• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Międzywydziałowe studia ochrony środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-OS-MSOS
Jednostka organizacyjna Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Kierunek studiów Ochrona środowiska, Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 31
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rek.msos@uw.edu.pl
tel. (22) 55-40-619
Adres WWW http://ucbs.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kierunek studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) (Inter-Faculty Studies In Environmental Protection) II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku polskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, ponieważ ochronę środowiska można i należy realizować w wielu dziedzinach działalności człowieka. Zatem, ten kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych; w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, nauki chemiczne, fizyczne, biologiczne, prawne, ekonomia i finanse, komunikacja społeczna, pedagogika oraz filozofia.

Cele stawiane edukacji na II stopniu studiów na MSOŚ to:

 • zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska, głównie geo- i bioróżnorodności, zakłóceń jakości środowiska, ekotoksykologii, planowania przestrzennego, rozwoju zrównoważonego, ekonomicznych i prawnych problemów ochrony środowiska, filozoficznych kontekstów ochrony środowiska, normalizacji, modeli opisowych systemów przyrodniczych;
 • wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych i rozwiązywanych problemów, tworzenia projektów, w tym edukacyjnych i przygotowywania raportów z zakresu ochrony środowiska oraz komunikatywnego porozumiewania się w mowie i piśmie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
 • przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.

Program studiów II stopnia składa się z:

 • przedmiotów podstawowych : statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;
 • przedmiotów kierunkowych : ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska;
 • przedmiotów specjalizacyjnych : wybór indywidualnej ścieżki kształcenia następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia spośród oferty:

Wydziału Biologii
Wydziału Chemii
Wydziału Fizyki
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Wydziału Geologii
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Wydziału Prawa i Administracji
oraz
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Prace magisterskie studentów UCBS są wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach np. konkurs im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska. Nasi studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne, np. w ramach programu stypendialnego DBU w Niemczech. Mają możliwość realizowania swoich pasji w uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach projektów mobilności MOST i ERASMUS. Ponadto nasi studenci szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.

W wyniku kształcenia na poziomie studiów II stopnia absolwent kierunku MSOŚ:

 • dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
 • korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
 • zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
 • przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim;
 • wykorzystuje modele środowiskowe;
 • ocenia krytycznie informacje o środowisku;
 • stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
 • docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
 • doskonali swoje umiejętności zawodowe;
 • jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;
 • wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim.

Strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę kolejność ustaloną na podstawie iloczynu oceny pracy dyplomowej i średniej arytmetycznej ocen ze studiów oraz punktów za grupy przedmiotów.

PR = (Opd * Śro) + Pp

gdzie:

Opd – ocena z pracy dyplomowej (w przypadku braku, ocena z egzaminu dyplomowego)
ŚRo – średnia ocen ze studiów
Pp – punkty za przedmioty z toku studiów
Pp = (Ogp1 +Ogp2) * 0,4

Ogp1 – średnia ocen z pięciu wybranych przedmiotów związanych z badaniami naukowymi w dyscyplinach ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki prawne. W przypadku braku całości lub części przedmiotów do zgłoszenia w miejsce związanych z nimi ocen wstawia się wartość zero.

Ogp2 – średnia ocen z pięciu wybranych przedmiotów związanych z badaniami naukowymi w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi. W przypadku braku całości lub części przedmiotów do zgłoszenia w miejsce związanych z nimi ocen wstawia się wartość zero.

Kandydat jest zobowiązany wybrać przedmioty z grup przedmiotów i udostępnić w systemie IRK skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów potwierdzonego przez jednostkę, w której studiował.

Kandydaci, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, podają w jej miejsce ocenę z egzaminu dyplomowego.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby z dyplomami uzyskanymi w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku polskim, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2023/2024.

W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca kompetencje do studiowania w języku polskim.

Forma zaliczenia: rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Liczba punktów wymagana do dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego to 50 z 100 punktów możliwych do uzyskania.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 września 2023 r., godz. 10:00, ul. Żwirki i Wigury 93, II piętro, p. 2003

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem