Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Szczegóły
Kod SP-ZA-AIK
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://www.wz.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Zadaniem nadrzędnym jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w jednostkach prywatnych. Ponadto uczestnicy studiów uzyskują kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie funkcji kontrolerów wewnętrznych. Słuchacze mają szansę pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, standardów audytu, w tym standardów IIA oraz INTOSAI, zarządzania komórką audytu wewnętrznego i szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach zajęć poruszane są także zagadnienia związane z audytem śledczym oraz audytem realizowanym w ramach struktur unijnych.

Kandydaci

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zatrudnionych lub planujących pracę w komórkach audytu wewnętrznego, zwłaszcza w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Studia są też rekomendowane osobom, które pełnią lub mają zamiar pełnić w przyszłości funkcje kontrolne w innych podmiotach, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (188 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Audyt i kontrola wewnętrzna, Audyt śledczy, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Elementy prawa pracy, Finanse publiczne, Fundusze Unijne, Administracja publiczna, Zamówienia publiczne, Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek gospodarczych, Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab., prof. ucz. Andrzej Patulski, dr hab. Igor Postuła, dr Piotr Sokół, dr Michał Ambroziak, dr inż. Przemysław Dubel, dr Katarzyna Iwuć, dr Katarzyna Trzpioła, dr Małgorzata Winter, mgr Marcin Dobruk, mgr Tadeusz Mojsa.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Uczestnicy studiów mają obowiązek uzyskać zaliczenie przedmiotu.
Na zakończenie studiów słuchacze piszą i bronią pracę dyplomową, przygotowywaną pod kierunkiem wybranego promotora.

Absolwenci

Absolwent studiów potrafi samodzielnie prowadzić komórkę audytu wewnętrznego. Umie przygotować roczny plan audytu, zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia związane z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych i wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia audytu i kontroli zarządczej w jednostkach niepublicznych. Potrafi realizować zadania kontrolera wewnętrznego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)

6 100 PLN (opłata w 8 ratach)