Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru

Szczegóły
Kod SP-PTEATR
Jednostka organizacyjna Instytut Kultury Polskiej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 1
tel. 0 22 55 20 324, 0 22 55 24 506, 0 22 55 20 884
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałki od godziny 10:00 do 12:00
Adres WWW http://ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 17.09.2021 23:59)

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która  stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, przekraczających hierarchiczne podziały. Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

Kandydaci

Absolwent studiów wyższych magisterskich zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o szeroko rozumianą perspektywę kulturoznawczą oraz o szereg praktycznych umiejętności podejmowania własnych inicjatyw teatralnych. Pracownik różnego rodzaju, publicznych i pozarządowych instytucji kultury lub osoba zainteresowana pracą o takim charakterze.

Nauczyciel przedmiotów humanistycznych w szkole ponadgimnazjalnej, zainteresowany zdobyciem umiejętności inicjowania projektów teatralnych w swoim środowisku.

Opis Studiów

Program studiów

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są pracownicy Zakładu Teatru i Widowisk w IKP UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, a także wybitni praktycy kultury pracujący na co dzień m.in. w: Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, Stowarzyszeniu Teatralnym Chorea, Stowarzyszeniu Opowiadaczy Historii „Studnia O.”.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, zjazdy co 2 tygodnie

Zaliczenia

Zaliczenia na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa, prac pisemnych, egzaminów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, wypełniony kwestionariusz osobowy, życiorys, podanie do Dyrektora Instytutu Kultury Polskiej, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, 3 zdjęcia.

Kandydaci proszeni są o:

  • wgranie na swoje konto w IRK (Moje konto --> Formularze osobowe --> Wykształcenie) skanu dyplomu ukończenia studiów magisterskich

  • wypełnienie elektroniczne i wydrukowanie wygenerowanych przez system IRK (Moje konto --> Zgłoszenia rekrutacyjne) dokumentów: (1) kwestionariusz osobowy, (2) życiorys, (3) podanie o przyjęcie na studia oraz (4) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności,

  • skany podpisanych dokumentów: (3) podanie o przyjęcie na studia oraz (4) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, prosimy o wgranie w zakładkę (Moje konto --> Formularze osobowe --> Wykształcenie --> Certyfikaty i inne dokuemnty wymagane do podjęcia studiów). W komentarzach prosimy o podanie nazw dokumentów,
  • dostarczenie wydrukowanych dokumentów oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich i 3 zdjęć, osobiście lub pocztą tradycyjną, po wynikach rekrutacji, najpóźniej do 1 października.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie zapisów w systemie IRK oraz rozmowy rekrutacyjnej. Wybrani kandydaci i kandydatki zostaną zaproszeni na rozmowę po zakończeniu tury zapisów w systemie IRK. 

Rozmowa kwalifikacyjna trwa około 20 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Punktem wyjścia do rozmowy będzie życiorys i opisane w nim doświadczenia zawodowe. Rozmowa służy poznaniu kandydatek i kandydatów, ich motywacji oraz potrzeb, które stoją za decyzją podjęcia studiów. 

Podczas rozmowy oceniane będą:

gotowość, otwartość kandydata/ kandydatki, możliwość realnego uczestniczenia w intensywnym programie studiów;

znajomość programu studiów;

zainteresowania kandydata/ kandydatki z obszaru kultury współczesnej,  w szczególności projektów artystyczno- społecznych, w tym pedagogiki teatru.

Po rozmowie rekrutacyjnej kandydaci i kandydatki dostaną informację o wynikach naboru. W przypadku przyjęcia na studia należy dostarczyć wymagane dokumenty do 1 października.

Czesne

1200 PLN za semestr

4800 PLN za studia