• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Slawistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Slawistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl
tel 22 55 21 031
Adres WWW http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 11.07.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025
  Tura 1 (06.06.2024 00:00 – 08.07.2024 23:59)

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, a także pogłębionej wiedzy o kraju i regionie.

Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności, dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu.

Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację badań prowadzonych w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie. Instytut współpracuje ponadto z instytucjami kultury oraz innymi uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą, co pozwala na pogłębienie zdobywanej wiedzy oraz tworzenie sieci kontaktów i współpracy.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2024/2025 będzie to

 • bohemistyka (język i kultura Czech),
 • kroatystyka (język i kultura Chorwacji),
 • słowacystyka (język i kultura Słowacji).

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak również absolwentów/absolwentki innych kierunków humanistycznych i społecznych. Studia na kierunku slawistyka mogą być realizowane częściowo za granicą, dzięki współpracy w ramach sieci Erasmus i Ceepus oraz umowom dwustronnym zawartym między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami partnerskimi w zakresie wymiany akademickiej.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych posiada pogłębioną wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Bardzo dobrze zna realia społeczne i polityczne kraju specjalności w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o ukształtowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, w tym o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym. Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z prowadzeniem badań, jak również umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i potrafi współpracować z grupą. Studia drugiego stopnia na kierunku slawistyka przygotowują do podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich oraz do zawodowego angażowania się w życie społeczne, naukowe i kulturalne.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują zatrudnienie także w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak również w instytucjach kultury oraz w mediach, zarówno w Polsce, jak i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach południowo- i zachodniosłowiańskich.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest okazanie przez niego dokumentu potwierdzającego znajomość języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego co najmniej na poziomie B2 (dyplom studiów slawistycznych lub certyfikat potwierdzający znajomość języka).

Kandydaci, którzy nie posiadają wyżej wymienionych dokumentów, muszą przystąpić do egzaminu sprawdzającego kompetencje określone przez Europejskie Poziomy Biegłości Językowej.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

 • W części pisemnej kandydat wypełnia test sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego, a także rozwiązuje ćwiczenia gramatyczne i formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź pisemną, dostosowaną do wymogów poziomu B2.

 • W części ustnej kandydat czyta krótkie teksty dotyczące życia społeczno-politycznego i na ich podstawie prowadzi rozmowę z członkami komisji egzaminacyjnej.

Kandydat musi uzyskać minimum 75% punktów z części pisemnej (punktowanej od 0 do 100 pkt.) oraz 70% punktów z części ustnej (punktowanej od 0 do 40 pkt.).

Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 75 pkt. z części pisemnej oraz co najmniej 28 pkt. z części ustnej, są brani pod uwagę w dalszej kwalifikacji.

Kandydaci, którzy nie potwierdzą znajomości języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego co najmniej na poziomie B2, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym 0 (zero) punktów.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Na podstawie wyników kwalifikacji zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów. Wynik końcowy jest równy ocenie na dyplomie.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. Rozmowa dotyczy tylko osób z dyplomami zagranicznymi, które nie mają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie przez kandydata studiów w języku polskim.

W trakcie rozmowy kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), a następnie odpowiada na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku polskim. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja:

 • czytanie: 20 pkt.,
 • rozumienie: 40 pkt.,
 • formułowanie poprawnych zdań w j. polskim: 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego wynosi 100. Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające wynosi 60 pkt.

Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Punktacja z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 17 lipca 2024 r., od godz. 9:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

UWAGA: Kandydaci przystępujący do stacjonarnego egzaminu kwalifikacyjnego będą mieli możliwość odbycia rozmowy stacjonarnie albo zostanie im udostępniony sprzęt i miejsce do podłączenia.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 17 lipca 2024 r., godz. 10:00, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, sala 11

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-25 lipca 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2024 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej