• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-MAT
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 5
Limit miejsc 70
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@mimuw.edu.pl
tel. (22) 55-44-401
Adres WWW https://www.mimuw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka studenci doskonalą umiejętność dowodzenia twierdzeń, formułowania i weryfikacji hipotez, a także komunikatywnego i ścisłego formułowania oraz redagowania treści matematycznych, także po angielsku. Studenci uczą się budować zaawansowane modele matematyczne dla celów zastosowań pozamatematycznych. Zdobywają także rozszerzoną wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki objętych I etapem studiów oraz bardziej zaawansowaną wiedzę m.in. z analizy zespolonej, geometrii i topologii, algebry i teorii liczb, logiki, teorii przestrzeni Banacha i Hilberta wraz z analizą funkcjonalną, równań różniczkowych cząstkowych, metod stochastycznych i statystyki matematycznej, matematyki obliczeniowej i metod numerycznych.

Studia mają bardzo indywidualny charakter. Są oferowane następujące specjalności związane z oferowanymi seminariami magisterskimi i powiązane z trendami na rynku pracy: matematyka ogólna, matematyka stosowana, metody matematyczne w finansach oraz metody matematyczne w ubezpieczeniach. Kwalifikacja na specjalności odbywa się na podstawie wyników rekrutacji. W ramach niektórych z tych specjalności istnieje możliwość wyboru kilku ścieżek, różniących się od siebie zestawem przedmiotów obowiązkowych. Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Już od pierwszego roku studenci są objęci indywidualną opieką osób prowadzących seminaria magisterskie. Sprzyja to włączaniu studentów do badań prowadzonych na uczelni i zapewnia dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Pracodawcy uważają, że matematyk z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 60%.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Egzamin

Forma egzaminu: pisemny.

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Konkurs średniej

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata matematyki lub licencjata Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno – Matematycznych ze specjalnością matematyka, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji dyscypliny matematyka obowiązującej w roku, w którym odbywa się rekrutacja. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. Kandydat w celu wyliczenia średniej przedstawia w IRK wykaz ocen poświadczony przez uczelnię lub suplement do dyplomu. Średnia ocen wyliczana jest z pozytywnych ostatecznych ocen z następujących przedmiotów:

 • analiza matematyczna I.1
 • analiza matematyczna I.2
 • analiza matematyczna II.1
 • analiza matematyczna II.2
 • geometria z algebrą liniową I
 • geometria z algebrą liniową II
 • wstęp do matematyki
 • wstęp do informatyki
 • wstęp do informatyki II
 • algebra I
 • topologia I
 • matematyka obliczeniowa
 • równania różniczkowe zwyczajne
 • rachunek prawdopodobieństwa I
 • funkcje analityczne

z uwzględnieniem równoważności przedmiotów.

Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata.

Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich średnią S przeliczoną na wynik procentowy w następujący sposób:

60+(S-M)*40/(5-M)

gdzie M=3,3. Do obliczania średniej stosuje się skalę od 2 do 5. W przypadku, gdy dokument kandydata oparty jest na innej skali ocen, komisja decyduje o sposobie przeliczenia ocen.

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę wyższy wynik.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Próg kwalifikacji: 60%

Kwalifikacja na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Forma egzaminu: pisemny.

Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na UW.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin egzaminu: 15 września 2023 r., od godz. 9:00-13:00, Wydział Matematyki, Informatyk i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, sala 3180

Ogłoszenie wyników: 21 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 22, 25 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki