Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)

Szczegóły
Kod SP-ETFILOZ
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 3,
00-927 Warszawa, pokój 100
tel. 0 22 55 23 734
Godziny otwarcia sekretariatu https://filozofia.uw.edu.pl/wydzial/administracja/s/
Kontakt: e-mail:
ewa.fraczek@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.filozofia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia zostaly utworzone z myślą o:

- nauczycielach gimnazjów i liceów, którzy zamierzają prowadzić zajęcia o tematyce filozoficznej i etycznej,
- osobach pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie etyki i filozofii,
- osobach chcących nauczyć się dyskutować i przedstawiać swoje argumenty w spójny i uporządkowany sposób,
- osobach dążących do zdobycia pogłębionej wiedzy na temat mechanizmów zmian społecznych i ideowych.

Kandydaci

Osoba z wyższym wykształceniem (mająca tytuł magistra lub inżyniera, ewentualnie absolutorium lub licencjat) zainteresowana problematyką filozoficzną i pragnąca zdobyć systematyczną wiedzę w zakresie filozofii.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do filozofii, Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii, Elementy metodologii nauki, Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej, Analiza tekstu filozoficznego, Etyka, Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach, Etyka kliniczna, Modele decyzyjne w bioetyce, Prawo a etyka, Komisje i konsultacje etyczne, Dydaktyka Filozofii.

https://filozofia.uw.edu.pl/filozofia-studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-z-etyki-i-filozofii-specjalizacja-nauczycielska/ramowy-program-studiow/

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz, dr Bogdan Dziobkowski, dr Joanna Różyńska, dr Agata Łukomska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczne, zjazdy sobotnio-niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Oceniana będzie aktywność na zajęciach, wykonanie zadań wskazanych przez prowadzących, praca pisemna lub zaliczenie ustne.

Absolwenci

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów z Etyki i Filozofii absolwent:

- zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
- ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,
- zna terminologię filozoficzną w języku polskim,
- zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
- ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie ontologii i teorii poznania,
- ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,
- zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
- zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii europejskiej,
- zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,
- zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism,
- posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych modeli etycznej analizy przypadków klinicznych,
- ma wiedzę o interdyscyplinarnej i dwoistej naturze bioetyki oraz o jej przedmiocie i stosowanych na jej gruncie metodach badawczych,
- ma dogłębną wiedzę na temat problemów etycznych, jakie rodzi prowadzenie badań naukowych z udziałem ludzi, zwłaszcza badań biomedycznych, a także badań na ludzkich embrionach, materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz na zwierzętach,
- zna zasady i metody przeprowadzania etycznej oceny projektu badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt,
- potrafi stosować wybrane najważniejsze metody prowadzenia zajęć z filozofii,
- potrafi zbudować konspekt zajęć zgodnych z wymaganiami programowymi,
- potrafi zweryfikować wiedzę ucznia przy użyciu różnych narzędzi (test, wypracowanie, prezentacja), - diagnozuje problemy pojawiających się podczas dynamiki grupowej na zajęciach z filozofii.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

- skan podania o przyjęcie na studia (generowane z IRK, wymagany własnoręczny podpis),

- skan zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania z IRK, wymagany własnoręczny podpis)

- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (do umieszczenia w IRK)

- skan oświadczenia o prawdziwości zamieszczoonych danych oraz dokumentów (do pobrania z IRK, wymagany własnoręczny podpis)

- jedno zdjęcie (wgrane do IRK)

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów. Dokumenty należy składać po zarejestrowaniu się w systemie IRK, ale w trakcie trwania otwartej tury rekrutacji. Dokumenty składa sie elektronicznie - część z nich należy pobrać z IRK (podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponioszenia płatności, oświadczenie) - będą dostępne po zarejestrowani się na studia w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. Skany podpisanych dokumentów oraz dyplomu należy umieścić jako odpowiedzi do zestawów pytań w IRK.

Czesne

6 000 PLN