Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Szczegóły
Kod SP-PS-PT
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
transport@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
    Tura 1 (01.06.2020 15:00 – 01.11.2020 23:59)

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności osobom chcącym przeprowadzać badania psychologiczne kierowców.

Studia dotyczą problematyki diagnostyki psychologicznej ukierunkowanej na orzekanie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Omawiane będą zatem elementy psychologii pracy i psychologii klinicznej. Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w tym zakresie.

Samodzielne wykonywanie tego rodzaju badań, podejmowanie decyzji od których zależy z jednej strony byt materialny kierowców, z drugiej zaś bezpieczeństwo - ich własne, pasażerów i innych użytkowników dróg - jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością, dostarczając wiedzy i umiejętności, umożliwiających ocenę psychologicznej zdolności do prowadzenia pojazdów.

Kandydaci

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom psychologa, które starają się o uprawnienia do badań osób kierujących pojazdami.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (154 godziny, 60 punktów ECTS) został napisany w oparciu o analizę problemów występujących w czasie rzeczywistych psychologicznych badań kierowców, zarówno rutynowych, jak i kontrolnych (prowadzonych na wniosek Policji lub organów administracji), a także został dostosowany do nowych przepisów prawnych.

Wykłady teoretyczne mają na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnością działania kierowcy oraz z oceną zaburzeń. Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu.

Ćwiczenia umożliwiają zdobycie i pogłębienie praktycznych umiejętności diagnozy psychologicznej oraz oddziaływania psychoprofilaktycznego.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty: Rozpoznawanie zaburzeń osobowości, Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej, Metodyka badań kierowców, Aparaturowe metody badań kierowców, Szkolenia dla kierowców.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Emilia Łojek, prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, prof. UW dr hab. Adam Tarnowski, dr Marcin Biernacki, dr n. med. Radosław Tworus, dr Dorota Rutkowska, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z przedmiotów wykładowych oraz uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów, w tym trzy przedmioty zaliczane są na ocenę (Metodyka badań kierowców, Wywiad psychologiczny, Psychologia kliniczna). Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie oceny z egzaminu i ocen z trzech w/w przedmiotów.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu jest psychologiem biegłym w zakresie diagnostyki psychologicznej kierujących pojazdami. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie, zinterpretować wyniki i podjąć decyzję orzeczniczą. Zna podstawy psychologii klinicznej w zakresie uszkodzenia CUN, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości. Zna przepisy prawne regulujące badania w psychologii transportu. Potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację badania. Zna zasady prawidłowego obiegu dokumentów. Zna mechanizmy stresu i jego wpływ na funkcjonowanie kierowcy. Zna wymagania stawiane testom psychologicznym.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie - dodaje się w postaci elektronicznej w IRK, życiorys.
Podanie, życiorys oraz deklarację wyboru płatności drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

[COVID-19] Zalecany proces dostarczania wydrukowanych dokumentów rekrutacyjnych

 

Sekretariat studiów podyplomowych nie jest jeszcze w pełni otwarty dla interesantów a pracownicy sekretariatu studiów podyplomowych pracują przede wszystkim w trybie zdalnym. Zachęcamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres:

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście - po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii. Potrzebę odbycia takiej wizyty należy zgłosić mailowo (podyplomowe@psych.uw.edu.pl) podając przyczynę oraz preferowany termin (w godzinach pracy sekretariatu). Wszystkie osoby odwiedzające Wydział muszą otrzymać odpowiednie upoważnienie do wejścia i przebywania na terenie budynku.

 

Na Wydział należy przybyć wyposażonym we własną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. W kontakcie z pracownikami Wydziału należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów odległości. W sekretariacie studiów podyplomowych może przebywać max. jeden interesant na raz. Na Wydziale dostępne są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni - zachęcamy do korzystania z nich wszystkie osoby przychodzące na Wydział z zewnątrz.

 

Dokładne informacje odnośnie funkcjonowania sekretariatu studiów podyplomowych oraz przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/21 znajdą Państwo w wciąż aktualizowanej sekcji FAQ na naszej stronie internetowej:  http://www.podyplomowe.psychologia.pl/najczesciej-zadawane-pytania/

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi tam informacjami.

 

Dziękujemy serdecznie za wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym czasie!

 

 

 

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

4 500 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 x 2350 PLN = 4700 PLN
4 x 1675 PLN = 4900 PLN