Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe: Przygotowanie do Nauczania Języka Angielskiego w Przedszkolu i Klasach I-III

Szczegóły
Kod SP-PiK1-3
Jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Kierunki studiów Nauczanie języka angielskiego, Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Nowy Świat 4,
00-497 Warszawa, pokój 314, III piętro
tel. 0 22 55 31 336
ukknja@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Wtorki i piątki 13.00-17.00, soboty w terminach zjazdów 10.00-14.00
Adres WWW http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 21:30 – 31.08.2019 23:59)

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, zarówno dzięki kształceniu językowemu obejmującemu ten poziom nauczania oraz wspierającym je przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumianą problematykę edukacji małego dziecka.
Studia maja charakter doskonalący, umożliwiają przyszłym i obecnym nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego rozwijanie/pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych.
Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i innych alternatywnych formach edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczycielskiego.

Kandydaci

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra oraz dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne. 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 90 godzin praktyk, 60 pkt. ECTS. W programie zajęcia z zakresu m.in. kompetencji językowych, metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego, nowoczesnej metodyki pracy pedagogicznej, wiedzy o różnojęzyczności, literaturze dzicięcej krajów danego obszaru językowego (anglosaskich). 

Wykładowcy

Studia są prowadzone przez teacher trainers - wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich Centrum.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, soboty i niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Na podstawie zadań testowych i/lub prac projektowych.
Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim semestrze.

Absolwenci

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola/szkoły. Tak więc absolwent studiów podyplomowych:
- jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dotyczące nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
- potrafi: współpracować z dziećmi, z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym dzieci i uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych,
- potrafi podejmować zadania edukacyjne wykraczające poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej,
- potrafi samodzielnie tworzyć i weryfikować projekty własnych działań dydaktycznych i wychowawczych oraz podejmować działania upowszechniające wzory dobrej praktyki pedagogicznej,
- kieruje własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmuje się doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami,
- posługuje się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.


Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warunkujący pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego to co najmniej C1 ESOKJ.

Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i innych alternatywnych formach edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela jezyka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:

  1. Rejestracja w systemie IRK (irk.podyplomowe.uw.edu.pl), gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.
  2. Po upływie terminu rejestracji internetowej, w terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- życiorys wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia oraz oryginał do wglądu

dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne 

- jedno zdjęcie

- kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego (C1) oraz oryginał do wglądu (Osoby, które nie posiadają certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową)

 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje kierownik UKKNJA. 
W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 decyzja o przyjęciu na studia następuje dodatkowo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

4 500 PLN (I semestr - 1500 PLN, II semestr - 1500 PLN, III semestr - 1500 PLN)