• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-INF
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 5
Limit miejsc 80
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@mimuw.edu.pl
tel. (22) 55-44-401
Adres WWW https://www.mimuw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Limit miejsc w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej: 10

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia podstawowy nacisk kładzie się na naukę twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności budowania uogólnień i stawiania pytań. Absolwenci studiów II stopnia nabywają dużą sprawność nie tylko w posługiwaniu się wybranymi technologiami informatycznymi, ale potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających znacznej wiedzy z zakresu informatyki, potrzebnej na przykład do nadzorowania dużych projektów informatycznych i kierowania zespołami programistów. Jednocześnie studenci są włączani do badań prowadzonych na uczelni, co umożliwia dobre przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia drugiego stopnia mają zindywidualizowany charakter. Niewielka liczba przedmiotów obowiązkowych i szeroka oferta zajęć do wyboru, umożliwia absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych działów informatyki.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 45%

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.
Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Egzamin

Forma egzaminu: pisemny

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych na UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Konkurs średniej

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji dyscypliny informatyka obowiązującej w roku, w którym odbywa się rekrutacja. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. Kandydat w celu wyliczenia średniej przedstawia w IRK wykaz ocen poświadczony przez uczelnię lub suplement do dyplomu. Średnia ocen wyliczana jest z pozytywnych ostatecznych ocen z następujących przedmiotów:

 • analiza matematyczna I
 • analiza matematyczna II
 • geometria z algebrą liniową
 • podstawy matematyki
 • wstęp do programowania
 • matematyka dyskretna
 • programowanie obiektowe
 • indywidualny projekt programistyczny
 • algorytmy i struktury danych
 • bazy danych
 • programowanie współbieżne
 • systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • aplikacje WWW
 • języki, automaty i obliczenia
 • inżynieria oprogramowania
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • języki i narzędzia programowania I
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • metody numeryczne
 • semantyka i weryfikacja programów

z uwzględnieniem równoważności przedmiotów.

Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata.

Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich średnią S przeliczoną na wynik procentowy w następujący sposób:

45+(S-M)*55/(5-M)

gdzie M=3,5. Do obliczania średniej stosuje się skalę od 2 do 5. W przypadku, gdy dokument kandydata oparty jest na innej skali ocen, komisja decyduje o sposobie przeliczenia ocen.

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę wyższy wynik.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Próg kwalifikacji: 45%

Kwalifikacja na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Forma egzaminu: pisemny.

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, prowadzonych na UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 18 września 2023 r., od 10:00-13:00, Wydział Matematyki, Informatyk i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, sale 2070, 3180, 4420

Ogłoszenie wyników: 21 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 22, 25 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki