Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi

Szczegóły
Kod SP-PS-REH
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
rehabilitacja@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, od 30 czerwca do 9 września w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 07.10.2019 23:59)

Tematem zajęć w ramach studiów podyplomowych "Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi" będzie rehabilitacja, wspomaganie rozwoju i terapia mowy u dzieci z zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, mózgowego porażenia dziecięcego i głuchoty, a także w pracy z dziećmi z zespołem Downa i ADHD.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, pracujących lub przygotowujących się do pracy w różnego typu placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci z dysfunkcjami ograniczającymi proces komunikacji.

Opis Studiów

Program studiów

W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.

 

Na program studiów składają się zajęcia teoretyczne i ćwiczenia oraz staż w placówkach rehabilitacyjnych i edukacyjnych, łącznie 350 godzin.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Pisula, dr hab. Małgorzata Święcicka, dr Rafał Kawa, dr Piotr Tomaszewski, dr Bogusława B. Kaczmarek, mgr Dominika Słomińska

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, część zjazdów w II semestrze odbywa się w piątki i soboty.

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów, a także opracowanie prezentacji na temat problemów i trudności wychowawczych, która będzie przedstawiona przed grupą i oceniana przez dwuosobową komisję podczas ostatniego zjazdu. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej ocen ze sprawdzianów i pracy końcowej.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę oraz umiejętności z zakresu rehabilitacji, wspomagania rozwoju i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem całościowych zaburzeń rozwoju oraz głuchoty. Jest także gotowy do aktywnego wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce zawodowej.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie - dodaje się w postaci elektronicznej w IRK, życiorys.
Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. Następnie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wydziału Psychologii UW wymienione dokumenty wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów. Można je także przesłać listem poleconym.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

6 900 PLN - opłata jednorazowa

Raty
3 raty: 1 x 2400 PLN i 2 x 2300 PLN = 7100 PLN
6 rat: 4 x 1250 PLN i 2 x 1150 PLN = 7300 PLN