Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie - Skarbowość Korporacyjna

Szczegóły
Kod SP-ZA-SK
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/SK/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2020 00:01 – 30.09.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
  Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

W ostatnich latach rola i znaczenie skarbowości korporacyjnej uległy znacznemu rozszerzeniu. Tradycyjne dotychczas obszary zainteresowania, tj. zarzadzanie płynnością finansową zostały rozszerzone także o zagadnienia dotyczące: inwestowania na rynku kapitałowym; zarządzania ryzykiem finansowym; zarzadzania wartością przedsiębiorstwa; pozyskiwania kapitałów a nawet optymalizacji podatkowej. Wraz z rosnącą presją i zapotrzebowaniem na funkcje realizowane przez skarbowość korporacyjną rosną także wymagania w zakresie kompetencji i umiejętności jakimi powinien się wykazać specjalista w tej dziedzinie. Z tych też względów celem studiów jest dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej, nowoczesnej i praktycznie zweryfikowanej wiedzy niezbędnej w pracy skarbnika korporacyjnego, spełniającej wymagania współczesnych, zorientowanych rynkowo organizacji gospodarczych. 

Kandydaci

Program studiów skierowany jest do:

 • osób pragnących związać swoją karierę z pracą w działach skarbowości korporacyjnej;
 • specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych metod zarządzania finansami korporacyjnymi, ze szczególnym naciskiem na ich przydatność w działach skarbowości korporacyjnej;
 • dyrektorów finansowych, którzy poszukują wiedzy w zakresie nowych wyzwań i rozwiązań stojących przed działami finansowymi i  pragną wdrożyć  w swoich organizacjach nowoczesne rozwiązana w zakresie skarbowości korporacyjnej oparte na najlepszych praktykach;
 • osób pracujących w działach skarbowości korporacyjnej i pragnących poszerzyć lub uporządkować posiadaną wiedzę i doświadczenie;
 • analityków kredytowych oraz pracowników innych instytucji finansowych, którzy chcą lepiej zrozumieć środowisko i potrzeby swoich klientów z sektora finansów korporacyjnych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Skarbnik korporacyjny w strukturze organizacyjnej a zasady ładu korporacyjnego, Organizacja pracy skarbnika korporacyjnego, System raportowania skarbowości korporacyjnej, Zarządzanie ludźmi i informacją w pracy skarbnika korporacyjnego, Etyka w pracy skarbnika korporacyjnego, Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający decyzje interesariuszy, Sprawozdawczość finansowa i jej znaczenie w ocenie płynności finansowej, Podatki w pracy skarbnika korporacyjnego, Wprowadzenie do finansów korporacyjnych, Źródła finansowania działalności i kształtowanie struktury kapitałowej, Zarządzanie ryzykiem w skarbowości korporacyjnej, Rozliczenia w obrocie gospodarczym, Instrumenty finansowe w pracy skarbnika korporacyjnego, Prognozowanie i modelowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie, Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej, Metody monitorowania i prognozowania w zarządzaniu należnościami, Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców, Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Prawne zabezpieczenia należności, Windykacja w aspekcie prawnym, Negocjacje i komunikacja społeczna w procesie windykacji.

Oprócz podstawowych przedmiotów program studiów zawiera również zajęcia do wyboru: Cyberprzestępczość i oszustwa w bankowości elektronicznej oraz Audyt śledczy a przestępstwa białych kołnierzyków.

Wykładowcy

Wśród wykładowców znajdują się: dr Rafał Cieślik, mgr Maciej Müldner, dr hab. Tomasz  Ochinowski, dr hab. Agnieszka Postuła, dr hab., prof. ucz. Igor Postuła, dr hab. Marta Postuła, dr Andrzej Rutkowski, dr hab., prof. ucz Mariusz Trojanowski, dr Małgorzata Winter, dr Tomasz Ogrodnik, dr Rafał Zbyrowski, dr hab. Marcin Żemigała.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu (sobota, niedziela).

Zaliczenia

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach. Studia kończą się napisaniem grupowego projektu w zakresie wybranych analiz decyzyjnych realizowanych w ramach zadań skarbnika korporacyjnego.

Absolwenci

Absolwent studiów uzyska możliwość zrozumienia roli oraz poznania specyfiki zadań skarbnika korporacyjnego w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo organizacji gospodarczej. W szczególności opanuje szereg umiejętności praktycznych w zakresie:

 • interpretacji danych finansowych sprawozdawczych, formułowania na ich podstawie wniosków oceniających i tworzenia prognoz finansowych niezbędnych w procesie zarzadzania finansami organizacji (perspektywa wewnętrzna) a także w procesie inwestowania na rynku kapitałowym, transakcji fuzji i przejęć oraz w ocenie zdolności kredytowej (perspektywa zewnętrzna);
 • modelowania i prognozowania zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie, opracowania budżetów finansowych, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych a także wyceny oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa;
 • pozyskiwania źródeł finansowania oraz oceny korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania ich w działalności organizacji, w tym kredytów i pożyczek, sekurytyzacji aktywów, cash poolingu, funduszy podwyższonego ryzyka, krótkoterminowych papierów dłużnych oraz leasingu;
 • identyfikacji czynników i obszarów występowania ryzyk finansowych, wykorzystania metod oceny ekspozycji na ryzyko oraz instrumentów jego ograniczania;
 • zabezpieczania i dokonywania rozliczeń w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym;
 • kształtowania strategii zarządzania kapitałem pracującym oraz wykorzystania metod i narzędzi zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie;
 • zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa;
 • kreowania polityki podatkowej organizacji oraz umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej;
 • zabezpieczenia wierzytelności w celu przeprowadzenia skutecznego i zgodnego z prawem postępowania windykacyjnego;
 • zarządzania zespołami, wiedzą oraz informacją w pracy skarbnika korporacyjnego.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjat/magister), kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, deklaracja płatności czesnego. Podanie, deklarację i kwestionariusz osobowy drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podstawie listu motywacyjnego oraz po spełnieniu wymogów formalnych.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

Cena za całość studiów

 • 9 000 PLN - opłata jednorazowa,
 • 9 500 PLN - opłata w 2 ratach,
 • 10 000 PLN - opłata w 8 ratach.