Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Glottodydaktyka Polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego

Szczegóły
Kod SP-POLGLOT
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunki studiów Filologia, Lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 36
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (wejście ul. Krakowskie Przedmieście 32)
tel. 0 22 55 21 530, 0 22 55 21 533 Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Centum "Polonicum"
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Adres WWW http://www.polonicum.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
    Tura 2 (04.08.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w kraju i za granicą.

Kandydaci

Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz znajomością języka obcego (poziom B2).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych, Język polski jako obcy, Wiedza o kulturze polskiej, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat lektora, Metodyka nauczania kultury polskiej, Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Piotr Garncarek, dr Piotr Kajak, dr Magdalena Stasieczek-Górna, dr Aleksandra Święcka, mgr Anna Domańska, mgr Ewa Kozłowska, dr Maria Kuc.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co najmniej co 2 tygodnie

Zaliczenia

Testy zaliczeniowe, egzamin końcowy. Do uzyskania dyplomu niezbędne jest zaliczenie hospitacji oraz praktyk.

Absolwenci

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą. Ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego, życiorys zawodowy.
Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (zapisanie się na studia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wniesienie opłaty za I sem. studiów)

Czesne

4 000 PLN za rok nauki