Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej oświaty

Szczegóły
Kod SP-PE-KOPKKO
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunki studiów Pedagogika, Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej oświaty
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 22 62 83 466, 22 55 308 21
a.szewczyk@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu czwartki 15.30-16.00
Adres WWW http://www.pedagog.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia służą podnoszeniu jakości kwalifikacji kadry kierowniczej oświaty. Zasadniczym celem studiów jest rozwijanie kompetencji przywódczych wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w oświacie, a także pracowników szkół i placówek oświatowych ubiegających się o te stanowiska oraz przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Studia oferują innowacyjny program kształcenia, który powstał na bazie analizy potrzeb kadry kierowniczej oświaty w zakresie jej doskonalenia zawodowego. Program jest osadzony w rzeczywistości oświatowej i uwzględnia najnowszą wiedzę na temat europejskich podstaw zarządzania i przywództwa w oświacie. Program kładzie nacisk na nowoczesne narzędzia stosowane w przywództwie oraz na trzy kluczowe obszary tematyczne: kompetencje przywódcze - wymiar osobisty, kompetencje przywódcze - wymiar interpersonalny, kompetencje przywódcze - wymiar środowiskowy.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich i magisterskich.
Studia adresowane są do osób zajmujących kierownicze stanowiska w oświacie oraz do przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Studia są także adresowane do pracowników szkół i placówek oświatowych ubiegających się o stanowiska kierownicze w oświacie.

Opis studiów

Program studiów

Program studiów podyplomowych (150 godzin) obejmuje 3 moduły, wśród których znajdują się: Kompetencje przywódcze - wymiar osobisty, Kompetencje przywódcze - wymiar interpersonalny, Kompetencje przywódcze - wymiar środowiskowy.
Słuchacz dysponuje możliwością wyboru wskazanych zajęć: do wyboru słuchacza pozostaje wybór seminarium dyplomowego oraz po konsultacji całej grupy słuchaczy problematyka konwersatorium na temat edukacji przywódczej (łącznie do wyboru słuchaczy pozostają 24 godziny zajęć).

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Antoni Jeżowski, prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW dr hab. Roman Dolata, dr Dobromir Dziewulak, dr Mirosław Sielatycki, dr Andrzej Wyrozembski, mgr Liliana Budkowska, mgr Anna Sobolewska.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym: czwartki godz. 17.00 - 20.00

 

Zaliczenia

Warunkiem zaliczenia każdego z modułów jest zaliczenie testu pisemnego pozwalającego na ocenę opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w programach modułów w stopniu odpowiadającym kwalifikacjom opisanym w programie studiów.
Studia kończą się napisaniem i prezentacją pracy dyplomowej. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów i każdego z modułów.

 

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych „Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej oświaty” posiada najnowszą wiedzę z zakresu przywództwa edukacyjnego, umiejętności pracy z innymi i przewodzenia innym oraz jest świadomy swojego znaczenia w doskonaleniu edukacji i w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Absolwent posiada niezbędne umiejętności w zakresie wprowadzania zmian w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Absolwent wie, że edukacja nie działa poza społeczeństwem - przede wszystkim zna jej wszelakie uwarunkowania i w nich znajduje siłę do wprowadzania zmiany.

Absolwent to osoba, która dąży do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności w toku ciągłego, całożyciowego uczenia się, jest odpowiedzialna za zadania, których się podjęła i za ludzi, którzy jej zaufali, współtworzy obraz edukacji i bierze odpowiedzialność za swoje działania oraz autentycznie angażuje się w przedsięwzięcia, których się podejmuje.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów, ksero dowodu osobistego.


Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w IRK.. 

Czesne

3 800 PLN  (1 900 PLN za jeden semestr)