Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce” – Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

Szczegóły
Kod SP-JPJOD
Jednostka organizacyjna Instytut Polonistyki Stosowanej
Kierunek studiów Filologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-937 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 47 na III piętrze
tel. (+48 22) 552 10 26
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Adres WWW http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=27
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (30.06.2021 00:00 – 22.09.2021 23:59)

Studia pn. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem mają charakter doskonalący i zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz  nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.

Kandydaci

O przyjęcie na studia w zakresie ścieżki programowej będą mogli się ubiegać nauczyciele, należący do jednej z wymienionych grup:

- nauczyciele języka polskiego, legitymujący się dyplomem filologii polskiej i mający kwalifikacje pedagogiczne, aktualnie zatrudnieni w szkole podstawowej lub zainteresowani podjęciem pracy na II etapie edukacyjnym,

- nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego, którzy ukończyli studia pedagogiczne w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym.

Nauczyciele mający kwalifikacje do pracy na kilku etapach edukacyjnych wskazują jeden z nich jako obszar kształcenia na studiach podyplomowych.  

Opis studiów

Program studiów

Metodyka nauczania języka obcego/drugiego
Psychologia międzykulturowa
Pedagogika międzykulturowa
Psycholingwistyczne aspekty nauczania języka
Elementy logopedii w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego
Rozwój mowy dziecka
Fonetyka artykulacyjna w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego
Wiedza o współczesnej polszczyźnie
Prawo oświatowe a dzieci cudzoziemskie
Podstawa programowa a dzieci cudzoziemskie
Literatura i kultura dziecięca w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego.

Wykładowcy

Wśród prowadzących są m.in.:  dr Beata Jędryka, mgr Ewa Kozłowska, dr hab. Anna Cegieła, dr Michał Friedrich

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty lub w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Zaliczenia

Prace pisemne, egzaminy ustne.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
  • odpis lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane z systemu IRK),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

2 400 PLN