Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Szczegóły
Kod SP-STRL
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 100
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Nowy Świat 4 00-497 Warszawa p.113
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałki i czwartki 12.00-17.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 30.09.2019 23:59)

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych.

Kandydaci

Absolwent studiów magisterskich, licencjackich, wyższych zawodowych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (176 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Naukę o administracji publicznej, Prawo i procedury administracyjne, Teoretyczne, prawnocywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Zagadnienia kształtowania polityki regionalnej i wykorzystywania instrumentów Unii Europejskiej, Zagadnienia gospodarowania mieniem komunalnym i współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, Orzecznictwo NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących problemy etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych, Problemy marketingu terytorialnego oraz wykład fakultatywny.

Wykładowcy

Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i wybitni specjaliści - praktycy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, zazwyczaj 1 raz w miesiącu.

Zaliczenia

Obecność na zajęciach (udział w co najmniej 70% zajęć), pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu: Procedury administracyjne oraz pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu Wykład fakultatywny (formę egzaminu ustala wykładowca), uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów przewidzianych w programie w/g kryteriów ustalonych przez prowadzących. 

Absolwenci

Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy według wzoru, dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z kserokopią), 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta. Kandydaci będą kwalifikowani na studia na podstawie wymaganych dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc.

Czesne

4 100 PLN (opłata jednorazowa lub w 2 ratach)