• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

History of Ancient Mediterranean Civilizations, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-HAMC
Jednostka organizacyjna Wydział Historii
Kierunek studiów History of Ancient Mediterranean Civilizations
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 8
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wh@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-592
Adres WWW http://historia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Od 1 października 2023 r. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego otwiera zupełnie nowy kierunek studiów History of Ancient Mediterranean Civilizations (historia starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich). To dwuletni program studiów II stopnia, który wyróżnia się swoją interdyscyplinarnością. Zbudowany jest na bazie historii (70%), archeologii (20%) i naukach o kulturze i religii (10%).

W ofercie są zajęcia z wiedzy ogólnej o świecie starożytnym, obligatoryjny kanon wiedzy (np. z historii Mezopotamii, Grecji i Rzymu, literatury i filozofii antycznej), z możliwością indywidualnego poszerzania zainteresowań poprzez dodawanie modułów zajęć dotyczących np. historii wczesnego chrześcijaństwa i literatury wczesnochrześcijańskiej, antycznego judaizmu, historii antycznego niewolnictwa i grup wykluczonych, czy pluralizmu systemów prawnych.

Propozycja zajęć specjalistycznych to ćwiczenia kształtujące kompetencje badawcze, takie jak zajęcia językowe, czyli intensywna i praktyczna nauka języka starożytnego (np. greki, łaciny, aramejskiego, akadyjskiego, koptyjskiego czy hebrajskiego) w stopniu umożliwiającym lekturę i interpretację źródeł. Znajdą się także zajęcia z zakresu epigrafiki, papirologii, numizmatyki, historiografii antycznej, lektury tekstów klinowych czy specjalistycznych zajęć z zakresu krytyki źródeł lub edytorstwa tekstów starożytnych.

Osobnym komponentem studiów będą zajęcia kształtujące umiejętności z zakresu humanistyki cyfrowej oraz Academic writing. W ofercie kursów będą zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi do obróbki tekstu, w tym edycji oraz do opracowywania danych, wykorzystywanych w pracy historyka, papirologa, epigrafika i numizmatyka.

W programie są też zajęcia terenowe: od praktycznego zbierania geodanych po objazd śródziemnomorski.

Zaletą wyróżniającą studia na kierunku History of Ancient Mediterranean Civilizations są małe grupy, dzięki którym studenci i studentki korzystają z indywidualnego mentoringu. Ważnym celem, który stawiają sobie te studia, jest rozwijanie umiejętności prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych z wykorzystaniem szerokiej gamy metod badawczych.

Kwalifikacje uzyskane podczas studiów z pewnością zostaną docenione na rynku pracy. Krytyczne myślenie, kwestionowanie i szukanie nowych perspektyw to umiejętności, które sprawdzą się nie tylko w sektorze badań naukowych, ale także w szeroko pojętej edukacji.

Absolwenci i absolwentki tych studiów zostaną wyposażeni też w wyjątkowe kwalifikacje do pracy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego, z muzealnictwem, ale także z sektorem administracji publicznej, zarówno tej na szczeblach centralnych i w życiu politycznym, jak i w administracji samorządowej.

Zdobyte umiejętności przydać się mogą także w sektorze NGO, zwłaszcza związanym z dziedzictwem kulturowym czy różnorodnością kulturową.

Zatrudnienie łatwo będzie znaleźć także w wydawnictwach i zawodach związanych z opracowywaniem i pracą z tekstami, w mediach oraz firmach związanych z public relations czy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych. Umiejętności takie jak zarządzanie bazami danych, czy obróbka grafiki, przydadzą się dodatkowo na dzisiejszym rynku pracy.

Absolwenci i absolwentki zostaną także doskonale przygotowani do pracy badawczej. Będą mogli z powodzeniem aplikować o stanowiska pracy w elitarnych międzynarodowych projektach badawczych i misjach terenowych, wymagające specjalistycznych umiejętności poza wiedzą merytoryczną o epoce (szczególnie w zakresie technik cyfrowych i obsługi specjalistycznego oprogramowania/aparatury) lub pozyskiwać własne granty.

Studia kończą się dyplomem w zakresie historii starożytnej.

Więcej informacji o studiach na stronie Wydziału Historii.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej jednego zagadnienia wybranego przez kandydata z listy dziesięciu szerokich zagadnień dotyczących historii, kultury i religii starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego i Mezopotamii:

 1. Różnorodność ustrojów poleis greckich okresu archaicznego.
 2. Demokracja ateńska w działaniu: Instytucje polis ateńskiej we współczesnych badaniach i w źródłach.
 3. Władza i poddani: różnorodność Imperium Achemenidów
 4. Symptomy zmiany w okresie hellenistycznym na wybranych przykładach.
 5. Tradycja i innowacja w praktyce politycznej późnej republiki rzymskiej.
 6. Ideologia imperialna w starożytności na wybranych przykładach.
 7. Państwo rzymskie a kulty nietradycyjne.
 8. Kryzys III wieku n.e. i jego znaczenia w polityce, kulturze i religii.
 9. Kiedy następuje koniec świata starożytnego?
 10. Okresy “wieków ciemnych”, czyli jak archeologia buduje wiedzę o epoce bez źródeł pisanych.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim w trybie zdalnym.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. Rozmowa rozpoczyna się od omówienia jednego tematu wybranego przez kandydata lub kandydatkę: 5–10 minut. Dopuszczalne jest użycie prezentacji multimedialnej. Po omówieniu tematu członkowie komisji zadają szerokie pytania problemowe przez ok. 20–25 minut.

Ocenie podlega omówienie przez kandydata lub kandydatkę źródeł i podstawowej literatury przedmiotu do tematu – trafność doboru najistotniejszych pozycji, znajomość szerokich realiów tematu, płynność wypowiedzi w języku angielskim.

Do pierwszej tury rekrutacji przystąpić będzie mógł każdy student ostatniego roku studiów wyższych (lub osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych) zarejestrowany w systemie IRK.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. W razie niewypełnienia limitu miejsc przeprowadzona zostanie druga tura rekrutacji. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w pierwszej turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Nieosiągnięcie minimalnej liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej powoduje przyznanie 0 (zera) punktów z całości postępowania i dyskwalifikację kandydata.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18-20 września 2023 r., godz. 10:00-16:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Zoom/Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Historii