• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-ISSC
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 7
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@al.uw.edu.pl
tel. (22) 55-25-915
Adres WWW http://al.uw.edu.pl/kierunki-studiow/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 12.07.2024 23:59)
 • Tura 2 (19.08.2024 00:00 – 13.09.2024 23:59)

Nazwa kierunku studiów: Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands (ISSC)

Typ studiów: stacjonarne, studia II stopnia (magisterskie)

Jednostki odpowiedzialne: Wydział „Artes Liberales” UW oraz Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Język wykładowy kierunku: angielski oraz hiszpański lub włoski

ISSC to studia oferujące szerokie rozeznanie w tematyce kulturoznawczo-społecznej, opowiadające o problemach i wyzwaniach współczesnego świata, w perspektywie Polski, pogranicza i Śródziemnomorza. Przedmioty prowadzone są przez naukowców, którzy pracują na Wydziale "Artes Liberales" oraz w Ośrodku Badań nad Migracji i prowadzą badania w obszarach zainteresowań samych studiów.

Program łączy następujące elementy:

 • szeroką znajomość książek i badań (“kanonu”) w obszarze nauk społecznych i kulturoznawczych oraz umiejętności krytycznego myślenia;
 • pogłębioną interdyscyplinarność pozwalającą przygotować do przyszłej kariery akademickiej oraz funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym i zmieniającym się rynku pracy;
 • dyscyplinę metodologiczną, zarówno w odniesieniu do podejść ilościowych, jak i jakościowych i różnych metod badawczych właściwych naukom o kulturze, naukom socjologicznym, politologicznym, ekonomii;
 • udział w procesie badawczym;
 • świadomość kulturową i kompetencje językowe – istotnym składnikiem oferty dydaktycznej jest obowiązkowy moduł językowo-kulturowy (języki: włoski, hiszpański i angielski).

Limit miejsc: 30, w tym: 20 miejsc w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 10 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Studia są wysoce zindywidualizowane: studenci będą mogli wybrać spośród seminariów, wykładów i konwersatoriów monograficznych, warsztatów oraz zajęć kulturowo-językowych. Dzięki temu program każdego studenta może być inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Przewidujemy trzy główne ścieżki tematyczne oraz dwie ścieżki językowe - włoską i hiszpańską.

Główne tematy studiów:

 • temat przewodni: kwestia mobilności/płynności/zmienności i różne wymiary współczesnych i przyszłych kryzysów;
 • ścieżka 1.: państwo / suwerenność / instytucje (model władzy suwerennej, państwo narodowe, zarządzanie populacją, globalizacja, instytucje);
 • ścieżka 2.: zmiana społeczna i tożsamość (ruchy społeczne, rewolucje, wojny, kondycja ponowoczesna, post-kolonializm, religia, liberalizm/indywidualizm);
 • ścieżka 3.: ryzyka i kryzysy (historyczne i współczesne kryzysy, pojęcie i wymiary ryzyka, ryzyka/kryzysy) uwzględniające trzy perspektywy:
  a. sposoby (zarządzania i relacje władzy),
  b. perspektywę instytucji oraz
  c. perspektywę jednostek (np. migrantek/-ów lub innych osób mobilnych).

Do innych poruszanych zagadnień należą m.in.: płynne życie (fluid life), bezpieczeństwo, ryzyko, kryzys, stan nadzwyczajny, katastrofa; (przykładowe tematy: katastrofa klimatyczna, masowe globalne i lokalne migracje, autorytet nauki w kulturze post-prawdy, jakość demokracji, nowe ruchy społeczne, wojny hybrydowe, globalne zagrożenia zdrowia publicznego (pandemie), prekaryzacja, automatyzacja pracy, cyfryzacja, globalne kryzysy ekonomiczne; starzenie się demograficzne; nierówności i mobilność społeczna); lekcje z przeszłości: antyczne i nowożytne wzorce polityki/społeczeństwa/jednostki, rewolucje i zmiany społeczne, rola wiedzy i filozofii

Typy zajęć:

 • seminaria (prowadzone w tandemach);
 • moduły językowe (polegające na zdobywaniu jednocześnie kompetencji językowych i kulturowych);
 • warsztaty metodologiczne: metody badań kulturoznawczych oraz metody badań społecznych;
 • wykłady i konwersatoria monograficzne, często monodyscyplinarne i szczegółowe
 • opcjonalnie - intensywne kursy oferowane przez czołowych badaczy z zagranicy (w ścisłym powiązaniu ze ścieżkami tematycznymi) oraz o charakterze użytkowym (np. academic writing).

Profil absolwenta:

Absolwent/ka zdobędzie szeroką wiedzę humanistyczną i podstawy wiedzy społecznej. Docelowo będzie posiadał/a wysoki poziom umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych i społecznych; rozumie znaczenie, ale i problemy komunikacji międzykulturowej; dysponuje wieloma umiejętnościami miękkimi (praca zespołowa, kreatywność, umiejętność skutecznego uczenia się, umiejętność prezentacji pomysłów i poglądów w mowie i piśmie, umiejętność zbierania, kategoryzowania i syntetyzowania danych, szczególnie cyfrowych). Zdobędzie też rozbudowane kompetencje językowe (moduł językowo-kulturowy). Dodatkowo nabędzie umiejętność pozyskiwania / wykorzystania / interpretacji / wizualizacji – w sposób świadomy i refleksyjny – różnych rodzajów danych, w tym tzw. dużych danych na temat złożonych zjawisk społecznych, w tym: zjawisk kryzysowych, kwestii tożsamościowych, migracji, nierówności czy zmian demograficznych.

Absolwent/ka będzie miał/a możliwość nabycia praktycznych kompetencji użytecznych tak w potencjalnej przyszłej pracy badawczej, jak i na rynku pracy:

 1. umiejętność planowania / przygotowywania / realizacji procesu badawczego,
 2. umiejętność innowacyjnego przetwarzania i wizualizacji danych;
 3. umiejętność łączenia wiedzy na temat procesów społecznych z politykami publicznymi (evidence-based policies).

Wyposażony w takie kompetencje absolwent/ka będzie przygotowany/a do pracy w państwowych instytucjach kulturalnych i społecznych oraz w organizacjach pozarządowych o podobnym profilu, w firmach i instytucjach zajmujących się animacją kultury oraz przybliżaniem kultury innych krajów; w firmach i instytucjach, które potrzebują specjalistów ds. kontaktów międzykulturowych.

 


Limit miejsc

 20 miejsc w pierwszej turze rekrutacji czerwcowo-lipcowej

 10 miejsc w drugiej turze rekrutacji sierpniowo-wrześniowej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 60 punktów.

Na studia mogą rejestrować się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobry - por. pkt. 1* lub które są tuż przed obroną - por. pkt. 2**.

* 1. kandydaci posiadający jeden z ww. dyplomów lub poświadczone przez uczelnię macierzystą zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej zawierające informację o ocenie na dyplomie zamieszczają skan tego dokumentu w systemie IRK na osobistym koncie rejestracyjnym;

** 2. osoby przed obroną pracy dyplomowej zamieszczają w systemie IRK na osobistym koncie rejestracyjnym skan wydanego przez uczelnię macierzystą zaświadczenia potwierdzającego planowany termin obrony pracy dyplomowej wraz z informacją o średniej ze studiów. Osoby te są zobowiązane do przedstawienia (poprzez zamieszczenie na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK) oryginału dyplomu lub poświadczonego przez uczelnię macierzystą zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej zawierającego informację o ocenie na dyplomie najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną.

Niezałączenie do systemu IRK we wskazanym terminie skanu dokumentu potwierdzającego ocenę na dyplomie powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. rozmowę kwalifikacyjną,
 2. ocenę na dyplomie (licencjata, magistra, inżyniera [lub równoważnym]).

Celem rozmowy jest sprawdzenie rozumienia wybranych tekstów zaproponowanych przez Komisję*, umiejętność swobodnej o nich dyskusji w języku angielskim oraz zdolność wyciągania wniosków odnoszących się do kulturowej i społecznej sytuacji współczesnej Polski i regionu będącego przedmiotem studiów.

*Komisja opublikuje w późniejszym terminie listę tekstów, spośród których kandydat/ka dokonuje wyboru trzech, które stanowić będą podstawę do rozmowy kwalifikacyjnej.

Oceniając rozmowę kwalifikacyjną kandydata komisja uwzględni następujące kryteria:

 • znajomość treści wybranych tekstów oraz kontekstu ich powstania;
 • umiejętność dyskusji wokół problematyki w nich zawartych;
 • zdolność do porównywania zagadnień pomiędzy tekstami;
 • przygotowanie do wyciągnięcia wniosków z lektur odnoszących się do współczesnej sytuacji kulturowej, społecznej lub politycznej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 80 punktów.
Za zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się uzyskanie nie mniej niż 50 punktów.

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej wyniku mniejszego niż 50 punktów powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z oceny na dyplomie kandydat może uzyskać:

 • 20 punktów – ocena celujący
 • 15 punktów – ocena bardzo dobry
 • 10 punktów – ocena dobry plus
 • 0 punktów - ocena dobry

Ocena dostateczna plus ani dostateczna nie kwalifikuje do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands

Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać 100 punktów.
Suma punktów uzyskanych z dwóch elementów postępowania kwalifikacyjnego wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Próg kwalifikacji: 60 punktów.

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Wyniki na dyplomach zagranicznych zostaną odpowiednio dostosowane do skali ocen zaprezentowanej w zasadach rekrutacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

Kandydaci zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku, gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, komisja rekrutacyjna sprawdzi kompetencje językowe kandydata do studiowania na kierunku Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja sprawdza umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, a także umiejętności komunikacji w języku angielskim, w tym prowadzenia dyskusji akademickiej.

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim na poziomie co najmniej B2.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2024 r., godz. 9:00, Wydział "Artes Liberales", ul. Dobra 72, sala 4

UWAGA: Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywały stacjonarnie. Na prośbę kandydata, w uzasadnionych przypadkach, przewidujemy możliwość przeprowadzenia rozmowy z kandydatem w formie zdalnej na platformie Zoom.

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne dla studentów spoza UE/EFTA (strony umowy o EOG) oraz Szwajcarii - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales