• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia kanadyjskie, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SKAN
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Studia kanadyjskie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 36
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej sk.rekrutacja@uw.edu.pl
am.opiela@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-950
Adres WWW https://neofilologia.uw.edu.pl/studia-kanadyjskie/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Dwujęzyczny (francuski i angielski) i interdyscyplinarny program ma na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum zagadnień związanych z Kanadą, umożliwiając tym samym lepsze i głębsze zrozumienie historycznych, politycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań tego kraju. Studia kanadyjskie kształcą absolwentów biegle posługujących się dwoma językami, dobrze zorientowanych w wyzwaniach współczesnego świata i gotowych do pracy w międzynarodowym środowisku w różnych sektorach gospodarki. Koncepcja studiów kanadyjskich (studia drugiego stopnia) została opracowana przez zespół pracowników Instytutu Romanistyki i Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Program

Połączenie perspektywy humanistycznej i nauk społecznych wraz z solidnym przygotowaniem językowym ma na celu zapewnienie studentom pogłębionego zrozumienia złożonych zagadnień związanych z Kanadą, a przez to również z globalnymi wyzwaniami społecznymi współczesności. Poprzez różnorodność oferowanych zajęć i podejść badawczych, studenci będą mogli nabyć umiejętności sprawnego poruszania się w wieloaspektowych realiach społeczno-kulturowych, rozwijając tym samym własne kompetencje analityczne. Poznając i badając zróżnicowanie kulturowe i etniczne Kanady, studenci będą również przygotowywać się do podjęcia pracy w środowiskach międzynarodowych i wielokulturowych. Dzięki komponentowi praktycznemu studenci będą również wypracowywać umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Języki obce

Program studiów zakłada docelowe biegłe opanowanie dwóch języków (angielski i francuski) na poziomie minimum C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Osiągnięcie takiego poziomu znajomości obu języków opierać się będzie na zajęciach ściśle językowych, doskonalących wszystkie kompetencje językowe studentów oraz na innych komponentach programu, prowadzonych w obu językach. Doskonała znajomość dwóch spośród kilku dominujących współcześnie języków zachodnioeuropejskich będzie niezaprzeczalnym atutem absolwentów studiów kanadyjskich na rynku pracy.

Współpraca instytucjonalna

Studia kanadyjskie UW są prowadzone we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami w zakresie kanadystyki oraz organizacjami zrzeszającymi ekspertów i praktyków, związanych z obszarem kanadyjskim, takimi jak: Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Ambasada Kanady w Polsce, Association Internationale des Études Québécoises.

Współpraca ta przekłada się na takie korzyści dla studentów jak:

 • wykłady gościnne,
 • bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesowym i potencjalnymi przyszłymi pracodawcami w ramach szkoleń i warsztatów tematycznych.
 • możliwość udziału (również aktywnego) w konferencjach naukowych,
 • możliwość starania się o nagrody przyznawane w obszarze badań kanadyjskich.

Studia kanadyjskie UW to:

 • nowoczesny program studiów,
 • możliwość opanowania języka angielskiego i francuskiego w stopniu biegłym,
 • możliwość zdobycia wieloaspektowej wiedzy na temat jednego z czołowych państw świata,
 • przygotowanie do pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym,
 • możliwość rozwijania kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej, umiejętności pracy projektowej, umiejętność działania w oparciu o wymianę, dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów, komunikacja interpersonalna.

Wymagania

Dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny,

Znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań i prowadzona jest w języku polskim oraz języku obcym (angielskim i francuskim). Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie gotowości do przyswajania wiedzy w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury oraz systemu politycznego Kanady.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

Strona internetowa: https://neofilologia.uw.edu.pl/studia-kanadyjskie/

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 2 etapy

 • I etap: weryfikacja językowa i ustalenie listy rankingowej na podstawie oceny na dyplomie.
 • II etap: do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 40 punktów w I etapie.
 • O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej po II etapie.

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku studiów z oceną co najmniej dobrą oraz prezentują̨ znajomość́ języka angielskiego i francuskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzony certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem tj. certyfikatem uprawnionej instytucji bądź́ egzaminem szkoły wyższej.

I etap

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:

1. ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów

2. Kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia angielska i studia filologiczno-kulturoznawcze (dalej: SFK) (język angielski), lingwistyka stosowana (język angielski) lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach uczenia się, zobowiązany jest znać język francuski na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzony certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem:

 • Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B2),
 • Diplôme de Langue Française (DL) avancé (3),
 • Test de Connaissance du Français (TCF) B2.

3. Kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia romańska, SFK (język francuski), lingwistyka stosowana (język francuski) lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach uczenia się zobowiązany jest znać język angielski na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzony certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego ekwiwalentem:

 • Cambridge First Certificate in English (FCE) Ocena A lub B,
 • International English Language Testing System (IELTS) Poziom 5,5-6,5,
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) Wynik 75-93 pkt.

4. Honorowane certyfikaty na poziomie wyższym niż B2 - język angielski:

 • Certificate in Advanced English / Cambridge English: Advanced (CAE) / C1 Advanced wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination),
 • Certificate of Proficiency in English / Cambridge English: Proficiency (CPE) / C2 Proficiency wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination),
 • C1 Business Higher / Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University of Cambridge ESOL examination),
 • Egzamin Certyfikacyjny UW (poziom C1 lub C2) wydawany przez Radę Koordynacyjną ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej,
 • ECL Language Test level C1 (min. score 80), wydawany przez European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages,
 • Edexcel ESOL (English for Speakers of Other Languages) Level 2 wydawany przez Pearson,
 • Pearson Test of English (PTE) Academic (min. score 64) wydawany przez Pearson,
 • International English Language Testing System Academic (min. score 7) wydawany przez International English Language Testing System (IELTS),
 • Test of English as a Foreign Language (min. score 94) wydawany przez Educational Testing Service (ETS).

5. Honorowane certyfikaty na poziomie wyższym niż B2 - język francuski:

 • Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C1),
 • Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS),
 • Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises (DSLCF),
 • Egzamin Certyfikacyjny UW (poziom C1 lub C2) wydawany przez Radę Koordynacyjną ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej,
 • Test de Connaissance du Français (TCF) C1 lub C2.

6. Od kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku lingwistyka stosowana (z językiem francuskim i angielskim) lub SFK (język angielski i francuski) nie będzie wymagany certyfikat.

7. Kandydaci nieposiadający wyżej wymienionych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego albo francuskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podchodzą do egzaminu pisemnego z języka angielskiego albo języka francuskiego na poziomie B2 zorganizowanego w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje o egzaminie:

Egzamin na poziomie zaawansowanym (B2 według skali ESOKJ – czwarty stopień́ trudności), pisemny.

Części składowe:

 • rozumienie ze słuchu (15% łącznej punktacji),
 • rozumienie tekstu pisanego (15% łącznej punktacji),
 • użycie struktur językowych (40% łącznej punktacji),
 • pisanie (30% łącznej punktacji).

Zakres wymagań:

 • Znajomość́ języka angielskiego/francuskiego pozwalająca swobodnie zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartych w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.
 • W zakresie czytania i słuchania, rozumienie dyskusji z użyciem języka specjalistycznego, rozumienie dyskursu prasowego.
 • Umiejętność́ tworzenia tekstu o charakterze argumentacyjnym. Formułowanie wypowiedzi pisemnych dotyczących wielu tematów, wyrażanie swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań, odwołujących się̨ do wiedzy ogólnej kandydatów oraz ich doświadczeń́ społecznych, kulturowych i zawodowych.

Z egzaminu można maksymalnie uzyskać 100 punktów. Liczba punktów konieczna do uznania egzaminu za zdany: 50 pkt.

Punkty z egzaminu z języka angielskiego albo francuskiego na poziomie B2 nie są wliczane do punktacji końcowej z postępowania kwalifikacyjnego, pozwalają na pozytywne zaliczenie etapu weryfikacji językowej.

Sposób przeliczania punktów:

1) Za ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów maksymalnie można uzyskać 70 punktów.

ocena 5

70 pkt.

ocena 4+

55 pkt.

ocena 4

40 pkt.

Kandydaci, którzy uzyskają w I etapie postępowania kwalifikacyjnego co najmniej 40 punktów zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 3 pytania, każde punktowane od 0 do 10 – prowadzonej w języku polskim i języku obcym (angielskim lub francuskim), sprawdzającej ogólną̨ orientację kandydata w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Kanady.

Z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie można uzyskać 30 punktów. Elementy brane pod uwagę przy ocenie każdego pytania w wypowiedzi kandydata:

 • wiedza na temat zagadnienia będącego przedmiotem rozmowy (4 pkt.),
 • umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów (3 pkt.),
 • poprawność językowa wypowiedzi (3 pkt.).

Próg punktowy dla rozmowy kwalifikacyjnej 18 pkt., przy czym kandydat musi uzyskać́ minimum 6 punktów za każdą̨ odpowiedź.

Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów za ocenę na dyplomie (I etap) oraz z rozmowy kwalifikacyjnej (II etap). Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia jest uzyskanie co najmniej 40 punktów za ocenę na dyplomie oraz co najmniej 18 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Uzyskanie niższej niż minimalna liczby punktów z któregokolwiek etapu postępowania kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania rekrutacyjnego. Uzyskuje on zero (0) punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Literatura i zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym, zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Sprawdzian będzie miał formę rozmowy na podstawie tekstu w języku polskim i będzie obejmował sprawdzenie następujących umiejętności:

 • umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim,
 • umiejętność wypowiedzi w języku polskim,
 • znajomość struktur gramatycznych języka polskiego.

Zakres wymagań: poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Rozmowa oceniana jest w skali 0 – 100 punktów (umiejętność rozumienia tekstu pisanego – 35 pkt., umiejętność wypowiedzi w języku polskim – 35 punktów, znajomość struktur gramatycznych języka polskiego 30 punktów). Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu – 60 punktów.

Punktacja za sprawdzian ze znajomości języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej, stanowi odrębną punktację.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 20 września 2023 r., od godz. 15:00 (rozmowa przeprowadzona zostanie zdalnie na platformie Zoom)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin pisemny z języka francuskiego: 20 września 2023 r., godz. 9:00-11:00 (egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)
Egzamin pisemny z języka angielskiego: 20 września 2023 r., godz. 11:30 - 13:30 (egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim i języku francuskim: 20 września 2023 r., od godz. 15:00 (rozmowa przeprowadzona zostanie zdalnie na platformie Zoom)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Anglistyki, Instytut Romanistyki