Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Bioetyczne

Szczegóły
Kod SP-BIOET
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 3,
00-927 Warszawa, pokój 100
tel. 0 22 55 23 734
Godziny otwarcia sekretariatu https://filozofia.uw.edu.pl/wydzial/administracja/s/
Kontakt: e-mail:
ewa.fraczek@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.filozofia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia zostały utworzone z myślą o osobach:
- pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie bioetyki,
- pragnących zrozumieć związki między medycyną, etyką i prawem,
- chcących nauczyć się dyskutować i przedstawiać swoje argumenty w spójny i uporządkowany sposób.

Kandydaci

Osoba z wyższym wykształceniem (mająca tytuł magistra lub inżyniera, ewentualnie absolutorium lub licencjat) zainteresowana problematyką filozoficzną i pragnąca zdobyć systematyczną wiedzę w zakresie filozofii.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty: Etyka, Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach, Etyka kliniczna, Modele decyzyjne w bioetyce, Prawo a etyka, Komisje i konsultacje etyczne.

https://filozofia.uw.edu.pl/filozofia-studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-bioetyczne/ramowy-program-studiow/

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Paweł Łuków, dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW, dr Joanna Różyńska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Oceniana będzie aktywność na zajęciach, wykonanie zadań wskazanych przez prowadzących, praca pisemna lub zaliczenie ustne.

Absolwenci

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Bioetycznych absolwent:
- zna i rozumie podstawowe problemy filozoficzne, antropologiczne i etyczne,
- posiada pogłębioną wiedzę na temat celów, modeli i form konsultacji etycznych,
- zna metody analizy, interpretacji, problematyzowania i wartościowania zjawisk z zakresu praktyki klinicznej,
- posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych modeli etycznej analizy przypadków klinicznych,
- zna metody pracy stosowane przez konsultantów/doradców ds. etyki,
- ma wiedzę o interdyscyplinarnej i dwoistej naturze bioetyki oraz o jej przedmiocie i stosowanych na jej gruncie metodach badawczych,
- rozumie rolę jaką spełnia bioetyka w regulacji praktyki medycznej oraz jej wkład w rozwój nauk biomedycznych,
- rozumie społeczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania praktyki medycznej i rozwoju nauk biomedycznych,
- zna i rozumie podstawowe wartości, zasady i argumenty etyczne oraz normy prawne i deontologiczne mające zastosowanie w dyskusjach dotyczących etyki badań naukowych, zwłaszcza badań biomedycznych z udziałem ludzi, a także badań na ludzkich embrionach, materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz na zwierzętach,
- zna zasady i metody przeprowadzania etycznej oceny projektu badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt,
- zna i rozumie funkcje i zasady działania komisji bioetycznych,
- merytorycznie i poprawnie argumentuje, dobiera i konstruuje argumenty normatywne i faktyczne w dyskusjach dotyczących problemów z zakresu etyki.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

- skan podania o przyjęcie na studia (generowane z IRK, wymagany własnoręczny podpis),

- skan zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania z IRK, wymagany własnoręczny podpis)

- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (do umieszczenia w IRK)

- skan oświadczenia o prawdziwości zamieszczoonych danych oraz dokumentów (do pobrania z IRK, wymagany własnoręczny podpis)

- jedno zdjęcie (wgrane do IRK)

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów. Dokumenty należy składać po zarejestrowaniu się w systemie IRK, ale w trakcie trwania otwartej tury rekrutacji. Dokumenty składa sie elektronicznie - część z nich należy pobrać z IRK (podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponioszenia płatności, oświadczenie) - będą dostępne po zarejestrowani się na studia w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. Skany podpisanych dokumentów oraz dyplomu należy umieścić jako odpowiedzi do zestawów pytań w IRK.

Czesne

4 000 PLN