• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia miejskie, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-US
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Kierunek studiów Studia miejskie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 65
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej mgr.studia.miejskie@uw.edu.pl
tel. (22) 55-21-525
Adres WWW http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2023 00:00 – 11.09.2023 23:59)

Studia miejskie to studia interdyscyplinarne oferujące wiedzę z dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Od dekady ponad połowa globalnej populacji zamieszkuje miasta a współczesne procesy rozwojowe koncentrują się w obszarach zurbanizowanych. Znajdujące się tam zasoby stanowią o potencjale rozwojowym regionów i państw. W miastach najjaskrawiej widać społeczne nierówności i skutki presji człowieka na środowisko. Znajomość uwarunkowań i konsekwencji procesów rozwoju miast jest kluczowa dla zrozumienia współczesnego świata i niezbędna do skutecznego zarządzania rozwojem w wymiarach gospodarczym, społecznym i przestrzennym w różnych skalach geograficznych.

Studia miejskie to odpowiedź na wyzwania związane z procesami urbanizacji: proponują innowacyjne, interdyscyplinarne podejście do kwestii miejskich, oparte na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

Studia realizowane będą przez konsorcjum następujących jednostek uniwersyteckich:

 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg),
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
 • Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej,
 • Wydział Historyczny

Kierunek Studia miejskie łączy podejścia i paradygmaty oraz metody i wiedzę z dyscyplin nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ekonomia, socjologia, nauki o polityce i administracji), humanistycznych (historia, nauki o kulturze i religii) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku).

Interdyscyplinarność studiów zapewniają treści programowe zajęć oraz wiedza i doświadczenia badawcze i dydaktyczne prowadzących zajęcia.

Studia prowadzone będą w formule modułowej. Po pierwszym semestrze studenci dokonywać będą wyboru jednego z trzech modułów:

 • przestrzennego
 • ekonomiczno-politycznego
 • społecznego

W pierwszym semestrze studenci uczestniczyć będą w zajęciach wspólnych (bez podziału na moduły), które obejmować będą przedmioty wprowadzające w tematykę miejską, w tym w zakresie metod badań wykorzystywanych w studiach miejskich.

Formuła modułowa umożliwi objęcie studiami szerokiej interdyscyplinarnej tematyki miejskiej i pozwoli na zgłębianie wiedzy przy wykorzystaniu specyficznych podejść i perspektyw oraz wykorzystaniu oryginalnego instrumentarium badawczego różnych dziedzin nauki. Od drugiego semestru główną część zajęć stanowić będą przedmioty modułowe (do wyboru), ale wszyscy studenci dalej będą uczestniczyć w kilku zajęciach wspólnych. Dzięki temu zachowany zostanie interdyscyplinarny charakter studiów i integracja grupy studenckiej. Część z realizowanych przedmiotów wspólnych będzie mieć charakter obowiązkowy, a część fakultatywny tzn. student będzie mógł je zamienić na przedmiot/y przypisany/e do modułu innego niż ten, który dany student realizuje.

Oferta studiów adresowana jest do osób, które chcą posiąść i poszerzać wiedzę teoretyczną i znajomość praktycznego wymiaru funkcjonowania miast. Zakres tematyczny studiów i ich interdyscyplinarna formuła organizacyjna mają inspirować i motywować do innowacyjnych podejść i kreatywnych ujęć problematyki miejskiej. Program studiów umożliwi studentom poznanie wybranych narzędzi badania miast, a także da czas na indywidualną pracę nad wybranymi problemami badawczymi.

Studia miejskie wyposażą studentów w wiedzę i umiejętności, które wzmocnią ich konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do pracy badawczej, do pracy w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzennym, w administracji publicznej (samorządy i administracja rządowa), w instytucjach zajmujących się problemami rozwoju społecznego, w instytucjach kultury i innych, w których praca wymaga aktualnej wiedzy na temat współczesnych problemów rozwoju zurbanizowanego świata.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:
maksymalna – 100 pkt.,
próg kwalifikacyjny – 40 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę: ocena z eseju ukazującego zainteresowania naukowe kandydata oraz ocena rozmowy kwalifikacyjnej uzasadniającej wybór kierunku studiów, a także średnia ocena z całego toku studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych .

Na punktację składa się:

 • ocena eseju (maksymalnie 60 pkt.),
 • ocena za rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 20 pkt.) oraz
 • punkty za średnią ocenę z całego toku studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych (maksymalnie 20 pkt.):
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 20 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 16 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 12 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,5) – 8 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 4 punkty rankingowe.

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania eseju, składającego się z dwóch części. W pierwszej należy odnieść się do kwestii współczesnych problemów rozwoju miast; w drugiej przedstawić swoje zainteresowania naukowe. Zakres poruszanej tematyki i sposób jej ujęcia jest dowolny. Esej jest podstawą oceny wiedzy posiadanej przez kandydata na temat rozwoju miast, umiejętności jej syntetycznej prezentacji oraz poziomu przygotowania do studiów magisterskich. Jest on punktowany w skali od 0 do 60 punktów (maksymalnie 40 pkt. za część pierwszą i 20 pkt. za drugą).

Kandydat powinien w terminie trwania rejestracji na kierunek studiów dostarczyć esej w formie elektronicznej (załączony na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK, jako plik pdf).

Kolejnym etapem procesu kwalifikacji jest rozmowa z kandydatem, której przedmiotem będzie – na podstawie przygotowanego eseju – uzasadnienie wyboru kierunku studia miejskie.

O kolejności kwalifikacji na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej według malejącej sumy punktów.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej stanowi równocześnie potwierdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim (w przypadku osób nieposiadających honorowanych przez UW dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2).

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18-20 września 2023 r., godz. 9:00-17:00, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 30

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych