Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Ogólnomenedżerskim

Szczegóły
Kod SP-ZA-OG
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/OG/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności sprawnego zarządzania uczestników w warunkach gospodarki rynkowej. Wykorzystując najlepsze praktyki Wydziału Zarządzania oraz ogromne doświadczenie naszych wykładowców zaprojektowaliśmy skuteczny program przygotowujący słuchaczy do budowania i wdrażania wygrywających strategii. Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z zakresu zarządzania finansowego, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod aktywizujących.

Kandydaci

Kadry kierownicze oraz specjaliści zatrudnieni w spółkach, małych i średnich przedsiębiorstwach, placówkach oświatowych, zakładach opieki zdrowotnej oraz organach administracji centralnej i samorządowej, osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych, członkowie rad nadzorczych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (204 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Networking, Podstawy zarządzania, Rachunkowość, Zarządzanie personelem, Marketing, Prawo podatkowe, Finanse, Prawo pracy, Prawo spółek, Public Relations, System finansowy gospodarki, Zarządzanie strategiczne, Biznesplan, Prawo gospodarcze publiczne, Doskonalenie umiejętności menedżerskich, Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marian Górski, dr hab., prof. ucz Andrzej Patulski, dr hab., prof. ucz. Jacek Pasieczny, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr Jacek Kowalczyk, dr Włodzimierz Piotrowski, dr Stanisław Kownacki, dr Aleksander Kusak, dr Robert Pietrusiński, dr Andrzej Rutkowski, dr Piotr Sokół, dr Sławomir Wymysłowski, dr Waldemar Grzywacz, dr Tomasz Ludwicki, dr Małgorzata Winter, mgr Jacek Kiryło, mgr Krzysztof Podstawka.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy piątki i soboty, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu (w piątek po godz. 16:30 oraz w sobotę).

Zaliczenia

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów będą egzaminy, testy, zaliczenia w oparciu o analizy przypadków oraz oaktywnego uczestnictwa w zajęciach. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej o charakterze analityczno-projektowym.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów absolwent zna najważniejsze uwarunkowania procesu kierowania organizacją. Interdyscyplinarny program studiów obejmuje między innymi zarządzanie, kierowanie ludźmi, rachunkowość, finanse, prawo. Z założenia w ramach studium słuchacz otrzymuje zarówno wiedzę ogólną, dającą podstawy do samodzielnej refleksji i interpretacji jak i tzw. najlepsze praktyki – oparte na konkretnych doświadczeniach firm i ich menedżerów. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wskazać najważniejsze problemy z jakimi stykają się menedżerowie, ale również dysponuje narzędziami ich rozwiązywania. Uczestnicy studiów są przygotowywani do tego aby identyfikować najważniejsze szanse i zagrożenia towarzyszące pracy menedżera i nabywać umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Wiedza dostarczana słuchaczom sprawia, iż potrafią oni samodzielnie zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesów organizacji a także pola potencjalnych zmian organizacyjnych. Umiejętności warsztatowe nabywane w trakcie studium są również bardzo przydatne w procesie przedsiębiorczym - tworzeniu i rozwijaniu własnych firm. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)

6 100 PLN (opłata w 8 ratach)