• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-BIOINF
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Kierunek studiów Bioinformatyka i biologia systemów
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 3
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@mimuw.edu.pl
tel. (22) 55-44-401
Adres WWW https://www.mimuw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2023 00:00 – 11.09.2023 23:59)

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

Program studiów drugiego stopnia na bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. Umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Absolwenci bioinformatyki i biologii systemów znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Wielu z nich kontynuuje też naukę na studiach doktoranckich w kraju i zagranicą.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 40%.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie pisemnego egzaminu. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji co najmniej jednej z dyscyplin: informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne lub nauki fizyczne. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem:

(S-Smin)/(Smax-Smin)*H,

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną, a H oznacza liczbę godzin danego przedmiotu. Punkty rekrutacyjne każdego kandydata oblicza się zgodnie ze wzorem:

min(suma/20, 100),

gdzie suma jest sumą ocen (po powyższym przeliczeniu) z przedmiotów z zakresu matematyki, informatyki, bioinformatyki, biologii, fizyki i chemii, uzyskanych na studiach.

Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na podstawie wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów.

Kandydat jest zobowiązany załączyć na osobistym koncie rejestracyjnym:

  1. Potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć (w formie skanów dokumentów).
  2. Wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł (w postaci arkusza kalkulacyjnego).

Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot

Liczba godzin

Ocena (skala 2-5)

Punkty rekrutacyjne

Biologia komórki

90

4,0

(4-2)/3*90 = 60

Biochemia

60

4,5

(4,5-2)/3*60 = 50

Algorytmy i struktury danych

120

5,0

(5-2)/3*120 = 120

   

Suma =

230

   

Punkty rekrutacyjne =

11,5

Kwalifikacja na podstawie egzaminu wstępnego

Forma egzaminu: pisemny

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na wspólnej liście rankingowej.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Próg kwalifikacji: 40%

Kwalifikacja na podstawie egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: pisemny

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin egzaminu: 18 września 2023 r., od godz. 14:00, Wydział Matematyki, Informatyk i Mechaniki UW, ul. Banacha 2

Ogłoszenie wyników: 21 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 22 i 25 września 2023 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 września 2023 r.
  • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki