• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia interwencji społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SIS
Jednostka organizacyjna Wydział Socjologii
Kierunek studiów Socjologia interwencji społecznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej dziekanat.studencki.socjologia@is.uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-502
Adres WWW https://ws.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 3 (22.09.2023 00:00 – 26.09.2023 23:59)

(pokaż minione tury)

Socjologia interwencji społecznych to nowy kierunek dla osób, które chcą być ekspertami i ekspertkami w zakresie projektowania i analiz polityk publicznych (polityki rynku pracy, wsparcia socjalnego, równouprawnienia, zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, gospodarczej, rozwoju regionalnego, polityki miejskiej itd.)

Program studiów bazuje na międzynarodowych wzorcach aktywności naukowej i eksperckiej, oraz nauczania w obszarze public sociology i public policy. Kładzie nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności metodologiczne niezbędne do świadomego kształtowania i analizowania polityk publicznych - programów, reform i działań wywierających wpływ na życie obywateli i zmierzających do rozwiązania istotnych problemów życia zbiorowego.

Celem studiów jest kształcenie badaczek i badaczy społecznych, którzy rozumieją proces planowania, przebieg i konsekwencje programów interwencji społecznej oraz potrafią poddawać je pogłębionej analizie, uwzględniając ich szerszy, społeczny i gospodarczy kontekst – zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Absolwent/ka kierunku głęboko rozumie związek procesów zmiany społecznej z problemami ładu zbiorowego, dobrze orientuje się w najnowszych trendach w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji interwencji społecznych, ale też – i to jest unikalne w naszej propozycji – ma wiedzę i kompetencje mocno osadzone w praktyce, zweryfikowane dzięki konstrukcji programu studiów zbudowanego wokół zajęć badawczych i warsztatowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, adresujących realne kwestie istotne w życiu zbiorowym i będące przedmiotem polityk publicznych.

Absolwentki i absolwenci kierunku mogą pracować w takich miejscach jak:

 • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych;
 • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw);
 • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne;
 • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej);
 • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektor.

Zajęcia na pierwszym roku studiów mają przede wszystkim zbudować teoretyczne i metodologiczne podstawy konieczne do pracy analitycznej i eksperckiej, przydatne w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów interwencji społecznej.

Drugi rok studiów jest podporządkowany realizacji projektu grupowego prowadzonego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego - administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Projekt grupowy to praktyczny trening zdobytych wcześniej umiejętności i wiedzy, ale także podstawa dla prac dyplomowych.

Kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny, a zajęcia prowadzone są przez zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii, ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Ekonomii, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia (co najmniej) licencjackie z szeroko pojętego pola nauk społecznych (socjologii, ekonomii, prawa, politologii, psychologii, zarządzania i kierunków pokrewnych).

Program studiów i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Wydziału Socjologii.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: podstawowej wiedzy o zróżnicowaniu społecznym i kulturowym, podstawowej wiedzy o technikach i metodach badań społecznych i ich zastosowaniach; zainteresowania obecnymi w publicznym dyskursie problemami życia zbiorowego i sposobami reakcji na nie.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych związanych z problematyką kierunku studiów, oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • znajomość tekstów wskazanych na liście,
 • umiejętności interpretowania tekstów wskazanych na liście,
 • spójność i logika odpowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Odpowiedzi kandydatów będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań z zakresu wiedzy ogólnej, dotyczących aktualnych problemów życia zbiorowego i adresujących je rozwiązań praktycznych.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20,
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów).
 • maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 60.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła tekstów:

 • Giddens, Anthony (2012). Socjologia. Wyd. nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały „Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze”, „Praca i życie gospodarcze”. Alternatywnie – rozdziały o analogicznej treści i tytułach z innych wydań tego samego podręcznika.
 • Racław, Mariola (2018). Polityka rodzinna: od taktyki ku strategii ładotwórczej. W: J. Kwaśniewski (Red.), Nauki o Polityce Publicznej: Monografia Dyscypliny. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publikacja dostępna w repozytorium Centrum Otwartej Nauki pod adresem

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% końcowej punktacji kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów z dyplomami zagranicznymi sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza ocenę niedostateczną a 5 – bardzo dobrą. Minimalna ocena konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji językowych: 3. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2+.

W przypadku kandydatów, którzy legitymują się honorowanymi przez Uniwersytet Warszawski dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, kompetencje językowe nie są oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 29 września 2023 r., od godz.  (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Zoom)

Ogłoszenie wyników: 2 października 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 3-4 października 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Socjologii