Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa

Szczegóły
Kod SP-PS-PS
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
sadowa@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
    Tura 1 (01.06.2020 15:00 – 01.10.2020 23:59)

Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego. Mają na celu poszerzenie oraz uaktualnienie wiedzy teoretycznej, dotyczącej zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości. Studia pozwalają także nabyć i udoskonalić umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego, niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz przygotowują do innych zadań psychologa sądowego.

Tematyka zajęć została zaplanowana tak, by dostarczyć uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształcenia umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych.

Kandydaci

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości lub zainteresowanych taką współpracą.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów składa się z trzech bloków: Podstawowa wiedza teoretyczna, Problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa, Podstawy prawne opiniowania przez psychologa biegłego sądowego.

Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych, Wybrane problemy zaburzonych rodzin, Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego, Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. UW dr hab. Barbara Tryjarska, dr Maria Gordon, dr Olga Kriegelewicz, dr Marta Porębiak, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr hab Joanna Radoszewska, dr n. med. Radosław Tworus, mgr Urszula Cur, dr Alicja Czerederecka, mgr Ewa Wach, mgr Maria Keller-Hamela.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Całość studiów będzie zaliczana na podstawie ocen z egzaminu pisemnego (podzielonego na 2 części), obejmującego większość przedmiotów z programu studiów oraz zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Ocena końcowa studiów będzie ustalana na podstawie średniej ważonej z ocen z egzaminu i zaliczeń.

Absolwenci

Absolwent powinien charakteryzować się:
-
znajomością współczesnej wiedzy psychologicznej, dotyczącej patologii społecznej i mechanizmów zaburzeń zachowania,

- umiejętnością stosowania metod diagnozy adekwatnych do specyfiki ekspertyzy sądowej,
- umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej w praktyce diagnostycznej,
- znajomością podstawowych regulacji prawnych, dotyczących pracy psychologa jako biegłego sądowego,
- umiejętnością dostrzegania ograniczeń możliwości diagnostycznych i podstawowych dylematów etycznych w praktyce psychologa sądowego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, życiorys i dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę w wykonywaniu czynności zawodowych psychologa.
Podanie, życiorys oraz formularz płatności drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

[COVID-19] Zalecany proces dostarczania wydrukowanych dokumentów rekrutacyjnych

 

Sekretariat studiów podyplomowych nie jest jeszcze w pełni otwarty dla interesantów a pracownicy sekretariatu studiów podyplomowych pracują przede wszystkim w trybie zdalnym. Zachęcamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres:

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście - po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii. Potrzebę odbycia takiej wizyty należy zgłosić mailowo (podyplomowe@psych.uw.edu.pl) podając przyczynę oraz preferowany termin (w godzinach pracy sekretariatu). Wszystkie osoby odwiedzające Wydział muszą otrzymać odpowiednie upoważnienie do wejścia i przebywania na terenie budynku.

 

Na Wydział należy przybyć wyposażonym we własną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. W kontakcie z pracownikami Wydziału należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów odległości. W sekretariacie studiów podyplomowych może przebywać max. jeden interesant na raz. Na Wydziale dostępne są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni - zachęcamy do korzystania z nich wszystkie osoby przychodzące na Wydział z zewnątrz.

 

Dokładne informacje odnośnie funkcjonowania sekretariatu studiów podyplomowych oraz przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/21 znajdą Państwo w wciąż aktualizowanej sekcji FAQ na naszej stronie internetowej:  http://www.podyplomowe.psychologia.pl/najczesciej-zadawane-pytania/

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi tam informacjami.

 

Dziękujemy serdecznie za wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym czasie!

 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanych dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.

W przypadku trudności z udokumentowaniem doświadczenia zawodowego lub wątpliwości kierownika studiów kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy będzie ustalany indywidualnie.

Czesne

6 300 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 x 3250 PLN = 6500 PLN
4 x 1675 PLN = 6700 PLN