• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SRL
Jednostka organizacyjna Instytut Ameryk i Europy
Kierunek studiów Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 11
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej dziekanat.euroreg@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-106 w. 117
Adres WWW http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Na studia zapraszamy osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny, z uczelni polskiej lub zagranicznej.

Dlaczego projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego?

Badania regionalne trafnie odpowiadają na wyzwania współczesności związane z przestrzennym zróżnicowaniem procesów rozwoju i skutków globalizacji. Perspektywa regionalna jest „soczewką”, która pozwala precyzyjniej dostrzec często nieostre w szerszym ujęciu zjawiska społeczno-gospodarcze. Program studiów łączy perspektywę globalną – analizę światowych megatrendów, z lokalną – badaniem oddolnych procesów rozwojowych w rzeczywistości polskich regionów, miast, wsi i miasteczek.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza na temat przebiegu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim, a zwłaszcza tworzenia i ewaluowania polityk publicznych. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi.

Program zajęć

„Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, dlatego program studiów pozwala na zarysowanie panoramy współczesnych zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego w szerokim ujęciu teoretycznym. Są to m.in.: odwzorowanie gospodarczej i kulturowej mapy Polski na tle Europy i świata; odnajdywanie zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem, technologiami, innowacyjnością a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju; analiza procesów metropolizacji, suburbanizacji, gentryfikacji; elementy urban studies; identyfikacja konfliktów przestrzennych z perspektywy teorii krytycznej. Za teorią podąża praktyka, dlatego studenci i studentki zyskują umiejętności i narzędzia takie jak m.in.: przygotowanie metodologiczne do prowadzenia projektów badawczych (naukowych oraz konsultingowych); pisanie tekstów badawczych po angielsku; projektowanie przyciągających uwagę wykresów, map i infografik; tworzenie i ewaluacja polityk publicznych na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym; tworzenie strategii rozwoju miast i regionów. W toku zajęć studenci i studentki uczą się korzystać z takich programów jak: R, STATISTICA, QGIS, GeoDa, Microsoft Access, X-Mind, MAXQDA, itp.

Pracownia badawcza

W ramach trzysemestralnej „pracowni badawczej” studenci i studentki uczestniczą w realizacji projektów badawczych (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza wyników, przygotowanie raportów i prezentacji) i mają możliwość być współautorami/kami artykułów naukowych jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń program obejmuje praktyczną naukę zarządzania procesami rozwojowymi – program wizyt studyjnych, obserwacji terenowych, warsztatów, czwartkowych seminariów EUROREG z udziałem polskich i zagranicznych gości, a także gry strategiczne i symulacyjne. Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego to także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie wyjazdowych badań terenowych.

Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Kameralna grupa studentów i studentek, nastawienie na użyteczny wymiar realizowanych badań, bezpośredni kontakt z wykładowcami-mentorami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów badawczych, ewaluacyjnych i doradczych oraz duża liczba zajęć w grupach pozwalają na trening praktycznych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

Absolwenci i absolwentki Projektowania rozwoju regionalnego i lokalnego są przygotowani do pracy w administracji rządowej (ministerstwa) i samorządowej (urzędy miast, urzędy marszałkowskie), firmach doradczych i konsultingowych, instytutach badawczych i think tankach, sektorze pozarządowym i organizacjach aktywistycznych, instytucjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ), a także do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim. Sylwetki naszych absolwentów znajdują się tutaj.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Większość zajęć odbywa się w przytulnej i w pełni wyposażonej sali studenckiej. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). Studenci i studentki Projektowania rozwoju regionalnego i lokalnego korzystają z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej oraz z pomocy życzliwego Dziekanatu ds. studenckich. Więcej informacji o studiach tutaj.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Podstawą przyjęcia na studia jest ocena eseju o objętości od 2000 do 4000 znaków ze spacjami (liczone bez bibliografii). Esej powinien prezentować wstępną propozycję tematu pracy magisterskiej lub problem, którym kandydat/ka jest szczególnie zainteresowany/a i którym chciałby/aby zająć się w swoim projekcie magisterskim.

Temat eseju powinien wpisywać się w profil badawczy Euroreg (rozwój regionalny i lokalny, studia miejskie). Esej może być napisany w języku polskim lub angielskim. Esej powinien zawierać następujące informacje: cel projektu magisterskiego, uzasadnienie wyboru tematu, proponowane metody badawcze (element nieobowiązkowy, ale zalecany).

Przedstawiony w eseju pomysł na pracę magisterską ma charakter wstępny – po przyjęciu na studia student/ka będzie miał/a możliwość jego modyfikacji lub zmiany. Możliwe, choć nieobowiązkowe, jest także wskazanie propozycji opiekuna naukowego pracy magisterskiej (spośród pracowników Euroreg posiadających co najmniej stopień doktora).

Esej oceniany będzie wg następujących kryteriów:

 • Jakość argumentacji (czy argumenty są skonstruowane w sposób logiczny, spójny i przejrzysty) 30%
 • Oryginalność i wartość poznawcza projektu (czy przedstawione badanie ma w sobie elementy nowatorskie) 30%
 • Wykonalność projektu (czy projekt możliwy jest do zrealizowania w ramach pracy magisterskiej) 10%
 • Kompozycja (czy esej jest uporządkowany, czy zachowana jest ciągłość wywodu) 10%
 • Dobór literatury (czy cytowana literatura jest zgodna z tematem eseju) 10%
 • Poprawność językowa (gramatyczna, ortograficzna, stylistyczna) 10%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 punktów. Na podstawie wyników oceny sporządzana jest lista rankingowa. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na liście rankingowej.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym są takie same, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie (na poziomie co najmniej B2). Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Przedmiotem rozmowy będzie tekst związany z rozwojem regionalnym i lokalnym, który kandydaci otrzymają na początku egzaminu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 10 punktów. Próg punktowy niezbędny do potwierdzenia kompetencji językowych to 5 punktów. Kryteria oceny to: umiejętność czytania ze zrozumieniem (maks. 3 pkt), umiejętność streszczania tekstu i przedstawienia jego najważniejszych założeń (maks. 3 pkt), umiejętność formułowania spójnych, logicznych i poprawnych pod względem językowym odpowiedzi na zadane przez komisję pytania (maks. 4 pkt).

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.P

Punkty z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie wliczają się do końcowej punktacji kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 14 lipca 2023 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy 

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 21, 24-25 lipca 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 28, 31 lipca 2023 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych