Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna

Szczegóły
Kod SP-ARCHEOP
Jednostka organizacyjna Wydział Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 117, +48 501 048 474
archeologiapodwodna@uw.edu.pl radoslaw.szczypiorski@gmail.com
Godziny otwarcia sekretariatu Soboty w czasie zjazdów 11.00-13.00, w czasie trwania rekrutacji od wtorku do czwartku 10.00-13.00
Adres WWW http://www.archeologia.uw.edu.pl/studia-podyplomowe-archeologia-podwodna/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. W latach 2009-2012 w Instytucie Archeologii był realizowany projekt współfinasowany przez Unię Europejska z zakresu „Archeologia Podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Umożliwiło nam to zweryfikowanie  potrzeb rynku i ustalenie, że istnieje luka w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej. Proponowane przez nas studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często maja styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji wiedzy w zakresie metod prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobu konserwacji, zabezpieczenia i dokumentacji zabytków wydobywanych z wody).

Kandydaci

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra (każdy rodzaj studiów). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania - CMAS P2; PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 168 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin ćwiczeń praktycznych realizowanych podczas wyjazdów nurkowych (w sumie 198 godzin, 60 punktów ECTS). Całe studia trwają dwa semestry, w sumie jest to 10 zjazdów weekendowych oraz 1 wyjazd nurkowy (około 1 tydzień). Studia służą przygotowania nurków zainteresowanych badaniami i poszukiwaniami podwodnymi do współpracy w ramach ekspedycji archeologicznych. Założenia te są realizowane nie tylko na salach wykładowych ale również w pracowniach konserwatorskich oraz podczas nurkowań na stanowiskach archeologicznych w kraju i za granicą. 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są:

dr Tomasz Bednarz (Narodowe Muzeum Morskie)
dr Miron Bogacki (Instytut Archeologii UW)
Artur Brzóska (Instytut Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Instytut Archeologii UW)
Irena Jagielska (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Instytut Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Mileszczyk (Instytut Archeologii UW)

Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti (Instytut Archeologii UW)
Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
dr hab. Andrzej Pydyn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Irena Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. n. med. Elżbieta Salińska, Prof. IMDiK (IMDiK Polska Akademia Nauk)
Karolina Trusz (Instytut Archeologii UW)
Marcin Trzciński (Magazyn „Nurkowanie”)
Marcin Wagner (Instytut Archeologii UW)

dr Wojciech Wróblewski (Instytut Archeologii UW)

Tryb studiów i częstotliwości zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu oraz jeden wyjazd nurkowy (tygodniowy) w okresie wakacyjnym.

Zaliczenia

Przedmioty zaliczane są na podstawie obecności. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna nabędzie/ udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda. Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu badań i dokumentacji podwodnej. Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie, studia będą źródłem zupełnie nowej wiedzy przydatnej w przypadku przyszłej współpracy (wolontariatów) w ramach ekspedycji podwodnych. Studia mają na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce i kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.  Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji archeologa podwodnego (CMAS lub PADI).

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
– osobiście do Komisji Rekrutacyjnej:

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW (budynek Szkoły Głównej)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sekretariat studencki(pokój 1.06) – parter
w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej
 

POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów, KOPIE DOKUMENTÓW W TYM PRZYPADKU MUSZĄ BYĆ POTWIERDZONE NOTARIALNIE):

Komisja Rekrutacyjna IA UW (Sekretariat ds. Studenckich)
INSTYTUT ARCHEOLOGII UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem: Archeologia podwodna – studia podyplomowe

DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Jego Magnificencji Rektora UW, generowane z własnego konta w systemie: irk.oferta.uw.edu.pl;
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty lub notarialnie;
 3. Dokumenty poświadczające posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania (CMAS P2; PADI – RESCUE oraz równoważne stopnie innych federacji) lub deklaracja ukończenia kursu na odpowiedni stopień, do momentu odbycia praktyki podwodnej, czyli w ciągu pierwszego semestru – ksero (oryginały do okazania podczas składania dokumentów),
  mile widziane: (dodatkowe umiejętności w zakresie dokumentacji podwodnej, wcześniejsza współpraca z archeologami);
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata ważnych badań lekarskich – oryginał;
 5. Życiorys uwzględniający doświadczenie nurkowe;
 6. Umowa o warunkach świadczenia usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (jeden egzemplarz) wydrukowana z konta irk.oferta.uw.edu.pl. 

Opis rekrutacji

Otwarcie systemu rejestracji dla kandydatów 1.03.2020.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów z 1 tury – 25.08-04.09.2020; z 2 tury 18-25.09.2020.

Koniecznym pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie IRK UW:  https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/auth/login/

Więcej informacji: http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Zarejestrowani kandydaci w wyznaczonym terminie muszą dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej działającej w Instytucie Archeologii UW. Osoby które wywiążą się z tego obowiązku (a ich dokumenty zostaną zaakceptowane) zostaną przyjęte na studia.

Dodatkowe informacje będą udostępniane na stronie Instytutu Archeologii UW

W zakładce STUDIA PODYPLOMOWE - ARCHEOLOGIA PODWODNA: http://www.archeologia.uw.edu.pl/studia-podyplomowe-archeologia-podwodna/  

Czesne

3 000 PLN