 9:30 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-26 września 2023 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Filozofii