• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-KNS-KO
Jednostka organizacyjna Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunek studiów Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej g.sadowska@uw.edu.pl
tel. (22) 55-26-696; 601-321-642
Adres WWW http://cns.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 22.07.2024 23:59)

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna są unikalnym kierunkiem studiów magisterskich, dotychczas nieprowadzonym na innych polskich uczelniach Odpowiadają one na wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie problematyką procesów sądowych oraz stosowaniem w ich trakcie nowoczesnych metod badania dowodów. W związku z tym program studiów obejmuje zarówno taktykę i strategię prowadzenia śledztw, jak również wiedzę techniczno-kryminalistyczną związaną z różnymi czynnościami dowodowymi i laboratoryjnymi badaniami dowodów rzeczowych. Zajęcia mają jednocześnie charakter teoretyczny i praktyczny, a poza tradycyjnymi wykładami, ćwiczeniami i laboratoriami, stosowane są nowe formy nauczania, jak np. inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin, tworzenie profili psychologicznych sprawców przestępstw, opracowywanie raportów biegłych oraz obrona wyników ekspertyz przed sądem.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj. na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku albo pod telefonem: +48 (22) 55 26 696 lub +48 601 321 642 oraz mailowo dziekanat.cns@uw.edu.pl.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Kandydat będący po obronie, ale nieposiadający jeszcze dyplomu, może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informację o średniej z toku studiów oraz o ocenie z egzaminu dyplomowego.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za:

  • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. (np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt. itd.).

  • dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin pokrewnych (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt. za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, konferencji lub szkoleń, w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych.

Do drugiego etapu rekrutacji przystępują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba osób w drugim etapie wynosi dwukrotność limitu wolnych miejsc na kierunku.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim.
W trakcie rozmowy sprawdzana jest ogólna orientacja kandydata w zagadnieniach związanych z kryminalistyką i naukami sądowymi.
Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:

  1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych – średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt..
  2. dotychczasowej aktywności naukowej – maksymalnie można uzyskać 10 pkt.
  3. oceny rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt.

Nieosiągnięcie minimalnej liczby punktów w którymkolwiek etapie postępowania kwalifikacyjnego powoduje przyznanie 0 (zera) punktów z całości postępowania i dyskwalifikację kandydata.

Lista zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Wymagany jest dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci z dyplomem zagranicznym nieposiadający honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego mają możliwość potwierdzenia kompetencji językowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 30-31 lipca 2024 r., godz. 9:00-17:30 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 2 sierpnia 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 5-7 sierpnia 2024 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 8-9 sierpnia 2024 r.
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 12-13 sierpnia 2024 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Centrum Nauk Sądowych