• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka francuskiego (UKKNJF)

Szczegóły
Kod SP-NJF-PPNJF
Jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Kierunek studiów Nauczanie języka francuskiego
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe francuski, polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej UKKNJF - Al. Niepodległości 22, parter, pokój 6
tel. 0 22 55 33 309
Godziny otwarcia sekretariatu UKKNJF - poniedziałek, wtorek, czwartek 11.00-14.00
Adres WWW http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli. Adresowane są do nauczycieli języka francuskiego bez przygotowania pedagogicznego lub osób zamierzających podjąć pracę nauczyciela języka francuskiego. Cele kształcenia związane są z nadrzędną funkcją studiów podyplomowych, jaką jest umożliwienie uczestnikom zdobycia zarówno kompetencji, jak i formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego w przedszkolu i na trzech etapach edukacyjnych w polskim systemie szkolnictwa.

Kandydaci

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (465 godzin oraz 150 godzin praktyk, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychologia ogólna z elementami psychologii klinicznej, Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej, Podstawy dydaktyki języka obcego, Gramatyka pedagogiczna, Praktyka opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia etapów edukacyjnych I, II i III, Pedagogika etapów edukacyjnych I, II i III, Dydaktyka przedmiotowa: wczesne nauczanie języka obcego, Dydaktyka przedmiotowa etapów II i III: umiejętności dydaktyczne, Dydaktyka przedmiotowa etapów II i III: nauczanie elementów języka, Kompetencje informatyczne nauczyciela, Literatura kraju danego obszaru językowego, Kulturoznawstwo-wiadomości o krajach danego obszaru jezykowego, Konteksty współczesnej edukacji, Współczesne problemy pedagogiki, Dydaktyka przedmiotowa-nowe technologie, Emisja głosu, Praktyka dydaktyczna. 

Wykładowcy

Studia są prowadzone przez teacher trainers - wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich Centrum.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Niestacjonarny-zaoczny, soboty i niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Na podstawie zadań testowych i/lub prac projektowych. 
Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim semestrze.

Absolwenci

Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Będzie więc posiadał kwalifikacje w zakresie: 

- wybranej specjalności językowej (nauczanie języka francuskiego), w zakresie pozwalającym  na przekazywanie jej w sposób kompetentny oraz na samodzielne jej pogłębianie i aktualizację, a także na integrowanie jej z innymi dziedzinami wiedzy,

- psychologii rozwojowej i pedagogiki, umożliwiającą pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, indywidualizowanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracę z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,

- metodyki nauczania języka francuskiego, w stopniu umożliwiającym skuteczne prowadzenie lekcji, rozbudzanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badanie i ocenianie osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki, 

- posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu języka francuskiego, 

- znajomości języka francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem tekstów przydatnych w nauczaniu.                                                                             

Absolwent będzie przygotowany do:

- współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych,

- podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;

- samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;

- kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami.

Wymagany od absolwenta poziom języka francuskiego warunkujący pełne kwalifikacje to co najmniej C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

   Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch etapach:

  1. Rejestracja w systemie IRK (irk.podyplomowe.uw.edu.pl), gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.
  2. Po upływie terminu rejestracji internetowej, w terminie otrzymanym na konto w IRK, kandydat składa w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- życiorys wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia wygenerowane i wydrukowane z systemu IRK

- kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów drugiego stopnia oraz oryginał do wglądu

- jedno zdjęcie

- kserokopia certyfikatu o znajomości języka francuskiego (C1) oraz oryginał do wglądu (Osoby, które nie posiadają certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową)

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. 
W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa potwierdzającego znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej C1 decyzja o przyjęciu na studia następuje dodatkowo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne

5 100 PLN (I semestr - 1700 PLN, II semestr - 1700 PLN, III semestr - 1700 PLN)