• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-KMAA
Jednostka organizacyjna Wydział Orientalistyczny
Kierunek studiów Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 3
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.orient@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-513
Adres WWW http://orient.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Koncepcja kształcenia na kierunku „Komunikacja międzykulturowa” zakłada zdobycie przez studenta wiedzy na temat teorii dotyczących kultur i komunikacji, a także wiedzy na temat wybranych aspektów konkretnych kultur. Istotą realizacji tego programu studiów jest szerokie przedstawienie zagadnienia dialogu międzykulturowego, zależności pomiędzy kulturami oraz zachodzących pomiędzy nimi procesów. Studia przygotowują studenta do połączenia wiedzy i praktyki w pracy na rzecz uświadamiania i nauczania innych sposobu rozwiązania problemów wynikających z różnic kulturowych.

Program studiów kierunku komunikacja międzykulturowa reprezentuje humanistykę o mocno interdyscyplinarnym charakterze. Mimo, że dominującą dyscypliną reprezentowaną przez oferowane w programie studiów zajęcia jest nauka o kulturze i religii, to znalazły się w nim również zajęcia przyporządkowane innym dyscyplinom nauk humanistycznych, tj. literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia czy filozofia.

Celem kształcenia w ramach kierunku komunikacja międzykulturowa jest przygotowanie specjalistów, znających zasady funkcjonowania w świecie i środowisku wielokulturowym. Będą oni potrafili minimalizować problemy wynikające z różnorodności kultur oraz będą twórczo wykorzystywać różnice kulturowe m.in. w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.

W trakcie studiów każdy student ma możliwość nauki w stopniu podstawowym (poziom A1) dwóch języków orientalnych (japoński/arabski). Nauka obu języków służy uświadomieniu różnic kulturowych, które zostaną ukazane przez język jako system komunikacji ukształtowany w konkretnej kulturze.

Wiedza będzie przekazywana w formie wykładów i utrwalana w ramach zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Inne zajęcia natomiast (przeważnie w formie warsztatów, również praktyk), pozwolą na zdobycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia warsztatowe mają uwrażliwić studentów na kwestie różnorodności kultur, nauczyć umiejętności określenia obszarów, gdzie uwarunkowania kulturowe mogą zadecydować o możliwościach wzajemnego zrozumienia (to jest komunikacji), a także uczyć metod porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur. W ramach tych zajęć podnoszone są kompetencje przydatne w kontaktach personalnych — oferują naukę odpowiedniego przedstawiania wizerunku własnej kultury i osoby w komunikacji z innymi.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, przede wszystkim wykładowców Wydziału Orientalistycznego, którzy prowadzą badania w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, kultury masowej, popularnej i kultury kulinarnej. Wielu z nich jest jedynymi w Polsce specjalistami badającymi zagadnienia związane z tym obszarem geograficznym czy kulturowym.

Realizacja programu studiów komunikacja międzykulturowa pozwala jego uczestnikom na osiągniecie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego. Wartością dodaną dla uczestników tych studiów jest uwrażliwienie na wagę komunikacji międzykulturowej w budowaniu silnego, sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego, jak również uświadomienie sobie możliwości wzbogacenia własnej kultury o inne wzorce i idee, dzięki którym umacnia się także poczucie wartości rodzimych postaw i zachowań.

Na potrzeby realizacji programu studiów Wydział Orientalistyczny dysponuje dobrze wyposażonymi i przygotowanymi salami na terenie Kampusu Głównego przy Karkowskim Przedmieściu. Program studiów przewiduje obok zajęć merytorycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia etc.) również realizację raz w miesiącu dwudniowego bloku warsztatów do wyboru. Tygodniowy plan przewiduje zajęcia w godzinach porannych i popołudniowych w dni robocze.

Program przewiduje również obowiązek odbycia praktyk, które mają przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej. Praktyki, służące zastosowaniu nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji, mogą być realizowane w instytucjach upowszechniania kultury m.in. muzeach, w domach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w urzędach administracji państwowej czy polskich placówkach dyplomatycznych w krajach Azji i Afryki, a także w wielokulturowych zespołach pracowniczych firm i korporacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.orient.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Ukończenie kierunku komunikacja międzykulturowa gwarantuje zdobycie:

 • uniwersalnego klucza wiedzy międzykulturowej,
 • umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie zależności pomiędzy kulturami,
 • wiedzy na temat uwarunkowań niezbędnych do prowadzenia konstruktywnej komunikacji
 • wiedzy na temat specyficznych cech komunikacyjnych społeczeństw pozaeuropejskich,
 • umiejętności współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych,
 • umiejętności zarządzania zespołem wielokulturowym

Zdobyta na studiach wiedza może być wykorzystana w pracy w dyplomacji, biznesie, w służbach państwowych, w szeroko pojętej edukacji (między innymi do prowadzenia szkoleń dla urzędników, do pracy z dziećmi i młodzieżą, w domach kultury czy organizacjach pozarządowych lub agendach instytucji międzynarodowych) oraz w sferze upowszechniania kultury. Nabyte w trakcie studiów kompetencje społeczne gwarantują w pracy zawodowej sprawne poruszanie się w zróżnicowanym kulturowo środowisku oraz umiejętność minimalizowania zagrożeń związanych z nieporozumieniami kulturowymi.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym dowolnego kierunku studiów.

W otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 1. ocena na dyplomie,
 2. średnia ze studiów.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. rekrutacyjnych. Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie oraz średnią ocen ze studiów.

Punktacja obliczana jest w następujący sposób:

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) –92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów Wp = Śo x 100 / 5

gdzie:

Wp – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Zagadnienia egzaminacyjne: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Podczas rozmowy kandydat otrzyma dwa główne pytania:

 1. Z zakresu podstawowych wiadomości na temat przedmiotu i obszaru studiów (na podstawie Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Wyd. Akademia, Warszawa 1997).
 2. Z zakresu podstawowych wiadomości na temat historii kontaktów międzykulturowych (na podstawie S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza SA, Warszawa 1998).

Kryteria oceny: poprawność gramatyczna, stylistyczna i językowa wypowiedzi, swoboda rozumienia i wypowiadania się w języku polskim

Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 września 2023 r., od godz. 10:00, Wydział Orientalistyczny, ul. Nowy Świat 69, sala 149 (III piętro)

UWAGA: Co do zasady rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego przeprowadzana jest w formie stacjonarnej. W sytuacji kiedy udział w rozmowie, przebywającego/przebywającej poza granicami Polski Kandydata/Kandydatki będącego/będącej cudzoziemcem/cudzoziemką, wymaga uzyskania wizy uprawniającej do przyjazdu do Polski możliwe jest przeprowadzenie ww. postępowań w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. Decyzja jest podejmowana przez Komisję Rekrutacyjna WO UW w trybie indywidualnym po uprzednim złożeniu przez Kandydata/Kandydatkę w terminie najpóźniej 7 dni przed planowaną datą rozmowy lub egzaminu wniosku o zastosowanie takiego trybu.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny