Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Szczegóły
Kod SP-PE-EDINTE
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunki studiów Pedagogika, Edukacja Integracyjna Dzieci z Niepełnosprawnościami
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa, pokój 117
tel. 22 55 308 11
e-mail: m.skowronska@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Wtorki 16.30-17.00, soboty zjazdowe 11.15 - 15.15
Adres WWW http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci z niepełnosprawnością (z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzrokową i z niepełnosprawnością słuchową) w integracyjnych placówkach oświatowych, a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, internaty, domy dziecka). Studia dają kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej. Moduł V:  Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej (np. jako nauczyciel wspomagający). 

Kandydaci

Na studia są przyjmowani nauczyciele przedmiotowi (także przedmiotów zawodowych), nauczyciele: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych (np. psychologia, resocjalizacja – w takich przypadkach konieczne będzie uzupełnienie kwalifikacji nauczycielskich: moduł 1-3 w zakresie właściwej dydaktyki lub metodyki).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (360 godzin zajęć w tym 240 godzin dydaktycznych wykładów, konwersatoriów, warsztatów i 120 godzin praktyk) zawiera następujące przedmioty: Szkoła integracyjna jako środowisko integracji społecznej, Psychospołeczne problemy uczniów, Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb, Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach (uczniom niewidomym i niedowidzącym, niesłyszącym i niedosłyszącym, uczniom z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością ruchową), Warsztat kompetencji wychowawczych, Psychospołeczne problemy uczniów z niepełnosprawnościami. Praktyki obejmują obserwację i asystowanie w trakcie zajęć szkolnych i/lub wychowawczych w placówkach integracyjnych różnego stopnia, według wyboru studenta (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponad gimnazjalna).

Program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ogłoszony 2 sierpnia 2019 r. D.U. 2019 poz. 1450

Program studiów będzie dostosowany do nowych regulacji prawnych.Należy liczyć się ze zwiększeniem liczby godzin zajęć oraz wysokości czesnego.  

Planowany termin  Inauguracji 25 kwiatnia 2020 r.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska, dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz., dr Monika Skura.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia soboty i niedziele, średnio 1 raz w miesiącu

Zaliczenia

Podstawę zaliczenia studiów stanowi 80% obecności i zaliczenie wszystkich przedmiotów (kolokwia, prace zaliczeniowe, aktywność na zajęciach), studia kończą się dwuczęściowym egzaminem pisemnym.

Absolwenci

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu diagnozowania, układania programów edukacyjno-terapeutycznych, metodyki kształcenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (w tym z autyzmem i z zespołem Aspergera), dostosowania programów nauczania oraz wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w IRK. Warunkiem podjęcia studiów jest złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu rejestracji.

 

Czesne

 6 150 PLN (2150 PLN za jeden semestr)