• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod SJ-PR
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 100
Limit miejsc 500
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
tel. (22) 55-24-601
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)

Opis programu studiów:

Studia na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Student w ramach stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo zdobywa szeroką wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucji prawnych i konstrukcji dogmatyki prawniczej (Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, praw człowieka i obywatela (Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka i obywatela). Studia magisterskie na kierunku Prawo pozwalają ponadto na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych procedur prawnych, w oparciu o które działają organy rządowej i samorządowej administracji publicznej, sądy, trybunały i inne organy państwa (Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Postępowanie cywilne, Postępowanie karne).

Założeniem jest, aby studenci mogli wybierać część przedmiotów, które stanowić będą uzupełnienie dla wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach podstawowych gałęzi prawa (Prawo handlowe, Prawo pracy, Prawo finansów publicznych, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo materialne Unii Europejskiej, Prawo publiczne gospodarcze, Prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo rodzinne i spadkowe, Kryminalistyka, Prawo rolne i prawo żywnościowe) oraz informacje stanowiące wiedzę specjalistyczną w interesujących studenta zagadnieniach, omawianych szczegółowo w ramach dobranych indywidualnie wąskich bloków specjalizacyjnych (z kilkudziesięciu dostępnych) przez każdego studenta w toku jego studiów.

Sposób nauczania procedur prawnych w małych kilkudziesięcioosobowych grupach wykładowych (na wzór uczelni amerykańskich) oraz podczas nowatorskich kilkunastoosobowych warsztatów, pozwala na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych, a także pozwala na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji, sztuki obrony własnego zdania, sztuki oratorskiej oraz nabycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem sali sądowej i wizyty studyjne w sądach powszechnych i administracyjnych pozwalają studentowi poznać sposób zachowania się w trakcie procesu, wykorzystać w praktyce umiejętności związane z reprezentowaniem klientów i przygotować się do dalszego kształcenia w celu uzyskania prawniczych uprawnień zawodowych.

Bloki specjalizacyjne, oprócz przekazania szczegółowej wiedzy z wybranej tematyki prawnej, dają studentowi umiejętność dalszego rozwijania swoich zainteresowań zawodowych i pokazują model, który może on wykorzystać przy samodzielnym wybieraniu i wprowadzaniu nowych specjalizacji w ramach swojej pracy zawodowej i dalszego szkolenia zawodowego. Umiejętność ta zapewnia absolwentom jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo elastyczność myślenia i niezbędną w dzisiejszych czasach możliwość dostosowywania się do zmieniających się realiów rynkowych, politycznych i kulturowych.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się od poniedziałku do piątku, a studenci w dużej mierze sami kształtują swój tygodniowy program w ramach internetowych rejestracji na ćwiczenia, bloki specjalizacyjne i seminaria. Takie rozwiązanie pozwala na łączenie studiów ze zdobywaniem praktyki, pracą zawodową, czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce.

Program studiów obowiązujący na kierunku Prawo przewiduje obowiązek odbycia przez studenta praktyki zawodowej w wymiarze dwóch miesięcy. Wymiar praktyk wynosi 320 godzin, z czego co najmniej 80 godzin praktyk student musi odbyć w sądzie mającym siedzibę w Polsce (sądy powszechne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne lub Trybunał Konstytucyjny) albo w sądzie lub trybunale mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wymienione akty nie limitują instytucji, w których student może odbywać praktyki pozasądowe – mogą to być m.in. urzędy organów państwa i samorządu terytorialnego, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, komornicze, notarialne, organizacje pozarządowe a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej ogólnoakademickiej wiedzy prawniczej, absolwenci studiów na kierunku Prawo będą przygotowani do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe i podjęcia dalszego szkolenia zawodowego, prowadzącego do uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego, adwokata, notariusza, sędziego, prokuratora, komornika czy legislatora. W związku z nabytymi lub rozwiniętymi w trakcie studiów kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnościami komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i pracy w grupach, umiejętnościami wykorzystania nabytej wiedzy i sposobu myślenia prawniczego, w praktyce absolwenci będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu doradczym (doradztwo prawne i gospodarcze) lub działalności o profilu niezwiązanym ze świadczeniem usług prawniczych, podjęcia pracy w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Mogą oni też myśleć o wstąpieniu do służby i objęciu kluczowych pozycji w państwowych jednostkach, takich jak m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i innych.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, którego udział w zajęciach stricte badawczych, zwłaszcza w seminariach specjalizacyjnych i seminarium magisterskim, wykazał swoje predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, jest gotów do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 60 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2023

Próg kwalifikacji: 60 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, georafia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie,
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki*

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot** do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
**Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 60 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie,
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski*

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot** do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 15%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%
*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
**Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 60 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, zarządzanie, ekonomia, polityka, psychologia, antropologia, język obcy nowożytny**

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot*** do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, zarządzanie, ekonomia, polityka, psychologia, antropologia

P. wyższy (HL) x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne
***Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 60 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, ekonomia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, socjologia, język obcy nowożytny**

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot*** do wyboru z: biologia, chemia, ekonomia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, socjologia

P. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne
***Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 60 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny**

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, polityka, ekonomia, zarządzanie, psychologia, antropologia, socjologia, język obcy nowożytny**

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot*** do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, astronomia, geografia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, polityka, ekonomia, zarządzanie, psychologia, antropologia, socjologia

waga = 15%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

*Język oryginalny matury może być wskazany dwukrotnie w kolumnach 1 i 3
**Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne
***Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

 1. Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: Kandydaci z maturą zagraniczną oraz maturą IB i EB (nie dotyczy to kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), nieposiadający honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim. Forma – egzamin ustny.
 2. Zagadnienia egzaminacyjne: historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Lista zagadnień egzaminacyjnych:
 1. pierwsza wojna światowa;
 2. Liga Narodów;
 3. totalitaryzmy XX w.;
 4. światowy kryzys gospodarczy 1929 r i jego następstwa;
 5. druga wojna światowa;
 6. system ONZ;
 7. „zimna wojna”;
 8. dekolonizacja;
 9. upadek komunizmu;
 10. integracja europejska;
 11. prawa człowieka i system ich ochrony;
 12. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej;
 13. system parlamentarno-gabinetowy w Wielkiej Brytanii;
 14. system prezydencki w USA;
 15. mieszany system polityczny V Republiki Francuskiej.

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu: 10
4. Próg punktowy: 5
5. Wymagany poziom znajomości języka: B2.

Punkty uzyskane z egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 14 lipca 2023 r., godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne;
 • Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;
 • Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filologiczne;
 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne;

LAUREACI:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN;
 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad interdyscyplinarnych i tematycznych:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie organizowanej przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą;
 • Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą;
 • Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez Naczelną Organizację Techniczną.

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu, któremu przypisana jest największa waga otrzymują:

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 21, 24-25 lipca 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 28, 31 lipca 2023 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW