Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Szczegóły
Kod SP-REH
Jednostka organizacyjna Instytut Polityki Społecznej
Kierunek studiów Zarządzanie rehabilitacją
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, sekretariat Instytutu Polityki Społecznej, I piętro, pok. 110
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-15.00
Adres WWW https://www.politykaspoleczna.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (24.05.2019 00:01 – 26.06.2019 23:59)

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. 

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego. 

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Warszawskim mogą aplikować kandydaci z województw: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

Harmonogram rekrutacji:

ETAP I

Termin rejestracji internetowej w systemie IRK  https://irk.oferta.uw.edu.pl/: 24.05. - 26.06.2019 r.

Złożenie/nadesłanie kompletu dokumentów w terminie: 27.05. - 27.06.2019 r.  (w dniu 21.06 biuro nieczynne) 

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie/dyplom w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Organizatora przyjmującego dokumenty),
 • curriculum vitae (CV) - preferowany szablon CV Europass,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • list motywacyjny zawierający  uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych - motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją
 • oświadczenie o zamieszkaniu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnoisprawnością, osobami starszymi, chorymi - w liczbie maksymalnie 5 dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa, I piętro, pokój 110 w poniedziałki w godzinach 10.00-16.00, środy 15.00-16.00 oraz piątki w godzinach 9.00-13.00
oraz
– w pokoju nr 102 w Gmachu Audytoryjnym, Krakowskie Przedmieście 26/28 w godzinach poniedziałki w godzinach 16.00-19.00, środy 16.00-19.00, tel. 22 55 22 923
[w dn. 27.06.2019 r. dokumenty można składać w godz. 10-16]

lub
przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. 

Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o rekrutacji skutkuje odrzuceniem aplikacji na studia podyplomowe.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przekazana od razu w przypadku osobistego składania dokumentów albo telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kandydata.

ETAP II

06.07.2019 r. - wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Miejsce i czas wypełniania testu: AULA Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 69, parter, 00-927 Warszawa, godzina 11.00.   

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji będzie przekazana kandydatom e-mailem w dniu 12 lipca 2019 r..

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (około 40 kandydatów) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w terminach 13 i 15 lipca 2019 r.: 

Kandydat otrzyma informację o dniu, wyznaczonej godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby zakwalifikowanych kandydatów po przeprowadzeniu całej rekrutacji, Organizator przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

Zakończenie rekrutacji i wywieszenie list rankingowych wraz z listą przyjętych osób na studia podyplomowe "Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją" planowane jest na 20 września 2019 r. przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK. 

Celem realizacji studiów podyplomowych 

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów

2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktycznych.

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Moduł Seminarium

Wykładowcy 

psychologowie, lekarze, prawnicy, politycy społeczni, rehabilitanci.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.