• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-KNS-BG
Jednostka organizacyjna Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunek studiów Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej g.sadowska@uw.edu.pl
tel. (22) 55-26-696; 601-321-642
Adres WWW http://cns.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych (w tym m.in. biochemii, bioinżynierii, ochrony środowiska, nanostruktur) oraz absolwentów studiów II stopnia (np. medycznych), ale także dla osób, które szczególnie interesują się najszybciej rozwijającym się w ostatnich latach i dającym największe możliwości identyfikacyjne działem kryminalistyki – badaniami DNA. Ujawnianie, zabezpieczanie i badanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach stają się coraz bardziej skomplikowane, wymagające wiedzy na poziomie akademickim.

Dotychczas nie były w Polsce prowadzone studia kryminalistyczne na poziomie magisterskim, które w tak szerokim zakresie łączyłyby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki i biologii molekularnej, dlatego nowy kierunek „Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa” oferuje szczegółowy i obszerny program obejmujący pełne spektrum nauk biologicznych stosowanych w praktyce kryminalistycznej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz daje absolwentom podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej w zakresie biologii. Proponowane zajęcia obejmują metodologię badań kryminalistycznych oraz techniczne i laboratoryjne aspekty takich badań. Przedmiotem wykładów są także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku albo pod telefonem: +48 (22) 55 26 696 lub +48 601 321 642 oraz mailowo dziekanat.cns@uw.edu.pl.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za:

  • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. (np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt. itd.).
  • dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin pokrewnych w tym biologii i genetyki sądowej (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, konferencji lub szkoleń, w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych.

Do drugiego etapu rekrutacji przystępują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba osób w drugim etapie wynosi dwukrotność limitu wolnych miejsc na kierunku.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie rozmowy sprawdzana jest ogólna orientacja kandydata w zagadnieniach związanych z kryminalistyką oraz biologią, w tym genetyką. Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:

  1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych – średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt..
  2. dotychczasowej aktywności naukowej – maksymalnie można uzyskać 10 pkt.
  3. oceny rozmowy kwalifikacyjnej- maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt.

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Wymagany jest dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci z dyplomem zagranicznym nieposiadający honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego mają możliwość potwierdzenia kompetencji językowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-20 września 2023 r., godz. 9:30-18:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 25-26 września 2023 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Centrum Nauk Sądowych