Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Szczegóły
Kod SP-ZA-ZOZ
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ZOZ/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy i kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i specjalistów w różnych jednostkach ochrony zdrowia. Jest on realizowany przez prezentacje teorii i metod nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia oraz nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej podmiotów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach - quasi-rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Przyczynia się do wzrostu skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

Kandydaci

Obecna i przyszła kadra menedżerska oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia a także osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (184 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Podstawy współczesnego zarządzania, Ustawodawstwo w ochronie zdrowia, Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych, System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - organizacja i funkcjonowanie, Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, Umiejętności menedżerskie - skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi, Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia, Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia, Prywatyzacja i komercjalizacja, prawo spółek, umowy cywilnoprawne, organizacje użyteczności publicznej, Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony zdrowia, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Skuteczne negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w praktyce, Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, Skuteczna organizacja i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia, Etyka i polityka antykorupcyjna w ochronie zdrowia, Innowacje w ochronie zdrowia, Podstawy organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, Strategie dla jednostek ochrony zdrowia, Biznesplany dla jednostek ochrony zdrowia, Strategie rozwoju podmiotów leczniczych, Projektowanie struktur organizacyjnych, Zarządzanie zmianami i restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia [panel], Seminarium specjalistyczne (prace projektowe).

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Tomasz Ochinowski, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr hab. Krzysztof Walczak, dr Stanisław Jachowicz, dr Robert Pietrusiński, dr Zofia Skrzypczak, dr Hanna Kuzińska, dr Maciej Murkowski.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Zaliczenie przedmiotów, obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)

6 100 PLN (opłata w 8 ratach)