Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Sukcesja w Biznesie

Szczegóły
Kod SP-ZA-SWB
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Środy i czwartki 10.00-14.00,
piątki 12.00-18.00,
soboty 8.00-14.00,
niedziele 8.00-12.00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/SWB/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2020 00:01 – 30.09.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)


Podstawowym celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom zaangażowanym w proces sukcesji biznesu rodzinnego i pomoc w efektywnym przeprowadzeniu tego procesu.

Szczególnie, chodzi o zapewnienie niezbędnych kompetencji osobom przejmującym biznes rodzinny tak, aby mogły podjąć najbardziej korzystne decyzje dotyczące przyszłości tego biznesu, a w przypadku chęci rozwoju biznesu, aby stały się faktycznymi liderami w swoich organizacjach i mogły je rozwijać zgodnie z nowoczesnymi trendami współczesnej gospodarki.

Studia dostarczają następujących korzyści związanych z zapewnieniem sukcesu biznesu rodzinnego w przyszłości:
Przygotowanie do pełnienia funkcji związanych z bezpośrednim zarządzaniem rodzinnym przedsiębiorstwem
Przygotowanie do realizacji nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie rodzinnym
Przygotowanie do wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie rodzinnym
Przedstawienie dobrych praktyk i rozwiązań odnoszących się funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego
Rozwój umiejętności przywódczych (leadership)

Kandydaci

Młodzi członkowie rodziny prowadzącej biznes w wieku 25-40 lat, którzy mają przejąć rodzinne przedsiębiorstwo. Mogą oni pełnić w tym przedsiębiorstwie w przyszłości różne role związane z: bezpośrednim zarządzaniem (prezes, członek zarządu) lub nadzorem właścicielskim (członek rady nadzorczej).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Zarządzanie w przedsiębiorstwie rodzinnym, Modelowy proces sukcesji, Kluczowe cele w procesie sukcesji, Zarzadzanie operacyjne, Marketing, Finanse, Strategia przedsiębiorstwa, Zarzadzanie potencjałem społecznym, Symulacja strategiczna, Przywództwo w przedsiębiorstwie, Negocjacje w biznesie, Konflikty – rodzaje i metody rozwiązywania, Komunikacja w biznesie, Etyka w biznesie, Zarzadzanie zmianą, Formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw rodzinnych, Nadzór kadry menedżerskiej, Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność członków zarządu, Proces sprzedaży firmy, Doradztwo prawne, finansowe i podatkowe, Optymalna struktura sprzedaży firmy, Zabezpieczenie majątku i zarządzanie portfelem aktywów. Program studiów, oprócz podstawowych przedmiotów, zawiera również zajęcia do wyboru: spotkania z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces w biznesie oraz spotkania z sukcesorami biznesów rodzinnych.

Wykładowcy

Wśród wykładowców znajdują się: prof. dr hab. Beata Glinka, prof. dr hab. Przemysław Hensel, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr Tomasz Ludwicki, dr Michał Mijal, dr hab. Tomasz Ochinowski, dr hab. Jacek Pasieczny, dr hab. Anna Pawłowska, dr hab. Agnieszka Postuła, dr hab. Igor Postuła, doc. dr Andrzej Rutkowski, mgr Paweł Tomczykowski, dr hab., prof. UW Mariusz Trojanowski, mgr Anna Turska, dr hab. Marcin Żemigała.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu (sobota, niedziela).

Zaliczenia

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach. Studia kończą się napisaniem projektu „Plan sukcesji w biznesie”.

Absolwenci

 Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia rodzinnego przedsiębiorstwa oraz będzie ukierunkowany na odniesienie sukcesu biznesowego w przyszłości. Uczestnik studiów zostanie przygotowany do pełnienia dwóch ról w rodzinnym przedsiębiorstwie: bezpośredniego zarządzania (prezes, członek zarządu) i nadzoru właścicielskiego (członek rady nadzorczej). W trakcie studiów Uczestnik osiągnie różnorodne efekty kształcenia.

Absolwent będzie posiadać wiedzę praktyczną z zakresu przeprowadzenia procesu sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Będzie wiedział, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i jak rozwiązywać typowe problemy związane w zarządzaniu, jak optymalizować formę prawną w której funkcjonuje przedsiębiorstwo rodzinne, jak poszukiwać pomysłów na nowy biznes i rozwijać innowacje, jak wprowadzać restrukturalizację prowadzanej przez rodzinę działalności gospodarczej , jak opracować i realizować strategię przedsiębiorstwa rodzinnego, jak realizować kluczowe aktywności w przedsiębiorstwie rodzinnym: zaopatrzenie (zakupy), działalność operacyjna, marketing, jak zarządzać pracownikami w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak pozyskiwać środki finansowe na działalność przedsiębiorstwa rodzinnego, jak prowadzić nadzór właścicielski w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak kontrolować sytuację finansową przedsiębiorstwa rodzinnego, jak zabezpieczyć interesy najbliższych członków rodziny w trakcie sukcesji w biznesie.

Absolwent studiów pozyska określone umiejętności. Będzie potrafił m.in.: pełnić rolę przywódcy (leadership) w organizacji, prowadzić negocjacje z interesariuszami, skutecznie komunikować się, rozwiązywać konflikty w przedsiębiorstwie rodzinnym, pracować w zespole, a w ramach kompetencji społecznych będzie rozumiał swoją rolę w biznesie rodzinnym i rodzinie oraz konieczność etycznego postępowania w działalności biznesowej.

Rekrutacja 

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

Cena za całość studiów

11 000 PLN (opłata jednotrazowa)
11 400 zł (opłata w 2 ratach)
12 000 (opłata w 8 ratach)