Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT)

Szczegóły
Kod SP-IPSKT
Jednostka organizacyjna Instytut Lingwistyki Stosowanej
Kierunki studiów Tłumaczenia, Nauczanie języków obcych, Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Ksztalcenia Tłumaczy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski, włoski
Limit miejsc 180
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dobra 55,
00-312 Warszawa, pokój 00.101
tel. 0 22 55 26 021, 0 22 55 26 033,
faks 0 22 55 26 032
Godziny otwarcia sekretariatu Soboty zjazdowe 8.30-11.30
Adres WWW https://www.ils.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
  Tura 1 (10.06.2020 00:01 – 30.08.2020 23:59)

 Studia oferują zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Na studia planowane jest przyjęcie maksimum 20 osób w każdej grupie językowej. Przewiduje się utworzenie: 

3 grup angielskich,

2 grup niemieckich,

1 grupę francuską,

1 grupę hiszpańską,

1 grupę rosyjską oraz

1 grupę włoską.

Kandydaci

Absolwent studiów wyższych, niekoniecznie filologicznych, z bardzo dobrą znajomością języka obcego (do wyboru: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Opis studiów

Program studiów

Program studiów (360 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Tłumaczenie poświadczone, Podstawy prawa polskiego, Podstawy prawa obszaru obcojęzycznego, Metodologia przekładu sądowego, Warsztaty przekładowe (pisemne i ustne), Warsztaty przekładowe CAT, Stylistyka polskiego języka prawa, Analiza obcojęzycznego dyskursu prawnego, Metodologia przekładu prawniczego.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą m.in. pracownicy naukowi UW, tłumacze przysięgli, prawnicy

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zjazdy odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40. Terminy zjazdów zostaną podane przed rozpoczęciem semestru na stronie www ILS.

Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów na ocenę i egzaminy

Absolwenci

Profesjonalny tłumacz tekstów prawniczych, który w toku studiów nabył praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji specjalistycznej oraz potrafi wykorzystywać teoretyczne podstawy tłumaczenia poświadczonego, metodologii przekładu prawniczego oraz metodologii przekładu sądowego do wyboru i interpretacji strategii translatorskich w tłumaczeniu pisanych i mówionych tekstów specjalistycznych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz oryginał dyplomu do wglądu, podanie o przyjęcie na studia, wypełniony kwestionariusz osobowy i deklaracja wyboru języka. Wszystkie dokumenty należy wygenerować z systemu IRK i dostarczyć (osobiście lub pocztowo) podpisane do sekretariatu studiów w terminach. 

 • I termin: od 10 do 30 czerwca 2020 r., wtorki i czwartki 8.00-13.00
 • II termin: od 17 sierpnia do 20 września 2020 r. wtorki i czwartki 8.00-13.00 
 • W przypadku wysyłania dokumentów pocztą oryginał dyplomu należy pokazać w dniu egzaminu

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w formie egzaminu pisemnego, którego celem jest ustalenie stopnia znajomości języka obcego wybranego spośród oferowanych w programie studiów, ocena predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu tłumacza oraz jego wiedzy ogólne

Egzamin odbędzie się 3 września, Godzina i sala będzie podana na stronie ILS.

Egzamin wstępny odbędzie się w godzinach 9:00-11:00, w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (ul. Dobra 55). Egzamin polega na przetłumaczeniu 2 tekstów o tematyce ogólnej (1 tekstu na język polski, 1 tekstu na język obcy). Długość jednego tekstu ok. 1000-1200 znaków bez spacji, razem ok. 2000-2400 znaków bez spacji). Kandydaci przynoszą ze sobą dokument tożsamości i przybory do pisania. Żadne inne pomoce (słowniki, laptopy, telefony komórkowe, itp.) nie są dozwolone. Przed egzaminem prosimy Kandydatów o zgłoszenie się do sekretariatu – pok. 00.101 (parter). 

 Decyzja o przyjęciu kandydata jest uwarunkowana pozycją kandydata na liście rankingowej wynikającą ze zsumowania puntów za: 

 • egzamin wstępny,
 • motywację kandydata i jego doświadczenie zawodowe oceniane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie analizy kwestionariusza.  

Maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 50. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy z każdej części postępowania rekrutacyjnego uzyskają min. 30%, czyli:

 1. Tłumaczenie pisemne z języka obcego na język polski: min. 6 punktów.
 2. Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy: min. 6 punktów.
 3. Ocena kwestionariusza osobowego: min. 3 punkty.

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc w danej sekcji językowej, do przyjęcia na studia rozpatrywani będą kandydaci, którzy nie spełnili powyższego wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów z każdej części postępowania rekrutacyjnego, przy czym uzyskanie przez kandydata 0 punktów za którekolwiek z dwóch ww. tłumaczeń wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego, tzn.:

 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który w ogóle nie przystąpił do tłumaczenia jednego z tekstów - kandydat ten otrzymuje z tej części egzaminu 0 punktów, oraz
 • nie zostaje przyjęty na studia kandydat, który przetłumaczył tekst, lecz popełnił błędy, które po zsumowaniu dają wynik 0 punktów z tej części egzaminu. 

Czesne

7 400 PLN