Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Metody Badań Hydrogeologicznych w Przemyśle Naftowym

Szczegóły
Kod SP-MBH-PN
Jednostka organizacyjna Wydział Geologii
Kierunek studiów Geologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
e-mail: sp.hydro.geol@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Piątki 8.00-14.00
Adres WWW http://www.geo.uw.edu.pl/geo/studia/studia-podyplomowe-wg
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.07.2019 00:00 – 30.08.2019 23:59)

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się badaniami hydrogeologicznymi, projektami i dokumentacjami hydrogeologicznymi, gospodarką wodną i ochroną środowiska w sektorze naftowym, w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony.

Podczas studiów zostanie rozszerzona i uzupełniona wiedza dotycząca hydrogeologii, gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym realizację oraz przyjmowanie prac projektowych i dokumentacyjnych realizowanych w sektorze naftowym, pogłębianie wiedzy dotyczącej wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, zapoznanie uczestników z zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia hydrogeologiczne. 

Kandydaci

Kandydaci na studia legitymują się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia lub pokrewnym w obszarze nauk przyrodniczych. Studia kierowane są do pracowników administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, a także pracowników firm usługowych zainteresowanych uzupełnieniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu hydrogeologii.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Podstawowe zagadnienia dynamiki wód podziemnych, Tło hydrogeochemiczne, Modelowanie hydrogeochemiczne, Parametry hydrogeologiczne – metody ocen, Monitoring wód podziemnych, Obowiązujące przepisy prawne  w zakresie hydrogeologii, Raporty oddziaływania na środowisko – elementy hydrogeologiczne, Ochrona wód podziemnych, Dokumentacja hydrogeologiczna w zakresie wtłaczania wód do górotworu. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie w piątki i soboty.

Zaliczenia

Realizacja projektów, raportów, dokumentacji hydrogeologicznej.

Absolwenci

Absolwenci studiów poznają zasady i metodykę sporządzania opracowań hydrogeologicznych, raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji hydrogeologicznych. Studenci uzyskają pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat definiowania i określenia zakresu zmienności oraz oceny parametrów hydrogeologicznych i hydrogeochemicznych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Wymagane jest ukończenie minimum studiów licencjackich. W przypadku dużej liczby kandydatów preferowane będą osoby po studiach magisterskich. O przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe zostanie doręczona w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Czesne

3 500 PLN (możliwa płatność w ratach)