Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia w coachingu

Szczegóły
Kod SP-PS-PC
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 18
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
pwc@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, od 1 lipca do 10 września w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 07.10.2019 23:59)

Studia podyplomowe Psychologia w coachingu skierowane są do osób, które ukończyły szkolenie certyfikacyjne lub studia podyplomowe dające możliwość wykonywania pracy coacha i które chciałyby poprzeć swoje umiejętności znajomością praw i teorii psychologicznych. W programie studiów znajdą się wykłady z różnych dziedzin psychologii akademickiej rozszerzone o ćwiczenia i seminaria prowadzone przez coachów i superwizorów coachingu, których celem będzie powiązanie aktualnych teorii i modeli psychologicznych z praktyką coachingu. Dzięki takiemu połączeniu absolwenci zyskają większą świadomość uruchamianych procesów związanych m.in. z procesami poznawczymi, emocjami, motywacją i  funkcjonowaniem organizacji. Dowiedzą się jakie prawidłowości psychologiczne stoją za technikami używanymi w coachingu na podstawie wybranych narzędzi i pracy z nimi podczas warsztatów. Ponadto rozwiną uważność na objawy psychopatologii, umiejętność krytycznej oceny różnych technik coachingu, oraz skorzystają z superwizji prowadzonych przez siebie procesów.

Kandydaci

Na studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie), które ukończyły szkolenie certyfikacyjne lub studia podyplomowe dające możliwość wykonywania pracy coacha.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów: Coaching jako metoda, Psychologia emocji i motywacji, Psychologia poznawcza, Proces i mechanizmy zmiany w coachingu, Psychologia w coachingu, Emocje, motywacja wewnętrzna i motywowanie w coachingu, Fenomeny poznawcze w coachingu, Neuronauka, Uważność – zastosowania w coachingu, Superwizja coachingu, Psychologia różnic indywidualnych, Psychologia rozwojowa, Podstawy psychopatologii, Psychologia społeczna, Psychologia organizacji i pracy, Różnice indywidualne w coachingu, Psychologia rozwojowa w coachingu, Coaching a  psychoterapia –  klient czy pacjent, Zjawiska psychologii społecznej w coachingu, Coach w organizacji. 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki, prof. dr hab. Elżbieta Dryll, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Maciej Stolarski, dr Dorota Kobylińska, dr Katarzyna Sekścińska, dr Agnieszka Pluta, dr Rafał Stefański, dr n. med. Radosław Tworus, mgr Jan Jędrzejczyk, mgr Piotr Pawłowski

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć i uzyskanie pozytywnych ocen z 8 testów. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej uzyskanej w 8 testach kończących wykłady.

Absolwenci

Słuchacz ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii emocji i motywacji, poznawczej, społecznej, różnic indywidualnych psychopatologii i rozwojowej.

Słuchacz zna i rozumie trudności i dylematy towarzyszące ludziom w codziennym życiu – w środowisku pracy i w domu w zakresie: komunikacji interpersonalnej, wpływu społecznego, rozpoznawania emocji własnych i innych osób oraz kontroli i zarządzania emocjami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, ustalania, planowania i realizacji celów życiowych i zawodowych.

Słuchacz potrafi adekwatnie dobrać i wykorzystać znane mu techniki i narzędzia coachingowe dla realizacji zadań, rozwiązywania problemów i osiągania celów oraz wsparcia w tej kwestii swoich Klientów

Słuchacz potrafi efektywnie komunikować się z innymi osobami w środowisku zawodowym.

Słuchacz potrafi dostrzec obszary swojego funkcjonowania w roli Coacha warte dalszego doskonalenia

Słuchacz potrafi dostrzec potrzeby rozwojowe swoich Klientów oraz zaplanować i zrealizować proces coachingu w odwołaniu do aktualnej wiedzy psychologicznej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Wypełnione zgłoszenie w systemie IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia certyfikacyjnego lub studiów podyplomowych dających możliwość wykonywania pracy coacha.

Opis rekrutacji

Kandydaci rejestrują się przez system IRK. Po zarejestrowaniu się Kandydaci będą rekrutowani w kolejności zgłoszeń na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających odbyte szkolenie.

Czesne

7 900 PLN - opłata jednorazowa

Raty:
2 x 4 050 PLN = 8 100 PLN
4 x 2 075 PLN = 8 300 PLN