Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych

Szczegóły
Kod SP-PDKiNP
Jednostka organizacyjna Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunki studiów Prawo, Kryminalistyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa, pokój 104 A
tel. 0 22 55 41 105, faks 0 22 55 41 106
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Adres WWW http://www.cns.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)


Jedyny w Polsce program studiów podyplomowych obejmujących interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną (warsztaty, laboratoria, symulacje oględzin miejsca zdarzenia, symulacje przesłuchań) z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych

Kandydaci

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również absolwentów kierunków prawnych, przyrodniczych lub technicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Opis studiów

Program studiów:

Wielodyscyplinarny program studiów ma na celu wstępne oraz pogłębione zapoznanie słuchaczy z istotnymi z punktu widzenia prawa dowodowego i kryminalistyki zagadnieniami różnych dziedzin nauk społecznych (prawo, psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), a także medycznych. Obejmuje to w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • Wstęp do prawnych nauk penalnych: zarys systemu prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości.
 • Przebieg procesu dowodzenia: problematyka dowodu naukowego oraz udziału biegłych w postępowaniu karnym.
 • Prawne i praktyczno-taktyczne zasady planowania i realizacji czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia).
 • Omówienie wybranych „klasycznych” metod badawczych i technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, traseologia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia, archeologia kryminalistyczna, badania broni palnej, analiza śladów krwawych).
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Elementy medycyny sądowej oraz antropologii sądowej.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: informatyka kryminalistyczna i techniki poszukiwania informacji w źródłach otwartych, profilowanie geograficzne, analiza biometryczna.
 • Zapoznanie z praktyczną stroną pracy techników kryminalistyki w formie fakultatywnych warsztatów terenowych opartych na symulacji oględzin miejsca zdarzenia.

 

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Naszymi wykładowcami w ostatnich latach byli między innymi:

 • Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW)
 • Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)
 • Prof. dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW)
 • Dr Agata Thannhauser (Wrocławski Uniwersytet Medyczny)
 • Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW)
 • Dr Johannes Binder (Wydział Fizyki UW)
 • Dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii UW)
 • Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Kaliszewska (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (WNPiSM UW)
 • Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • Dr Michał Adam Dobrowolski (Wydział Chemii UW)
 • Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Takao Ishikawa (Wydział Biologii UW)
 • Mgr Agata Jagielska (Wydział Chemii UW)
 • Mgr Janusz Janowski (Pracownia Skanerów 3D UW)
 • Mgr Kacper Choromański (Centrum Nauk Sądowych UW)
 • Mgr Maciej Broniarz (Centrum Nauk Sądowych UW)
 • Mgr Marta Bura (Pracownia Skanerów 3D UW)
 • Mgr Michał Górski (MISMap UW)
 • insp. Paweł Rybicki
 • insp. Krystian Wojciechowski

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w:
– Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.15 – 18.15
– Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

1)    16-17 października 2021

2)    23-24 października 2021

3)    20-21 listopada 2021

4)    27-28 listopada 2021

5)    11-12 grudnia 2021

6)    8-9 stycznia 2022

7)    22-23 stycznia 2022

8)    5-6 lutego 2022

9)    19-20 lutego 2022

10)  12-13 marca 2022

11)   26-27 marca 2022

12)   2-3 kwietnia 2022

13)   23-24 kwietnia 2022

14)   7-8 maja 2022

Terminy "rezerwowe" – na wypadek konieczności przeniesienia zajęć na inną datę lub dla zajęć dodatkowych:

 

1)    21-22 maja 2022

2)    4-5 czerwca 2022

3)   11-12 czerwca 2022

 

Prosimy mieć na uwadze, że termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć może ulec zmianie z uwagi na panującą sytuacje epidemiologiczną.

Zajęcia są planowane do realizacji w trybie stacjonarnym; w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz powiązanych z nią regulacji możliwe

jest uruchomienie studiów w formie zdalnej lub hybrydowej.

 

 Zaliczenia

Zaliczenie zajęć na podstawie aktywności uczestników w formie wybranej przez prowadzących, zaliczenie całych studiów na podstawie pisemnej pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawno-porównawczym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce.

Absolwent zna i w sposób pogłębiony rozumie:
- znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w szerokiej perspektywie systemu nauk;
- relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk ścisłych i przyrodniczych;
- metodologię badań wykorzystywaną w danych dziedzinach kryminalistyki;
- terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu oraz nauk pokrewnych
- znaczenie człowieka jako podmiotu badań kryminalistycznych;
- fundamentalne zasady identyfikacji człowieka w kontekście zastosowania metod nauk przyrodniczych i ścisłych w kryminalistyce;
- zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych;
- potrzebę uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich wiarygodności i przydatności z punktu widzenia kryminalistyki, stosując przy takiej ocenie wiedzę z zakresu nauk: fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychologicznych i prawnych;
- ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i ich badania;
- potrzebę formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz współpracy w tym zakresie z ekspertami z obszarów nauki;
- potrzebę rzetelnego prowadzenia badań kryminalistycznych oraz uczciwego pełnienia funkcji zawodowych;
- zasady etyczne nauk sądowych;
Absolwent posiada wiedzę o:
- dyscyplinach nauk wspomagających i uzupełniających taktykę i technikę kryminalistyczną;
- wykorzystywanych współcześnie technikach kryminalistycznych;
- różnorodnych metodach wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych;
- współczesnych metodach identyfikacji człowieka;
- prawnej implementacji zgromadzonego materiału dowodowego na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym;
- analizowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych, fizycznych mających znaczenie w praktyce wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i dowodów pochodzących z przestępstwa;
- psychologicznych aspektach popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom;
- podstawach informatyki stosowanych w kryminalistyce;
Absolwent potrafi:
- wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych do rozwiązywania i interpretowania zadań i zagadnień kryminalistycznych strategii i taktyk efektywnego postępowania;
- bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu nauk ścisłych;
- formułować wersje kryminalistyczne na różnym poziomie uszczegółowienia;
- przeprowadzić czynności wykrywacze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne na dowodach kryminalistycznych, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, posługując się prawidłową terminologią dyscyplin pokrewnych.
- komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar;
- wykonywać podstawowe polecenia dotyczące zabezpieczania i badania śladów mając na względzie metodologiczną poprawność ich zabezpieczania i badania;

Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody w szczególności z opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, roli i zadań biegłego.

Rekrutacja

Limit miejsc - 100

decyduje kolejność zgłoszeń opatrzonych dowodem wpłaty. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby Kandydatów zastrzegamy możliwość nieuruchomienia studiów – za zwrotem wpłaconych kwot.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również absolwentów kierunków prawnych, przyrodniczych lub technicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

 Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów

 

III tura do 15.10.2021

 

 Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu, 1 zdjęcie (format do dowodu osobistego lub legitymacji), podanie o przyjęcie na studia, decyzja o przyjęciu na studia, umowa o odpłatności za studia, deklaracja ponoszenia kosztów odpłatności (wydruk z systemu IRK wypełniony automatycznie po uzupełnieniu informacji podstawowych o kandydacie i wstępnej kwalifikacji), dowód wpłaty czesnego.

Opis rekrutacji

Kandydaci składają dokumenty (wydrukowane z systemu IRK po zakończeniu rekrutacji, po pozytywnej weryfikacji studenta) w Centrum Nauk Sądowych UW (osobiście lub za pośrednictwem poczty), decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

Studia są płatne.

 

 • 4 200 PLN, przy wpłacie jednorazowej do 1510.2021;
 • 2 x 2 250 PLN, czesne w 2 ratach (pierwsza do 15.10.2021, druga do 15.02.2022);
 • 4 x 1 225 PLN, czesne w 4 ratach (pierwsza do 15.10.2021, druga do 29.12.2021, trzecia do 15.02.2022, czwarta do 30.04.2022)

Dane do przelewu:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych Imię i Nazwisko Słuchacza

Nr rachunku 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Dziekanatem:

pod numerem telefonu (022)5541105

oraz przez e-mail: gk@biol.uw.edu.pl